Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2016-06-30
U2015/05867/UH (delvis)
U2016/03049/UH
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Lunds universitet
Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Lunds universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitetet ska ansvara för trafikflygarutbildning till dess att de studenter som antogs hösten 2012 har avslutat utbildningen.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå det totala antalet registrerade studenter och total kostnad för trafikflygarutbildning.

3

Uppdrag

1. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet inom läkarutbildningen för högst 1 252 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. 

Återrapportering
Lunds universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

2. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt universitetet har använt de medel som har erhållits från Karolinska institutet för utveckling av klinisk utbildning och forskning.

3. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i jiddisch.

Återrapportering 
Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer.

4. Universitetet ska planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.
Utbildningen ska bedrivas enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Återrapportering
I årsredovisningen ska universitetet redogöra för hur arbetet med att bygga upp utbildningen fortlöper.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet1 922 512
ap.1Takbelopp (ram)1 922 512

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet2 088 022
ap.6Basresurs (ram)2 088 022

Villkor för anslag 2:6

ap.6 Basresurs

Av anslaget är 3 121 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror (KIC Raw materials) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 270 000 kronor under 2015-2022. 

I anslaget ingår medel för ett nätverk för Europaforskning i ekonomi.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer17 574
Diabetes29 289
Effekter på naturresurser25 106
Epidemiologi10 461
Klimatmodeller9 101
Nanovetenskap och nanoteknik28 244
Neurovetenskap29 289
Politiskt viktiga regioner12 553

Stamceller och regenerativ medicin

30 355

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet8 188
ap.4Nationellt resurscentrum i fysik (ram)1 375
ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd (ram)2 996
ap.62Spetsutbildning i entreprenörskap (ram)3 817

Villkor för anslag 2:65

ap.4 Nationellt resurscentrum i fysik

Medlen under anslagsposten avser verksamhet i nationellt resurscentrum i fysik under 2016. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602/S m.fl.). Lunds universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet428 785
ap.2Lunds universitet (ram)428 785

Villkor för anslag 2:66

ap.2 Lunds universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.60Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.403 %0
ap.603 %0
ap.6203 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
2:6 ap.82:6 ap.6100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.8ram
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.40ram
ap.83ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)810 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25370 626
2016-02-25370 626
2016-03-25370 626
2016-04-25370 626
2016-05-25370 626
2016-06-25370 626
2016-07-25370 626
2016-08-25370 626
2016-09-25370 626
2016-10-25370 626
2016-11-25370 626
2016-12-25370 621
Summa4 447 507
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.1Takbelopp
2:6 ap.6Basresurs
2:65 ap.4Nationellt resurscentrum i fysik
2:65 ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd
2:65 ap.62Spetsutbildning i entreprenörskap
2:66 ap.2Lunds universitet
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: