Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2016-12-14
Ju2016/07726/SSK
Ju2016/08998/SSK (delvis)
Statens haverikommission
Box 12538
102 29 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens haverikommission
Riksdagen har beslutat om Statens haverikommissions verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 6, bet. 2016/17:FöU1, rskr. 2016/17:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens haverikommission och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2017-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari,

17 februari,

3 maj,

31 juli och

25 oktober.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Statens haverikommission ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:7

Statens haverikommission (Ramanslag)

Disponeras av Statens haverikommission45 390
ap.1Statens haverikommission - del till SHK (ram)45 390

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:7 Statens haverikommission
ap.14 5393 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens haverikommissions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-253 783
2017-02-253 783
2017-03-253 783
2017-04-253 783
2017-05-253 783
2017-06-253 783
2017-07-253 783
2017-08-253 783
2017-09-253 783
2017-10-253 783
2017-11-253 783
2017-12-253 777
Summa45 390
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens haverikommissions disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:7 ap.1Statens haverikommission - del till SHK
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Keijo Ekelund
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV, SAM
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/BT
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens trafikutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Transportstyrelsen

Senast uppdaterad: