Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2016-12-20
N2016/08004/SUBT
N2016/07819/KLS (delvis)
N2016/02496/SUBT (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Transportstyrelsens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 22, bet. 2016/17:TU1, rskr. 2016/17:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Transportstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Transportstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognos ska lämnas

– den 18 januari,

– den 17 februari,

– den 3 maj,

– den 31 juli, och

– den 25 oktober.

Resultatredovisning

Transportstyrelsens resultatredovisning ska vara indelad i verksamhetskategorier baserat på myndighetens huvuduppgifter, dvs. regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning, och eventuellt andra delområden som myndigheten bedömer som relevanta ur ett uppföljningsperspektiv. För respektive verksamhetskategori ska de totala kostnaderna och verksamhetens finansiering framgå. Vidare ska det så långt möjligt framgå i vilken utsträckning myndighetens prestationer har bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen. Redovisningen av verksamhetskategorierna ska vara möjlig att aggregera till en helhetsbild av myndighetens verksamhet.

I årsredovisningen ska Transportstyrelsen särskilt redovisa

  • hur de 10 000 000 kronor som avsatts för arbetet med att genomföra det fjärde järnvägspaketet har använts,

  • hur myndigheten under året har arbetat för att åstadkomma en säkrare fritidsbåtstrafik respektive allmänflygtrafik,

  • hur myndigheten under året har arbetat för att förbereda anslutning av relevanta meddelandeflöden inom myndighetens ansvarsområde till Mina meddelanden, samt andra större framsteg i myndighetens digitaliseringsarbete, samt

  • hur myndigheten utifrån Nationella upphandlingsstrategin (bilaga till regeringens beslut i ärende Fi2016/00833/OU) har utvecklat arbetet med strategiska offentliga inköp.

3

Uppdrag

1. Moderna beredskapsjobb

Transportstyrelsen ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 500 personer. Myndigheterna och därmed även Transportstyrelsen ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Senast den 31 mars 2017 ska Transportstyrelsen återrapportera till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) hur man avser att lägga upp sitt arbete med de moderna beredskapsjobben, inklusive ambitionsnivån för insatsen under 2017.

Transportstyrelsen ska även lämna en redovisning av uppdraget till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

2. Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Transportstyrelsen ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018.

Pågående uppdrag

I bilaga 2 redovisas Transportstyrelsens pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:12

Transportstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen2 086 091
ap.3Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet (ram)1 511 298
ap.4Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet (ram)574 793

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

ap.4 Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter. 

Minst 10 000 000 kronor ska användas för arbetet med att genomföra det fjärde järnvägspaketet.  

Anslagsposten får användas för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet i de fall där utgiften inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter.

Från anslagsposten får Transportstyrelsen disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Transportstyrelsen ska betala 332 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:12 Transportstyrelsen
ap.345 3393 %0
ap.417 2443 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)700 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)50 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25173 841
2017-02-25173 841
2017-03-25173 841
2017-04-25173 841
2017-05-25173 841
2017-06-25173 841
2017-07-25173 841
2017-08-25173 841
2017-09-25173 841
2017-10-25173 841
2017-11-25173 841
2017-12-25173 840
Summa2 086 091
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.3Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet
1:12 ap.4Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragsverksamhet
Informationsuttag45 226-19 00052 00071 000-19 0007 226
Övriga uppdrag12 2941 0009 0008 0001 00014 294
Summa57 520-18 00061 00079 000-18 00021 520
Offentligrättsliga avgifter luftfart
GAS-49 252-21 000857 000844 00013 000-57 252
CNS0071 00071 00000
Undervägsavgift00149 000149 00000
Summa-49 252-21 0001 077 0001 064 00013 000-57 252
Offentligrättsliga avgifter vägtrafik
Adm. felparkeringsavgifter0020 00020 00000
Adm. infrastrukturavgifter0010 00010 00000
Summa0030 00030 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättsliga avgifter vägtrafik
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534671 197-205 000940 0001 141 000-201 000265 197
Offentligrättsliga avgifter sjöfart
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534-4 038-2 00060 00070 000-10 000-16 038
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.253476 497-3 000240 000237 0003 00076 497
Offentligrättsliga avgifter järnväg
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534-4 706-11 00065 00071 000-6 000-21 706
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättsliga avgifter vägtrafik

Ackumulerat överuttag av avgifter inom vägtrafikområdet t.o.m. 2015 har justerats ner med 65 000 000 kronor. Detta belopp ska inte beaktas vid fastställandet av avgifter inom området.

Inkomster från den försäljning av personliga fordonsskyltar som Transportstyrelsen bedriver enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister motsvarande utgifter för handläggning av ärenden om sådana fordonsskyltar ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen. Resterande inkomster ska kvartalsvis föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Dessa inkomster framgår inte av tabell 6.1.

Inkomster från felparkeringsavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift får disponeras av myndigheten för utgifter förknippade med verksamheten avseende avgiftsupptaget. Resterande del av statens inkomster ska kvartalsvis föras till inkomsttitel 2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter. Dessa inkomster framgår inte av tabell 6.2. Det överskott avseende administration av felparkeringsavgifter som ackumulerats t.o.m. utgången av 2016 ska redovisas mot inkomsttitel 2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter. Överskottet beräknas uppgå till
41 697 000 kronor.

Inkomster från infrastrukturavgifter som Transportstyrelsen tar ut enligt förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg för passage på bron över Motalaviken på riksväg 50 och bron över Sundsvallsfjärden på E4 får disponeras av Transportstyrelsen för system- och administrationsutgifter förknippade med avgiftsupptaget. Resterande inkomster, inklusive inkomster från försenings- och tilläggsavgifter, ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Dessa inkomster framgår inte av tabell 6.1.

Offentligrättsliga avgifter sjöfart

Ackumulerat underuttag av avgifter inom sjöfartsområdet t.o.m. 2015 har justerats ner med 53 539 000 kronor. Detta belopp ska inte beaktas vid fastställandet av avgifter inom området.

Offentligrättsliga avgifter luftfart

Ackumulerat underuttag av direkta avgifter inom luftfartsområdet t.o.m. 2015 har justerats ner med 110 891 000 kronor. Ackumulerat överuttag av myndighetsavgiften t.o.m. 2015 har justerats ner med 110 891 000 kronor. Dessa belopp ska inte beaktas vid fastställandet av avgifter inom området.

Den del av undervägsavgiften som utgörs av kompensation från Eurocontrol för förlorade skatteintäkter för staten Sverige (internal taxes) ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen. Denna kompensation beräknas uppgå till 10 000 000 kronor. Det överskott avseende kompensation från Eurocontrol som ackumulerats t.o.m. utgången av 2016 ska redovisas mot inkomsttitel 2534 Avgifter vid Transportstyrelsen. Detta överskott beräknas uppgå till 169 819 000 kronor.

Offentligrättsliga avgifter järnväg

Ackumulerat underuttag av avgifter inom järnvägsområdet t.o.m. 2015 har justerats ner med 44 238 000 kronor. Detta belopp ska inte beaktas vid fastställandet av avgifter inom området.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Maria Ingelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, PO och SSK
Finansdepartementet, BA och OFA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Trafikverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 5, 2016-12-20

Diarienummerförteckning

N2016/08004/SUBT
N2016/07819/KLS (delvis)
N2016/02496/SUBT (delvis)
N2016/01801/SUBT
N2015/08816/SUBT (delvis)
N2015/03910/SUBT
N2015/03401/SUBT
N2015/02874/MRT (delvis)