Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2016-12-20
S2016/07779/RS (delvis)
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Box 308
101 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

18 januari 

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Nya uppdrag

1. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ska inom sina verksamhetsområden i samråd med Socialdepartementet ta fram och utveckla indikatorer som gör det möjligt att följa upp och se utvecklingen över tid i förhållande till målsättningar inom områdena familjerätt, familjerådgivning, internationella adoptioner och föräldraskapsstöd. Indikatorerna ska utgå från regeringens mål för individ- och familjeomsorgen om stärkt skydd för utsatta barn samt visa barns delaktighet och i vilken utsträckning barnet kommer till tals. I uppdraget ingår att föreslå hur ett samlat och begränsat antal indikatorer bör utformas. Indikatorerna ska främst baseras på befintlig och tillgänglig data. Uppdraget kan dock innebära att ny data behöver inhämtas. Om förslag lämnas om att ny data behöver inhämtas ska detta motiveras. Myndigheten ska redovisa en konsekvensanalys av eventuella merkostnader för de berörda myndigheter som i så fall ska lämna data. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

2. Myndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10). Planen ska identifiera utvecklingsbehov i förhållande till målsättningarna samt vilka aktiviteter myndigheten avser att genomföra för att bidra till att målsättningarna uppfylls. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2017. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisning för 2018.

3. Myndigheten ska identifiera och beskriva utvecklingsbehov samt ta fram ett handläggningsstöd för socialnämndernas arbete med riskbedömningar i ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 7 maj 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

4. Myndigheten ska analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inom sina verksamhetsområden. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som har identifierats och hur dessa kan tas tillvara i myndighetens verksamhet. Barnombudsmannen ska, utifrån MFoF:s behov, bidra till analysen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten (S2016/07875/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 mars 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

5. Myndigheten ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Myndigheten ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:1

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd24 096
ap.1Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (ram)24 096

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Av myndighetens förvaltningsanslag får högst 1 800 000 kronor fördelas som statsbidrag i enlighet med förordningen (2008:1239) om statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
4:1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
ap.17233 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)300
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-252 008
2017-02-252 008
2017-03-252 008
2017-04-252 008
2017-05-252 008
2017-06-252 008
2017-07-252 008
2017-08-252 008
2017-09-252 008
2017-10-252 008
2017-11-252 008
2017-12-252 008
Summa24 096
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Jessica Löfvenholm
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltningspolitik
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Barnombudsmannen

Senast uppdaterad: