Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2016-12-20
N2016/08007/SUBT
N2016/07819/KLS (delvis)
Sjöfartsverket
601 78 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Sjöfartsverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 22, bet. 2016/17:TU1, rskr. 2016/17:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Sjöfartsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Sjöfartsverket ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognos ska lämnas

– den 18 januari,

– den 17 februari,

– den 3 maj,

– den 31 juli, och

– den 25 oktober.
 

Resultatredovisning

Sjöfartsverkets resultatredovisning ska delas in i verksamhetsområden. Av redovisningen i årsredovisningen ska det så långt möjligt framgå vad myndighetens prestationer har bidragit till i form av leveranskvaliteter och uppfyllelse av de transportpolitiska målen.

Sjöfartsverket ska utifrån Nationell upphandlingsstrategi (bilaga till regeringens beslut i ärende Fi2016/00833/OU) i årsredovisningen redovisa hur myndigheten har utvecklat arbetet med strategiska offentliga inköp.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

I bilaga 1 redovisas Sjöfartsverkets pågående uppdrag.

Moderna beredskapsjobb

Sjöfartsverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 500 personer. Myndigheterna och därmed även Sjöfartsverket ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Sjöfartsverket ska lämna en redovisning av uppdraget till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Sjöfartsverket ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:4

Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket188 308
ap.1Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (ram)188 308

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Anslagsposten får användas till utgifter inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte finansieras via handelssjöfarten såsom flyg- och sjöräddning, isbrytningsverksamhet samt fritidsbåtsinfrastruktur.

1:5

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket62 284
ap.1Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (ram)62 284

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

1. Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag för att täcka 

  • drift och administration av Trollhätte kanal och slussar,
  • Säffle kanaler, samt
  • övrig kanalverksamhet och byggnadsminnen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål
ap.10Inget0
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)450 000
- varav INVESTERING450 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Sjöfartsverket får inom en total ram om 450 000 000 kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

Investeringsplan

Investeringsplanen i bilaga 2 gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Uppföljningen av investeringsplanen ska göras både i myndighetens årsredovisning och verksamhetsplan. I årsredovisningen ska uppföljningen ske genom att utfall ställs mot budgeterade värden för 2017 samt att jämförelse görs med utfallet för 2015 och 2016. Väsentliga avvikelser mellan budget och utfall samt väsentliga förändringar mellan åren ska kommenteras. I verksamhetsplanen ska myndigheten kommentera väsentliga förändringar av investeringsplanen för 2018–2020 jämfört med investeringsplanen.  

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Verksamhet
Offentligrättslig verksamhet454 10050 0001 548 0001 545 0003 000507 100
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

  • Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel.
  • Det långsiktiga målet för soliditeten är att den skall uppgå till minst 25 procent.
  • Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med 2004.

Återrapportering:

Sjöfartsverket ska redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Riksdagens och regeringens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22, bet. 1997/98:TU1, rskr. 1997/98:104). Utdelningen för Sjöfartsverket för verksamhetsåret 2017 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

2. Sjöfartsverket ska för verksamhetsåret 2017, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnda inleveranser gjorts.

4. Sjöfartsverket ska informera regeringen om eventuella ändringar i verkets finanspolicy.

5. Sjöfartsverket ska utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

6. Sjöfartsverket ska utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

7. Sjöfartsverket får under 2017 besluta om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2016/17:1, utg.omr. 22, bet. 2016/17:TU:1, rskr. 2016/17:100, se bilaga 2.).

8. Sjöfartsverket ska erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighetsutövning. Denna kompensation ska ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

9. Sjöfartsverket ska använda och samverka om det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Sjöfartsverket ska betala         4 265 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för systemet. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB och finansieras genom att Sjöfartsverket ska ta ut avgifter från sjö- och flygräddningen.

 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Sjöfartsverket får i enlighet med 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Sjöfartsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Magnus Oldenburg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Arbetsgivarverket
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Kustbevakningen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges geologiska undersökning
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen

Senast uppdaterad: