Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2016-12-14
Fö2016/00096/ESL (delvis)
Fö2016/00256/SUND
Fö2016/00259/SUND m.fl.
Se bilaga 1
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Box 1140
16440 Kista
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 6, bet. 2016/17:FöU1, rskr. 2016/17:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari,

17 februari,

3 maj,

31 juli samt

25 oktober.


 

3

Uppdrag

Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Regeringen har beslutat att en sammanhängande planering för totalförsvaret ska återupptas (prop. 2014/15:109 , bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska senast den 2 oktober 2017 redovisa arbetsläget avseende planeringen för myndighetens verksamhet och organisation vid höjd beredskap.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:5

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Ramanslag)

Disponeras av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten10 499
ap.1SIUN - del till SIUN (ram)10 499

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
ap.13153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 300
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25875
2017-02-25875
2017-03-25875
2017-04-25875
2017-05-25875
2017-06-25875
2017-07-25875
2017-08-25875
2017-09-25875
2017-10-25875
2017-11-25875
2017-12-25874
Summa10 499
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1SIUN - del till SIUN

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten får i myndighetens årsredovisning och inrapportering i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndighetens bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifterna som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna.

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Percy Hartoft
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Försvarsdepartementet, ESL
Förvaltningsavdelningen, RK EK
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens servicecenter
Försvarsunderrättelsedomstolen

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 9, 2016-12-14

Diarienummerförteckning

Fö2016/00096/ESL (delvis)
Fö2016/00256/SUND
Fö2016/00259/SUND
Fö2016/01623/ESL (delvis)