Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 3

2016-09-29
N2016/06077/SUN
N2016/04426/KLS (delvis)
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Sveriges geologiska undersöknings verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Sveriges geologiska undersökning (SGU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

1. SGU ska mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten, redovisa andra länders planer på och utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel och vid behov underrätta Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Redovisning ska ske till Rgeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2016.

2. SGU ska sammanställa och redovisa myndighetens yttranden över ärenden av större betydelse. Redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska ske en gång varje kvartal.

3. SGU ska utveckla mål och resultatmått för kvantitet eller kvalitet för de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion. I årsredovisningen ska resultatet kommenteras i förhållande till måluppfyllelse. Redovisning av utvecklingsarbetet ska ske till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2016.

4. SGU ska redovisa hur myndigheten, inom ramen för Sveriges exportstrategi (dnr 2015/UF/03580/UD/FIM), när så är påkallat och i nära samarbete med andra relevanta myndigheter och organisationer, har spridit kunskap och främjat internationella samarbeten inom sitt verksamhetsområde i syfte att bidra till hållbar tillväxt, kapacitetsutveckling och fördjupade relationer med andra länder.

Prognostillfällen

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 20 januari,

den 19 februari,

den 3 maj, den1 augusti, samt

den 26 oktober 2016.

2

Organisationsstyrning

Innovationspartnerskap

1. SGU ska bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i arbetet med det Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror.

Miljöledningsarbete

2. SGU ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som har tagits fram inom ramen för projektet "Resfria möten i myndigheter", www.remm.se.

3

Uppdrag

1. SGU ska i samråd med Havs- och vattenmyndigheten se över om och i så fall under vilka förutsättningar och till vilka kostnader utvinning av grus och sand till havs som ersättningsmaterial till naturgrus och natursand från land skulle kunna genomföras. Syftet är att säkerställa att ett eventuellt uttag sker på ett långsiktigt hållbart sätt och ska kunna utgöra en del i den lokala och regionala materialförsörjningsplaneringen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 januari 2017. 

2. SGU och Sjöfartsverket ska tillsammans lämna förslag till hur ansvarsfördelningen vid insamling, förvaltning och tillhandahållande av havsrelaterad data, främst djupdata och så kallad backscattetdata, kan förtydligas myndigheterna emellan. Syftet är att säkerställa ett långsiktigt kunskapsunderlag för att på ett bra sätt möta såväl dagens som morgondagens behov inom havsplanering och havsmiljöförvaltning. Mot bakgrund av gällande sekretessregler och anslutande information samt de kostnader som är förknippade med datainsamlingen ska även förslag lämnas på hur samverkan kring datainsamling och hantering av data ska kunna förbättras mellan berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2016.

Pågående uppdrag anges i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:8

Sveriges geologiska undersökning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning195 778
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)195 778

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

1. Anslaget får användas för SGU:s förvaltningsutgifter.

2. SGU bemyndigas att under 2016 besluta om medlemsskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror (KIC Raw materials) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och besluta om årlig medlemsavgift på högst 300 000 kronor under 2016-2022.

1:9

Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 793
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 793

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslaget får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning14 000
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)14 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslaget får användas för att täcka statliga kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun inklusive miljö- och funktionskontroll, förvaltning och nödvändiga underhålls- och miljösäkrande åtgärder vid efterbehandlade anläggningar.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:8 Sveriges geologiska undersökning
ap.15 8733 %0
1:9 Geovetenskaplig forskning
ap.103 %0
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar
ap.1420Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:9 Geovetenskaplig forskning
ap.15 3003 3001 969
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)21 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2516 315
2016-02-2516 315
2016-03-2516 315
2016-04-2516 315
2016-05-2516 315
2016-06-2516 315
2016-07-2516 315
2016-08-2516 315
2016-09-2516 315
2016-10-2516 315
2016-11-2516 315
2016-12-2516 313
Summa195 778
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-4352599 4009 20020024
Tjänsteexport723-4071 2001 2000316
Summa288-14810 60010 400200340
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Behörighet Inkomsttitlar
Avgifter enligt minerallagen (1991:45)2528015 00015 000015 00030 000
Mineralersättning25284 7041 5001 50001 5007 704
Försäljning av oljelagringsanläggningar3312000000
Avgifter enligt 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)2811000000
Summa4 70416 50016 500016 50037 704
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt minerallagen (1991:45)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 001: Avgifter enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Mineralersättning

Influten mineralersättning till staten enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 002: Ersättningar enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Försäljning av oljelagringsanläggningar

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. ska redovisas mot inkomsttitel 3312: Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningskostnader.

Avgifter enligt 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt 5 § kontinentalsockelförordningen ska redovisas mot inkomsttitel 2811: Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Lotta Lewin Pihlblad
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM och Internrevisionen
Utrikesdepartementet/FMR
Försvarsdepartementet/SSK och MFI
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Miljö- och energidepartementet/Ke, MM, NM och S
Näringsdepartementet/KLS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
länsstyrelserna
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket

Senast uppdaterad: