Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:13

2016-12-20
S2016/07779/RS (delvis)
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för vård och omsorgs verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Inspektionen för vård och omsorg och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Nationella tillsynsinsatser

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndigheten under året har arbetat med nationellt samordnad tillsyn. Redovisningen ska ange vilka områden som har granskats och hur många verksamheter som har ingått i granskningen.

Frekvenstillsyn

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa antalet inspektioner som genomförts enligt 3 kap. 19 § socialtjänstförordningen (2001:937) och 11 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade och antalet barnsamtal, uppdelat på flickor och pojkar.

Ej verkställda beslut

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa antalet rapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, uppdelat på kvinnor och män, flickor och pojkar, där väntetiden för individen var längre än sex månader från kommunens beslutsdatum till verkställighet eller avslut av annan anledning samt antal ärenden enligt SoL och LSS som varit föremål för ansökningar om särskild avgift.

Prognoser

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognostillfällen:

18 januari

17 februari 

3 maj

31 juli 

25 oktober

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Inspektionen för vård och omsorg rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya uppdrag

1. Handlingsplan för nationellt samordnad tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram en handlingsplan för hur de 60 000 000 kronor som tillförs myndigheten från och med 2017 ska användas för att stärka den nationellt samordnade tillsynen under åren 2017–2020. Handlingsplanen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 april 2017. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg.

2. Handlingsplan för tillsyn av assistansanordnare

Inspektionen för vård och omsorg ska ta fram en handlingsplan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med tillståndsprövning och tillsyn av assistansanordnare enligt socialförsäkringsbalken samt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. I planen ska även samverkan med andra aktörer framgå. IVO ska vidare redovisa vidtagna åtgärder och resultatet av de åtgärder som vidtagits under året. Handlingsplanen ska redovisas senast den 28 april 2017 och en samlad redovisning lämnas senast den 28 februari 2018. Båda redovisningarna lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg.

3. Insatser för tillfälliga resurser med anledning av flyktingsituationen

Inspektionen för vård och omsorg ska särskilt redovisa de insatser som genomförs för de tillfälliga medel som har tillförts myndigheten med anledning av flyktingsituationen. Jämställdhetsaspekter ska beaktas när så är relevant. Insatserna ska delredovisas senast den 1 mars 2018 och den 1 mars 2019 och slutligt redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2020. Redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg.

4. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Inspektionen för vård och omsorg ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Tidigare givna pågående uppdrag

1. Plan för jämställdhetsintegrering

Inspektionen för vård och omsorg har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017. 

2. Metod för att granska egenkontrollen inom hälso- och sjukvården

Inspektionen för vård och omsorg ska utveckla en modell för att följa upp hur hälso- och sjukvårdens verksamheter sköter sin egenkontroll enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2017 i den särskilda rapport som myndigheten årligen, enligt 3 § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg, lämnar till regeringen.  

3. Utveckling av klagomålshantering

Inspektionen för vård och omsorg ska under 2016–2017 följa utvecklingen av enskildas klagomål mot bakgrund av den förändring av regelverk och ansvarsförhållanden som genomfördes i samband med patientsäkerhetslagens (2010:659) ikraftträdande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) månatligen. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2018. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2017. I slutredovisningen ska ingå en samlad bedömning av utvecklingen på området och hur myndigheten har arbetat med att effektivisera verksamheten med bibehållen kvalitet.

4. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland Inspektionen för vård och omsorg, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik (dnr A2016/00216/A). Myndigheterna ska senast den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts enligt instruktion från Statskontoret.

5. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016–2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland Inspektionen för vård och omsorg, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (dnr Fi2016/00386/ESA). Myndigheterna ska senast den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts enligt instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

8:2

Inspektionen för vård och omsorg (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för vård och omsorg697 839
ap.1Inspektionen för vård och omsorg (ram)697 839

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
8:2 Inspektionen för vård och omsorg
ap.120 9353 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för vård och omsorgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2558 153
2017-02-2558 153
2017-03-2558 153
2017-04-2558 153
2017-05-2558 153
2017-06-2558 153
2017-07-2558 153
2017-08-2558 153
2017-09-2558 153
2017-10-2558 153
2017-11-2558 153
2017-12-2558 156
Summa697 839
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för vård och omsorgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Inspektionen för vård och omsorg

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Blodverksamhet25521 3484001 4001 1003002 048
Vävnads- och cellverksamhet25521 1562001 2001 0002001 556
Summa2 5046002 6002 1005003 604
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Klara Granat








Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting