Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:9

2016-12-14
UD2016/21817/FH(delvis)
UD2016/21890/HI
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:6 Bidrag till standardiseringen
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Bidrag till standardiseringen för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:6

Bidrag till standardiseringen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet31 063
ap.1Bidrag till standardiseringen (ram)31 063

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Bidrag till standardiseringen

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition, utbetala medlen till Sveriges standardiseringsförbund med en fjärdedel per kvartal med början i januari 2017.

Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges standardiseringsförbunds verksamhet för budgetåret 2017.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:6 Bidrag till standardiseringen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ann Linde
Emanuel Badehi Kullander
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikedepartementet RS, PLAN, EKO
Finansdepartementet BA, OFA/KO
Näringsdepartementet FÖF, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Standardiseringsförbund
Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet
SIS Swedish Standards Institute
SEK Svensk Elstandard
Informationstekniska standardiseringen ITS

Senast uppdaterad: