Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2016-06-22
S2016/04465/FST
Ersättningsnämnden
Box 2089
103 12 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Ersättningsnämnden
Riksdagen har beslutat om Ersättningsnämndens verksamhet för budgetåret 2016. Av beslutet följer att myndigheten kommer att upphöra den 30 juni 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Ersättningsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Ersättningsnämnden har ett tidsbegränsat uppdrag att handlägga och besluta i ersättningsfrågorna enligt lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelse i samhällsvården av barn och unga i vissa fall. Ersättningsnämnden ska bedriva sin verksamhet, och ska vidta nödvändiga avvecklingsåtgärder, så att myndigheten kan upphöra den 30 juni 2016.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Ersättningsnämnden ska per den 29 februari 2016 göra en avstämning och sammanställa följande information:

- antal beslutade ärenden om ersättning (uppdelat på beviljade respektive avslagna),

samt

- hur mycket medel som utbetalats i ersättning.

Dessa uppgifter ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast en månad efter avstämningstidpunkten. Redovisningen ska där det är relevant vara uppdelad på kvinnor respektive män samt innehålla information om ålder på de som ansökt.

Ersättningsnämnden ska senast den 30 juni 2016 inkomma med en slutrapport avseende den verksamhet som myndigheten har bedrivit. Statistik som beskriver ansökningsärenden ska redovisas på kön.

Prognoser

Ersättningsnämnden ska redovisa prognoser för 2016 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

20 januari

19 februari

3 maj

2

Organisationsstyrning

Nämnden ansvarar för att lämna en årsredovisning avseende verksamheten för 2016. Ansvaret omfattar även hanteringen av revisionsberättelser och rapporter från Riksrevisionen.

Redovisning av avvecklingsarbetet

Ersättningsnämnden ska senast den 1 februari 2016 lämna en specificerad beräkning av förvaltningsutgifter och beslutade ersättningar fram till och med den 30 juni 2016. Vid samma tidpunkt ska myndigheten lämna en beräkning av eventuella avvecklingskostnader efter den 30 juni uppdelad på 2016 och 2017. Den 1 april 2016 ska myndigheten lämna en beskrivning av hur avvecklingsarbetet fortskrider bland annat med avseende på personalsituation, lokalfrågor, arkivfrågor och resursåtgång. Redovisningen ska omfatta ställningen på räntekontot respektive övriga tillgångar och skulder.

Ansvar för avvecklingsarbetet

Ersättningsnämnden ansvarar för avvecklingen av myndigheten till och med den 30 juni 2016.

3

Uppdrag

1. Ersättningsnämnden ska förbereda en överföring till Socialstyrelsen den 1 juli 2016 av uppgiften att föra en förteckning över personer som fått ersättning enligt 1 § lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall samt uppgiften att ersätta förkomna intyg om beviljad ersättning och besvara kontrollförfrågningar från myndigheter och kommuner avseende riktigheten i utfärdade intyg. Ersättningsnämnden ska vid genomförandet av uppdraget samråda med Socialstyrelsen.

2. Ersättningsnämnden har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 30 juni 2016. Samtliga tillgångar och skulder förs därefter över till Kammarkollegiet, som har fått i uppdrag att hantera återstående avvecklingsfrågor efter det att Ersättningsnämnden har upphört som myndighet den 30 juni 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:8

Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården (Ramanslag)

Disponeras av Ersättningsnämnden31 500
ap.1Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården (ram)31 500

Villkor för anslag 4:8

ap.1 Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården

Anslaget får även användas för resor, ersättning till vittnen för förlorad inkomst samt utgifter för psykologiskt stöd i anslutning till prövning av sökandes rätt till ersättning.

4:9

Ersättningsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Ersättningsnämnden6 701
ap.1Ersättningsnämnden (ram)6 701

Villkor för anslag 4:9

ap.1 Ersättningsnämnden

Avvecklingskostnader som avser den period som Ersättningsnämnden bedriver fortsatt verksamhet, dvs. till och med att myndigheten upphör den 30 juni 2016, ska belasta myndighetens förvaltningsanslag. Förvaltningsanslaget ska dock inte belastas med avsättningar för avvecklingen som finns kvar i årsredovisningen för första halvåret 2016 och som ska regleras efter den 30 juni 2016.

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen eller som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från de medel som Ersättningsnämnden disponerar.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
4:8 Ersättning för vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården
ap.10Inget0
4:9 Ersättningsnämnden
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Ersättningsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-251 675
2016-02-251 675
2016-03-251 675
2016-04-251 676
Summa6 701
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ersättningsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:9 ap.1Ersättningsnämnden

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Ersättningsnämnden ska inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För resultat- och balansräkning samt noter behöver inte heller jämförelsetal lämnas. I årsredovisningen ska en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de har finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder har omhändertagits. Årsredovisningen ska lämnas senast den 31 augusti 2016.

På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet/ESA
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens servicecenter
Statens tjänstepensionsverk

Senast uppdaterad: