Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2016-12-20
N2016/07991/SUN
N2016/07822/KLS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Sveriges geologiska undersöknings verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 24, bet. 2016/17: NU1, rskr. 2016/17:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Sveriges geologiska undersökning (SGU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål geologisk informationsförsörjning

Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den grundläggande geologiska information som SGU tillhandahåller på kort och lång sikt ska öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden.

Mål Bergsstaten

En aktiv och effektiv tillstånds-, tillsyns- och informationsverksamhet ska möjliggöra undersökning och utvinning av de mineraliska ämnen som omfattas av minerallagen (1991:45).

Återrapportering Bergsstaten

Bergsstaten ska redovisa genomsnittliga handläggningstider för nya och förlängda tillstånd, inkomna ansökningar, meddelade tillstånd och deras geografiska belägenhet samt antal inspektioner av igångvarande gruvor och inspektionernas omfattning. Även genomförd informations- verksamhet ska redovisas.

Bergsstaten ska redogöra för hur den har tagit om hand rekommen- dationer som riktas mot Sverige i internationella granskningar i fråga om samråd med samiska företrädare i ärenden som rör undersöknings- och koncessionstillstånd som bergmästaren beslutar om samt hur de förändringar i minerallagen som infördes 2014 gällande utökat samråd och arbetsplaner svarar mot rekommendationerna.

Mål forskning och utveckling

SGU ska främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning,  tillämpad forskning och kompetensutveckling. Vidare ska SGU utarbeta, utveckla och införa ny kunskap och nya arbetsmetoder som grundas på forskningsresultaten vid SGU.

Återrapportering forskning och utveckling

SGU ska redovisa vilka projekt som har fått stöd, fördelat på kvinnor och män, dess effekter samt i vilken utsträckning resultaten kommer till användning i verksamheten.

Sveriges exportstrategi

SGU ska redovisa hur myndigheten, inom ramen för Sveriges nuvarande exportstrategi, när så är påkallat och i nära samarbete med andra relevanta myndigheter och organisationer, har spridit kunskap och främjat internationella samarbeten inom sitt verksamhetsområde i syfte att bidra till hållbar tillväxt, kapacitetsutveckling och fördjupade relationer med andra länder.

Prognostillfällen

SGU ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

– den 18 januari,

– den 17 februari,

– den 3 maj,

– den 31 juli, och

– den 25 oktober.

2

Organisationsstyrning

Innovationspartnerskap

SGU ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror.

Cirkulär och biobaserad ekonomi

SGU ska bistå Regeringskansliet i arbetet med samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi.

3

Uppdrag

1. Plan för kartläggning

SGU ska avseende perioden 2018–2024 ta fram en grundläggande och långsiktig plan för den kartläggande verksamheten. En mer detaljerad plan för 2018 respektive 2019 ska tas fram. SGU ska utföra arbetet med utgångspunkt i den av Geodatarådet fastställda nationella geodata- strategin. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2017.

2. Mineralinformationskontoret i Malå

SGU ska utreda och analysera möjligheterna för en expansion och utveckling av verksamheten vid mineralinformationskontoret och borrkärnearkivet i Malå. Utredningen ska belysa olika alternativ och redogöra för dess kostnadsnivåer, effekter och konsekvenser. Verksamheten vid mineralinformationskontoret ska beskrivas och framtida användningsområden för borrkärnorna och arkiven ska belysas. Uppdraget ska genomföras i samverkan med näringsliv och akademi. Den genomförda satsningen på digitalisering och scanning av borrkärnor ska utvärderas. Vidare ska framtida inriktning och handlingslinjer föreslås. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2017.

3. Remisser

SGU ska redogöra för hur antalet besvarade remisser och resursanvändningen för att hantera den stora mängden remissärenden ska minskas väsentligt till 2018 och därefter successivt utgöra en mindre del av myndighetens verksamhet. Redovisningen ska belysa olika alternativ av resursprioritering och dess konsekvenser. Arbetet ska genomföras med beaktande av 3 och 6 §§ myndighetsförordningen (2007:515). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 20 april 2017.

4. Kunskapsunderlag om geologisk lagring av koldioxid

SGU ska med beaktande av sitt ansvar enligt förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid samt miljötillsynsförordningen (2011:13) och med utgångspunkt från SGU:s publikation "Rapporter och Meddelanden 131" uppdatera och avrapportera det aktuella kunskapsläget rörande geologisk lagring av koldioxid i motsvarande rapporteringsform. Rapporteringen ska vidare innehålla en redovisning av olje- och gasförekomster i närheten av och med förbindelse till potentiella områden för geologisk lagring av koldioxid, samt andra länders planer på prospektering och utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel, i form av beviljade och utnyttjade tillstånd. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2017.

5. Politik för global utveckling

SGU ska redogöra för hur myndigheten kan bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling dels inom ramen för den egna verksamheten och dels i samarbete med andra aktörer. Rapporten ska innefatta en analys om hur Sverige kan bidra till utvecklingen av ett hållbart nyttjande av mineralresurser inom såväl primär som sekundär utvinning av metaller. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2017.

6. System för klassificering av råvaror

SGU uppdras att delta i arbetet med FN:s system för klassificering av råvaror (UNFC). Uppdraget ska utföras i samverkan med Naturvårdsverket och berörda aktörer inom branschen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2017.

7. Kunskapsunderlag om grundvattenbildning

Ett förändrat klimat påverkar grundvattenbildning och samhällets vattenbehov. Kunskapsunderlaget om grundvattenbildning och vattenbalansberäkningar i Sverige behöver förbättras för att på såväl nationell som regional nivå möta planeringsbehov i ett förändrat klimat. SGU ska därför bedöma och redovisa grundvattenbildningens variation och känslighet samt effekter för tillgång till grundvatten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2017.

8. Tillsyn enligt minerallagen

Bergsstaten ska utveckla en metodik för systematiskt granskningsarbete och tillsyn av de undersökningsarbeten som bedrivs med tillstånd enligt minerallagen (1991:45) och mineralförordningen (1992:285). Redovisningen ska beskriva de faktorer som föranleds av de senaste ändringarna i minerallagen respektive effekter av övergångsbestämmelser med anledning av dessa. Myndigheten ska inom ramen för arbetet redovisa det behov av såväl utökade finansiella som personella resurser som ett genomförande av metodiken medför. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2017.

9. Utvinning av olja och gas

SGU ska utreda vad ett förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas innebär och beskriva konsekvenserna av om ett förbud införs. Konsekvenserna ska redogöras för enligt 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 10 april 2017.

10. Moderna beredskapsjobb

SGU ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 500 personer. Myndigheterna och därmed även SGU ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanllända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. SGU ska lämna en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och utbetalas av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingnen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

I bilaga 2 redovisas SGU:s pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:8

Sveriges geologiska undersökning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning197 864
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)197 864

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

1. Anslaget får användas för SGU:s förvaltningsutgifter.

2. SGU bemyndigas att besluta om medlemsskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror (KIC Raw materials) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och besluta om årlig medlemsavgift på högst 300 000 kronor under 2016–2022.

1:9

Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 807
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 807

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslaget får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning14 000
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)14 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslaget får användas för att täcka statliga kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun inklusive miljö- och funktionskontroll, förvaltning och nödvändiga underhålls- och miljösäkrande åtgärder vid efterbehandlade anläggningar.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:8 Sveriges geologiska undersökning
ap.15 9363 %0
1:9 Geovetenskaplig forskning
ap.10Inget0
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar
ap.1420Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:9 Geovetenskaplig forskning
ap.15 0005 000

2019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade förpliktelser i bemyndigandetabellen är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)34 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2516 489
2017-02-2516 489
2017-03-2516 489
2017-04-2516 489
2017-05-2516 489
2017-06-2516 489
2017-07-2516 489
2017-08-2516 489
2017-09-2516 489
2017-10-2516 489
2017-11-2516 489
2017-12-2516 485
Summa197 864
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-4352599 4009 20020024
Tjänsteexport723-4071 2001 2000316
Summa288-14810 60010 400200340
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Behörighet Inkomsttitlar
Avgifter enligt minerallagen (1991:45)2528015 00015 000015 00030 000
Mineralersättning25284 7041 5001 50001 5007 704
Försäljning av oljelagringsanläggningar3312000000
Avgifter enligt 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)2811000000
Summa4 70416 50016 500016 50037 704
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt minerallagen (1991:45)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 001: Avgifter enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Mineralersättning

Influten mineralersättning till staten enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 002: Ersättningar enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Försäljning av oljelagringsanläggningar

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. ska redovisas mot inkomsttitel 3312: Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningskostnader.

Avgifter enligt 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt 5 § kontinentalsockelförordningen ska redovisas mot inkomsttitel 2811: Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Lotta Lewin Pihlblad
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, SAM och Internrevisionen
Utrikesdepartementet, FMR
Miljö- och energidepartementet, KE, MM och NM
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, F
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 14, 2016-12-20

Diarienummerförteckning

N2016/07991/SUN
N2016/07822/KLS
(delvis)
N2016/01557/SUN
N2016/01775/SUN
N2016/03082/SUN
N2016/04391/FÖF
N2016/06872/SUN
N2016/07728/SUN