Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:13

2016-10-06
U2016/01169/UH(delvis)
U2016/04195/UH
Mittuniversitetet
851 70 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Mittuniversitetet
Riksdagen har beslutat om Mittuniversitetets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Mittuniversitetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

3

Uppdrag

Universitetet ska planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk ekonomutbildning. Utbildningen ska bedrivas enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Återrapportering
I årsredovisningen ska redogöras för hur arbetet med att bygga upp utbildningen fortlöper.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet518 614
ap.1Takbelopp (ram)518 614

Villkor för anslag 2:27

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet231 067
ap.4Basresurs (ram)231 067

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.49ram
ap.80ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)140 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Mittuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2562 474
2016-02-2562 474
2016-03-2562 474
2016-04-2562 474
2016-05-2562 474
2016-06-2562 474
2016-07-2562 474
2016-08-2562 474
2016-09-2562 474
2016-10-2562 474
2016-11-2562 474
2016-12-2562 467
Summa749 681
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Mittuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:27 ap.1Takbelopp
2:28 ap.4Basresurs

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

 

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Mittuniversitetet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet inom Nationellt Vintersportcentrum.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lovisa Hellberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: