Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2016-12-20
Ju2016/08896/LP(delvis)
Ju2014/07900/PO(delvis)
Ju2015/05405/PO m.fl.
Se bilaga 1
Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Polismyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Polismyndighetens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 4, bet. 2016/17:JuU1, rskr. 2016/17:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Polismyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Polismyndigheten bidra till en sådan utveckling i hela landet. Polismyndigheten ska ha allmänhetens förtroende och bidra till ett högt förtroende för rättsväsendet som helhet.

Polismyndighetens uppgifter framgår av ett flertal författningar, bland annat polislagen (1984:387) och förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Polismyndighetens styrning och uppföljning

Polismyndigheten ska säkerställa att uppföljningen av verksamheten vidareutvecklas, konkretiseras och implementeras i hela myndigheten. I årsredovisningen för 2017 ska redovisningen av verksamheten baseras på den modell för styrning och uppföljning som myndigheten använder.

Brottsförebyggande arbete och ingripandeverksamhet

Polismyndigheten ska bedriva ett kunskapsbaserat och långsiktigt brottsförebyggande arbete. Myndigheten ska redovisa en definition av sin brottsförebyggande verksamhet och med denna som grund lämna en redovisning och bedömning av genomförda brottsförebyggande aktiviteter och av samverkan med andra aktörer. Polismyndigheten ska även redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att ingripandeverksamheten ges möjlighet till planlagt brottsförebyggande arbete samt att utföra adekvata utredningsåtgärder.

- Fler poliser där de behövs bäst

En central utgångspunkt i ombildningen av polisen är att förstärka den lokala förmågan att förebygga och bekämpa brott, bland annat genom att få myndigheten att bli mer närvarande och tillgänglig i lokalsamhället. Polismyndigheten ska analysera och bedöma hur långt man har kommit i att uppnå denna målsättning. Särskild vikt ska läggas vid att bedöma hur väl Polismyndigheten svarar upp emot behoven av polisnärvaro i särskilt utsatta områden.

Brottsutredningsverksamheten

Polismyndigheten ska redovisa vilka nationella beslut som har fattats rörande brottsutredningsverksamheten sedan ombildningen av polisen. Redovisningen ska inbegripa vilka konkreta förändringar i verksamheten som besluten syftar till, hur långt myndigheten har kommit i genomförandet av besluten samt hur myndigheten säkerställer att besluten fullt ut genomförs.

Polismyndigheten ska vidare göra en bedömning av utvecklingen av den faktiska personalresursen i brottsutredningsverksamheten och förekomsten av extra personalkrävande förundersökningar samt analysera hur utvecklingen på detta område påverkar resultatutvecklingen.

Redovisningarna ska lämnas till regeringen senast den 10 oktober 2017.

- Åtgärder för att förbättra polisens arbete med att utreda våldtäkter och andra sexualbrott

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla myndighetens arbetsmetoder vid utredning av våldtäkt och andra sexualbrott. Av redovisningen ska även framgå hur myndigheten arbetar med bemötandefrågor samt säkerställer att arbetsmetoderna når ut i hela organisationen samt vilka resultat åtgärderna har lett till.

- Åtgärder för en snabbare forensisk process

Statskontoret har på regeringens uppdrag utrett om och i så fall hur hanteringen av forensiska undersökningar kan förändras i syfte att bidra till kortare häktningstider (rapport 2016:2). Med utgångspunkt i Statskontorets rekommendationer ska Polismyndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att få till stånd en snabbare forensisk process samt vilka effekter åtgärderna har haft.

- Samverkan mellan Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten gällande utredning och lagföring

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska gemensamt analysera och bedöma resultatet för verksamheten utredning och lagföring. Även de insatser som myndigheterna gemensamt har vidtagit, eller som pågår, i syfte att förbättra brottsutredningsverksamheten ska redovisas. Redovisningen ska bestå av en gemensam rapport som lämnas till regeringen senast den 29 mars 2018.

- Delredovisning av brottsutredningsverksamheten

Polismyndigheten ska senast den 10 oktober 2017 lämna en delredovisning av resultatutvecklingen i brottsutredningsverksamheten för perioden januari till och med augusti 2017.

Kompetensförsörjning

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka andelen poliser som är kvinnor av det totala antalet poliser, andelen kvinnor bland personer i ledningskompetens och andelen medarbetare med utländsk bakgrund.

Av redovisningen ska också framgå vilka åtgärder som vidtagits för att öka andelen kvinnor och andelen personer med utländsk bakgrund bland sökande och antagna till polisutbildningen.

- Åtgärder för att säkerställa en tillräcklig kompetens och beredskap avseende it-relaterad brottslighet

Riksrevisionen och Brottsförebyggande rådet har granskat polis och åklagares beredskap och förmåga att utreda it-relaterad brottslighet (RiR 2015:21 samt Brå 2016:17). Polismyndigheten ska med utgångspunkt i dessa granskningar redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att myndigheten har tillräcklig kompetens och beredskap för att utreda it-relaterade brott. Av redovisningen ska framgå hur myndigheten arbetar för att sprida och implementera kunskap om it-relaterad brottslighet inom den egna verksamheten.

- Medarbetarperspektiv och ledarskap

Statskontoret har i sin första delrapport (2016:22) om ombildningen till en sammanhållen polismyndighet påtalat behovet av att myndigheten i större utsträckning sätter medarbetarna i centrum och att det finns behov av en nystart när det gäller kommunikation, förankring och ledarskap. Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla verksamheten och ledarskapet i dessa delar.

- Arbetstidens förläggning

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att bättre kunna förlägga arbetstiden utifrån verksamhetens behov.

Prognoser

Polismyndigheten ska redovisa prognoser för 2017-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i Hermes senast den 18 januari, den 17 februari, den 3 maj, den 31 juli och den 25 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Åtaganden inom EU

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att genomföra rättsakter och relevanta överenskommelser, och därmed leva upp till de förpliktelser som Sverige har inom ramen för arbetet i Europeiska unionen. Myndigheten ska också redovisa vad som har gjorts för att dessa åtgärder ska få genomslag i hela verksamheten och därmed få avsedd effekt. Därutöver ska myndigheten redovisa hur fonden för inre säkerhet har använts för att finansiera genomförandeåtgärder i Polismyndigheten.

Internationell fred och säkerhet

Polismyndigheten ska fortsätta arbetet med att utveckla styrningen av sin verksamhet inom internationell fred och säkerhet i syfte att närmare koppla ihop den nationella och den internationella verksamheten.

Polismyndigheten ska

  • redovisa omfattningen av och kostnader för sitt bidrag till EU, FN och OSSE missioner och högkvarter samt kortfattat analysera vilka resultat deltagandet lett till
  • lämna en sammanhållen redovisning för svenska rättsvårdande myndigheters fortsatta arbete med att stärka ett sammanhållet rättskedjeperspektiv på områdena internationellt bistånd och internationell civil krishantering.

Redovisningen enligt ovan ska i tillämpliga delar vara uppdelad utifrån kön och insats.

De finansiella villkoren för Polismyndighetens bidrag till internationell civil krishantering specificeras i regleringsbrev under utgiftsområde 5 Internationell samverkan och utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Mänskliga rättigheter

Polismyndigheten ska redovisa hur synpunkter och rekommendationer, som riktats mot polisen i granskningar om mänskliga rättigheter, har beaktats och tagits om hand. Polismyndigheten ska även redovisa hur regelverket avseende mänskliga rättigheter åtföljts och tillämpats i myndighetens verksamhet. Redovisningen ska lämnas i samband med årsredovisningen.

FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Polismyndigheten ska i samband med årsredovisningen redovisa sitt arbete gällande den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020.

3

Uppdrag

Gränskontroll och inre utlänningskontroll

Migrationsströmmarna till Sverige har under år 2016 minskat betydligt jämfört med den situation som rådde 2015. En fortsatt osäker omvärldsutveckling och en oförutsägbarhet avseende övriga EU-länders framtida agerande på migrationsområdet gör dock att denna situation snabbt kan förändras. Utöver prioriteringar för att kunna bedriva en fullt fungerande kontroll vid yttre gräns under samtliga månader på året ska Polismyndigheten därför även ha beredskap och förmåga att vid behov kunna bedriva en ändamålsenlig gränskontroll vid inre gräns.

Den inre utlänningskontrollen bidrar till nödvändig kännedom om vilka personer som vistas i landet. Den utgör också en förutsättning för att det av regeringen prioriterade återvändandearbetet ska vara framgångsrikt. Genom adekvat resurstilldelning samt teknik- och kompetensutveckling ska Polismyndigheten säkerställa att den inre utlänningskontrollen bedrivs effektivt och rättssäkert i en ändamålsenlig omfattning.

Verkställighet av beslut om av- och utvisning

Regeringen har under 2016 tillskjutit medel och initierat författningsändringar i syfte att öka Polismyndighetens förutsättningar att bedriva ett effektivt verkställighetsarbete. Polismyndigheten ska mot bakgrund av att antalet beslut om av- och utvisningar kan förväntas öka under den närmaste tiden vidta de åtgärder som krävs för att fler ärenden ska kunna verkställas och för att detta sker på ett värdigt, humant och rättssäkert sätt. Verkställighetsarbetet ska bedrivas i ändamålsenlig omfattning under årets samtliga månader.

Polismyndigheten ska även under 2017 redovisa verkställighetsarbetet och hur man har säkerställt att detta har skett värdigt, effektivt, enhetligt och rättssäkert. Därutöver ska Polismyndigheten kommentera myndighetens ärendehantering på samma sätt och med motsvarande innehåll som framgår av regeringsbeslut Ju2013/8211/PO. En första delredovisning för perioden januari till och med april 2017 ska lämnas senast den 24 maj 2017. En andra delredovisning för perioden maj till och med augusti 2017 ska lämnas senast den 5 oktober 2017. Av redovisningen ska även framgå hur arbetet med den gränspolisiära verksamheten konkret har påverkats av att den utgör ett av myndighetens strategiska initiativ.

Polismyndigheten ska tillsammans med Migrationsverket och Kriminalvården utveckla den statistik om återvändande och förvar som respektive myndighet rapporterar till Regeringskansliet så att den ger en enhetlig och korrekt bild över myndigheternas verksamhet samt möjliggör jämförelser mellan prognos och utfall på området. Successiva förbättringar av den statistik som myndigheterna redovisar ska framgå från och med de underlag som bidrar till Migrationsverkets prognos i april. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 14 december 2017.

Utveckla arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Polismyndigheten ska säkerställa att finanspolissektionens roll som nationell finansunderrättelseenhet utvecklas. Bland annat bör den analytiska förmågan stärkas i syfte att bättre kunna förebygga missbruk av de finansiella systemen. Polismyndigheten ska redovisa vidtagna åtgärder samt bedöma effekterna av dessa i samband med årsredovisningen för 2017.

Trafik

Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete ska bidra till att minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtrafikmiljön i enlighet med nollvisionen. Polismyndigheten ska även vidareutveckla sitt arbete med kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon samt säkerställa att insatserna på dessa områden förbättras. De åtgärder som myndigheten vidtar med anledning av dessa uppdrag ska redovisas i årsredovisningen till och med 2020. I kravet på återrapportering ingår att föra ett resonemang kring vilka effekter åtgärderna bedöms ha lett till eller bedöms komma att leda till.

Ett stärkt säkerhetsskyddsarbete

Polismyndigheten ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Inom ramen för uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning (Ju2012/6639, Ju2013/298) ska Polismyndigheten tillsammans med övriga RIF-myndigheter under 2017 genomföra delar av uppdraget från etapp två som syftar till att ge underlag för förbättrad statistik och verksamhetsuppföljning inom rättsväsendet. Myndigheterna ska även åtgärda kvarstående arbete från etapp ett.

Myndigheterna ska redovisa vilket arbete som genomförts och vilka nyttor som har realiserats för rättsväsendet som helhet. Myndigheterna ska därutöver senast den 3 april 2017 redovisa en gemensam plan för vilka delar i uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning som ska genomföras under 2018. Myndigheterna ska senast den 2 oktober 2017 redovisa en gemensam plan för genomförandet av hela uppdraget och uppge ett datum när arbetet ska vara slutfört.

Mina meddelanden

Polismyndigheten ska analysera vilka typer av meddelanden som myndigheten, i syfte att öka servicegraden, kan skicka via Mina meddelanden. Polismyndigheten ska under 2017 förbereda och om lämpligt genomföra anslutningen till Mina meddelanden. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2017.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Polismyndigheten ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag och ännu inte redovisade återrapporteringar

Utvecklat prognosarbete

I likhet med tidigare år ska Polismyndigheten tillsammans med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samt med stöd av Brottsförebyggande rådet i samband med budgetunderlagen för 2018 lämna en gemensam rapport avseende framtida verksamhetsvolymer (Ju2015/09812/LP (delvis)).

Rapport avseende utredning och lagföring

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska lämna en gemensam rapport senast den 31 mars 2017 (Ju2015/09812/LP(delvis)).

Jämställdhetsintegrering

Polismyndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018 (Ju2015/09812/LP (delvis)).

Hatbrott

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits som ett resultat av uppdraget att utveckla arbetet för att bekämpa hatbrott. Redovisningen ska lämnas senast den 1 mars 2017 (Ju2015/09812/LP (delvis)).

Identifiera och genomföra åtgärder för att förstärka förmågan att bekämpa sexualbrott mot barn

Polismyndigheten ska redovisa uppdaget senast den 15 april 2018 (Ju2016/06827/PO).

Säkerställa insatsförmågan

Polismyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2017 (Ju2016/04624/PO).

Åtgärder för att införliva regeringens strategi mot terrorism

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2017 (Ju2015/06311/PO).

Hantering av vapentillstånd

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2017 (Ju2015/05755/PO).

Illegala vapen och explosiva varor

Polismyndigheten ska skapa förutsättningar för att ytterligare kunna motverka förekomsten av illegala vapen och explosiva varor inom landet. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 mars 2017 och slutredovisas senast den 1 mars 2018 (Ju2015/09349/PO).

Utveckling av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Polismyndigheten ska tillsammans med andra berörda myndigheter utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Uppdraget ska slutredovisas den 1 oktober 2017 (Ju2015/09350/PO).

Illegal hantering av punktskattepliktiga varor

Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket om illegal hantering av punktskattepliktiga varor. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2017. Tullverket och Ekobrottsmyndigheten ska administrera uppdraget (Fi2015/05353/S3 (delvis)).

Integritetsskyddet i Polismyndighetens personuppgiftsbehandling

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 september 2017(Ju2015/05244/PO).

Nationell rapportör för människohandel

Polismyndigheten har i uppdrag att vara nationell rapportör i frågor som rör människohandel (prop. 2010/11:77).

Sprängämnessäkerhet

Polismyndigheten ska årligen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten lämna en lägesbedömning avseende sprängämnessäkerhet (Fö2013/2056/SSK).

Resultatstrategi för internationell civil krishantering

Polismyndigheten ska redovisa enligt regeringsbeslut (UF2014/56358/UD/SP).

Myndighetssamverkan vid internationell fredsfrämjande verksamhet

Polismyndigheten ska redovisa enligt regeringsbeslut (UF2013/52812/UD/SP).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A).

Planeringsanvisningar för det civila försvaret

Uppdraget ska årligen redovisas i samband med årsredovisningen (Ju2015/09669/SSK).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1

Polismyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten21 920 268
ap.1Polismyndigheten (ram)21 874 365
ap.5del till Avdelningen för särskilda utredningar (ram)45 903
Disponeras av Kammarkollegiet1 876
ap.4Till Kammarkollegiets disposition (ram)1 876

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Polismyndigheten

Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet. Medel får också tas i anspråk för bidrag till projekt som bedrivs utanför Polismyndigheten men som syftar till att utvärdera polisens verksamhet.

Polismyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Polismyndigheten ska betala totalt 196 000 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till organisationer som hjälper personer att lämna kriminella gäng (avhopparverksamhet). Polismyndigheten ska senast den 15 maj 2018 lämna en redovisning av vilka organisationer som erhållit bidrag och till vad bidragsmedlen har använts.

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium.

ap.4 Till Kammarkollegiets disposition

Brottsförebyggande rådet får senast den 1 oktober 2017 rekvirera högst 800 000 kronor för att finansiera arbetet med att sammanställa kunskap om polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer (Ju2014/04445/KRIM (delvis)). Medlen får rekvireras engångsvis. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning avseende rekvirerade medel lämnas till Kammarkollegiet.

Övriga medel får efter beslut av regeringen användas för att finansiera verksamhet som rör Polismyndigheten.

ap.5 del till Avdelningen för särskilda utredningar

Medlen ska finansiera verksamheten vid Avdelningen för särskilda utredningar i Polismyndigheten.

1:18

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten92 000
ap.1Inre Säkerhetsfonden - Inre säkerhetsfonden (ram)92 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Inre Säkerhetsfonden - Inre säkerhetsfonden

Medlen får användas för utgifter avseende verksamhet som bedrivs inom ramen för fonden för inre säkerhet. Medlen får också användas för utgifter för administration enligt EU:s bestämmelser.

Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 011 Bidrag från fonden för inre säkerhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Polismyndigheten
ap.1654 9023 %0
ap.403 %0
ap.51 353Allt0
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet
ap.1140 00060 00050 00030 0002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infrianden i tabellen är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 014 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Polismyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-251 826 689
2017-02-251 826 689
2017-03-251 826 689
2017-04-251 826 689
2017-05-251 826 689
2017-06-251 826 689
2017-07-251 826 689
2017-08-251 826 689
2017-09-251 826 689
2017-10-251 826 689
2017-11-251 826 689
2017-12-251 826 689
Summa21 920 268
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polismyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Polismyndigheten
1:1 ap.5del till Avdelningen för särskilda utredningar

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Stämningsmannadelgivning-446 036-60 00030 00090 000-60 000-566 036
Passhantering214 858-81 000579 000568 00011 000144 858
Nationella ID-kort104 3333 000101 00084 00017 000124 333
Summa-126 845-138 000710 000742 000-32 000-296 845
Uppdragsverksamhet
Tjänsteexport0021 00021 00000
Utbildning av ordningsvakter-52 459-2 2007 0009 000-2 000-56 659
Kontroll av väktarhundar-1 458-300300600-300-2 058
Forensisk undersökning-2 8328007 0006 200800-1 232
Summa-56 749-1 70035 30036 800-1 500-59 949
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Bevakning av Riksbankens penningtransporter2811001 63001 6301 630
Tillståndsgivning25110069 000069 00069 000
Summa0070 630070 63070 630
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Belopp avseende uppbörd ska redovisas mot inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Belopp avseende återbetalningar från FN av lån för svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Polismyndigheten får ta emot bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende verksamhet inom området Samhällets krisberedskap.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras510 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras700 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Polismyndigheten medges undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) samt 12 § anslagsförordningen (2011:223) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del finansieras från anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar, även eventuell del som belastar annat än angivet anslag. Berörda anläggningstillgångar ska till sin helhet anslagsfinansieras. Anslaget ska avräknas det år anskaffning sker och med det belopp som motsvarar anskaffningsvärdet.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Eva Zimmerman
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Utrikesdepartementet/SP
Försvarsdepartementet/SSP
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA/ESA/OFA
Näringsdepartementet/TS/MRT/HT
Kulturdepartementet/Disk
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Brottsförebyggande rådet
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Kustbevakningen
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Säkerhetspolisen
Transportstyrelsen
Tullverket
Åklagarmyndigheten
JUSEK
OFR-SPF (Svenska Polisförbundet)
OFR-ST (Statstjänstemannaförbundet)
SACO
SEKO

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:3, 2016-12-20

Diarienummerförteckning

Ju2016/08896/LP(delvis)
Ju2014/07900/PO(delvis)
Ju2015/05405/PO
Ju2015/09812/LP(delvis)
Ju2016/00835/PO
Ju2016/00882/Å(delvis)
Ju2016/02754/PO
Ju2016/03141/PO
Ju2016/04215/PO
Ju2016/05738/PO
Ju2016/06315/PO
Ju2016/06374/PO
Ju2016/06562/PO
Ju2016/06563/PO
Ju2016/06564/PO
Ju2016/06899/PO
Ju2016/07610/PO
Ju2016/07691/PO