Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2016-05-19
S2016/03609/FS
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Socialstyrelsen ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

den 20 januari

den 19 februari

den 3 maj

den 1 augusti

den 26 oktober.

Statlig styrning med kunskap

Socialstyrelsen ska i samband med årsredovisningen redovisa hur myndighetens verksamhet och arbetssätt påverkats av förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen ska även redogöra för hur myndigheten bidragit till förordningens syfte.

Mottagande av asylsökande och nyanlända

Socialstyrelsen ska i samband med årsredovisningen redovisa hur dess verksamhet samt samverkan med andra aktörer påverkats av ett ökat antal asylsökande och nyanlända.

Innovation

Socialstyrelsen ska i samband med årsredovisningen redovisa de åtgärder som vidtagits för att främja innovation inom myndighetens ansvarsområde.

Kunskapsguiden

Socialstyrelsen ska i samband med årsredovisningen redovisa hur myndigheten har arbetat med utvecklingen av Kunskapsguiden.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Hälso- och sjukvård och folkhälsa

1. Nationell källa för ordinationsorsak 

Socialstyrelsen ska säkerställa en permanent förvaltning av det kodbaserade systemet för ordinationsorsaker, som betecknas som den nationella källan för ordinationsorsak, samt vidta de åtgärder som krävs för att kodsystemet löpande ska kunna användas av förskrivare och andra användare i vård- och omsorgsverksamheter. Socialstyrelsens ansvar för förvaltningen ska avse kvalitetssäkring och utveckling av systemets terminologi och koder samt annan information som ingår i systemet. I Socialstyrelsens ansvar för förvaltningen ingår även att säkerställa att offentliga och privata aktörer som använder eller på annat sätt berörs av systemet, och som kan bidra till att öka systemets kvalitet och användbarhet, ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag avseende innehåll och utveckling. Vidare ingår i förvaltningsuppdraget att verka för att systemets användning i vård och omsorg ökar, så att det kan utgöra ett nationellt standardverktyg. Socialstyrelsens förvaltning av kodsystemet ska genomföras i samverkan med E-hälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen.

2. Patientsäkerhet 

Socialstyrelsen ska redovisa en rapport över utvecklingen på patientsäkerhetsområdet 2016. Om så behövs ska Socialstyrelsen inhämta uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting, landstingen, kommunerna och övriga myndigheter för att kunna bedöma utvecklingen på patientsäkerhetsområdet. Rapporten ska spegla patientsäkerheten 2016 inom bl.a. den somatiska vården, psykiatriska vården, primärvården och den kommunala vården i enlighet med tillgängliga data. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2017. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 4 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition.

3. Effektivare utskrivning från sluten vård

Socialstyrelsen ska i samråd med berörda aktörer och i enlighet med förslag till åtgärder i betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) stödja landsting och kommuner med att lokalt finna orsaker till flaskhalsar i processen med övergång från sluten vård till vård och omsorg i öppna former. Socialstyrelsen ska vidare ge landsting och kommuner metodstöd avseende samordnade individuella planer samt utarbeta vägledningar avseende organisation och arbetssätt när det gäller fast vårdkontakt. Uppdraget att stödja landsting och kommuner med att lokalt finna orsaker till flaskhalsar i processen med övergång från sluten vård till vård och omsorg i öppna former ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2017. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 500 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition.

4. Tandvårdsstöd 

Socialstyrelsen ska genomföra en samlad utvärdering på nationell nivå av samtliga tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen (1998:1338) och det statliga särskilda tandvårdsbidraget samt lämna förslag på eventuella förbättringar. Förslag på möjliga förbättringar får inte innebära en utvidgning av det offentliga åtagandet och inte heller ge upphov till utgiftsökningar för det offentliga. Utvärderingen ska göras i enlighet med regeringens proposition Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar (prop. 2011/12:7). Bland annat ska utvärderingen fokusera på hur olika tandvårdsstöd påverkar vilken tandvård som utförs, liksom om tandvårdsstödens mål uppnås. Vidare ska de patientgrupper som omfattas av de olika tandvårdsstöden analyseras och eventuella behov av förändringar av grupper med hänsyn till ny kunskap och teknisk och medicinsk utveckling uppmärksammas. Även tandvårdsförordningens utformning i relation till utveckling av såväl kunskap och teknik som praxis ska studeras. Analyserna ska där så är lämpligt ha ett jämställdhetsperspektiv. Socialstyrelsen ska samverka med Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2017. Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2018. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition.

5. Prioriteringscentrum Linköpings universitet 

Socialstyrelsen ska betala ut 3 500 000 kronor till verksamheten vid Prioriteringscentrum Linköpings universitet under 2016. Socialstyrelsen ska redovisa hur medlen har använts till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 3 500 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 20 Prioriteringscentrum. 

6. Informationsmaterial anpassat för ideella föreningar

Socialstyrelsen ska ta fram ett informationsmaterial om hälso- och sjukvårdens regelverk särskilt anpassat för ideella föreningar. Informationsmaterialet ska syfta till att underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att verka inom ideella föreningar genom att kraven på verksamheten och på hälso- och sjukvårdspersonalen tydliggörs. Uppdraget ska genomföras i samråd med Inspektionen för vård och omsorg och i dialog med de aktörer på området som organiserar eller engagerar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2016. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition.

7. Förlängning av uppdrag om antibiotikaresistens 

Socialstyrelsen har i uppdrag att genomföra satsningar inom ramen för regeringens WHO-strategi avseende antibiotikaresistens (dnr S2012/1803/FS). Redovisningen av uppdraget förlängs från den 31 december 2015 till den 31 januari 2016.

8. Egenvårdsinsatser

Socialstyrelsen ska kartlägga hur hälso- och sjukvården arbetar med information och säkerhet när det gäller egenvårdsinsatser för patienter och närstående i enlighet med föreskriften SOSFS 2009:6 Bedömningen av om hälso - och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. I uppdraget ingår bl.a. :

  • att kartlägga processen som föranleder egenvårdsinsatser, t.ex. när det gäller hur hälso- och sjukvården informerar om, bedömer, journalför samt inhämtar samtycke i samband med beslut om egenvårdsinsatser. I detta ingår att undersöka vilka säkerhetsaspekter som hälso- och sjukvården tar hänsyn till och hur vården försäkrar sig om att patienter och närstående har förmåga att genomföra insatserna,
  • att kartlägga hur hälso- och sjukvården vid behov säkerställer teknisk service av den apparatur som finns i hemmet och att patienter eller närstående kan hantera apparaterna,
  • att kartlägga hur vanligt det är att hälso- och sjukvården beslutar om egenvårdsinsatser samt hur vanligt det är med patientskador i samband med egenvårdsinsatser, samt 
  • att föreslå åtgärder som stärker hälso- och sjukvårdens förutsättningar att göra korrekta bedömningar av egenvårdsinsatser med hänsyn till patientsäkerheten samt patienter och närståendes förmåga och vilja att genomföra dessa insatser.

I uppdraget ska Socialstyrelsen samråda med Inspektionen för vård och omsorg och andra relevanta organisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2017, i redovisningen ska Socialstyrelsen beakta jämställdhetsperspektivet. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens disposition.

9. Sveriges kontaktpunkt i The European Observatory on Health Systems and Policies

Socialstyrelsen ska vara Sveriges kontaktpunkt och representant i styrelsen från och med den 1 juni 2016 avseende medlemskapet i The European Observatory on Health Systems and Policies, nedan kallad Observatoriet. Observatoriet är ett partnerskap med nära koppling till Världshälsoorganisationen (WHO) som stöder och främjar evidensbaserat policyarbete om hälso- och sjukvård genom omfattande och noggrann analys av hälso- och sjukvårdssystemen i Europa. Ett femtontal länder och organisationer ingår i partnerskapet. Sverige har varit medlem i Observatoriet i cirka 10 år. För närvarande är Socialdepartementet den svenska kontaktpunkten och sitter även med i styrelsen. Regeringen bedömer att Sverige skulle ha större nytta av Observatoriets kunskaper om ansvaret ligger hos Socialstyrelsen. Därför bör Socialstyrelsen överta uppgiften som Sveriges kontaktpunkt och representant i styrelsen. Regeringens möjligheter att utnyttja Observatoriets kompetens kommer fortsatt finnas kvar.

10. Analysera vården och vårdutfallet för personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd

Socialstyrelsen ska analysera vilka förutsättningar hälso- och sjukvården har att erbjuda personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd god vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. I uppdraget ingår även att analysera vårdutfallet inom detta område. Socialstyrelsen ska beakta jämställdhetsperspektivet och uppmärksamma de skillnader i vård som erbjuds kvinnor och män. Dessutom ska Socialstyrelsen bedöma behovet av och möjligheten att ta fram nationella kunskapsstöd till vården på detta område, som innefattar insatser som främjar ett gott bemötande för dessa patienter. I uppdraget ska Socialstyrelsen samråda med relevanta myndigheter och organisationer. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande disponera 1 500 000 kronor under budgetåret 2016 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Till Socialstyrelsens diposition. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2017. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

11. Tillhandahållandet av kontaktlinser

Socialstyrelsen ska fortsätta följa förändringen av regleringen när det gäller tillhandahållandet av kontaktlinser ur ett patientsäkerhetsperspektiv som genomfördes i samband med att patientsäkerhetslagen (2010:659) trädde i kraft den 1 januari 2011. Socialstyrelsen ska redovisa och kommentera eventuella konsekvenser av förändringen senast den 15 december 2016 till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

12. Ändring av redovisningsdatum av beslutat uppdrag som getts i särskild ordning

Enligt regeringsbeslut III:3 den 11 november 2015 (dnr 2015/07175/FS) har Socialstyrelsen fått i uppdrag att sammanställa relevant underlag om läkares vidareutbildning. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas den 15 september 2016. Redovisningen av uppdraget ändras till den 30 november 2016 för att samordnas med redovisningen av Socialstyrelsens uppdrag om stöd till landstingens planering av kompetensförsörjning (dnr S2015/07804/FS).

13. Ändring av redovisningsdatum av beslutat uppdrag som getts i särskild ordning

Enligt regeringsbeslut III:1 den 4 februari 2016 (dnr 2016/00842/FS) har Socialstyrelsen fått i uppdrag att följa överenskommelsen om bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gemensamt ingått. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas den 31 mars 2017. Redovisningen av uppdraget ändras till den 15 maj 2017. 

 

Socialtjänst m.m.

1. Utbildningen för handläggare inom LSS

Socialstyrelsen ska fortsätta uppdraget att administrera och hantera utbetalningarna av ersättning till utbildningen för handläggare som prövar ansökningar om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Utbildningen ska vara en påbyggnadsutbildning och genomföras under en termin och kostnaden får inte överskrida 15 000 kronor per plats. Socialstyrelsen ska för 2016 upphandla en ny utbildning. Upphandlingen ska göras enligt de direktiv som framgår av uppdraget nr 1 under avsnitt Funktionshinder i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014. Utbildningen är tidsbegränsad och inleds under 2017 och avslutas senast den 31 december 2018. Socialstyrelsen ska årligen lämna en lägesrapport senast den 31 oktober och en slutrapport senast den 15 april 2019. Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting samt berörda brukarorganisationer. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 500 000 kronor under 2016. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda högst 500 000 kronor för egna kostnader avseende administration och hantering av bidraget. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 8 Övrig verksamhet.

2. Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialstyrelsen ska på ett ändamålsenligt sätt och till berörda aktörer sprida det kunskapsunderlag som slutredovisades den 1 december 2015 (dnr S2014/885/FST) inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen ska också ta fram ett kunskaps- underlag om metoder för ökad delaktighet och självständighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Syftet är att ta fram stöd och vägledning samt samla och sprida verksamma metoder för ökad delaktighet för personer med nedsatt beslutsförmåga. Uppdraget ska kopplas till det arbete som har genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting om evidensbaserad praktik för verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning kring förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga samt förstärkt brukarmedverkan. Det ska genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv och beakta eventuella skillnader i behov som kan finnas hos flickor och pojkar, kvinnor och män. En första delrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2016. En slutrapport som omfattar kunskapsunderlaget om metoder för delaktighet ska redovisas senast den 30 november 2017. Uppdraget ska utföras i samråd med huvudmän och funktionshindersorganisationer. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 700 000 kronor under 2016. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda högst 500 000 kronor för spridning av kunskapsunderlaget. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 8 Övrig verksamhet.

3. Arbetet med demenssjukdom

a) Socialstyrelsen ska fortsätta uppdraget med att sprida exempel på hur man aktivt arbetar i verksamheter med att förebygga och undvika tvångs- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för kvinnor och män med demenssjukdom samt verka för att frågan om en kommunal vård och omsorg utan tvång och begränsningar uppmärksammas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2016. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 8 Övrig verksamhet.

b) Socialstyrelsen ska genom en nationell samordningsfunktion genomföra ett projekt i syfte att till regeringen lämna ett samlat underlag dels för en bred nationell strategi om demenssjukdomar, dels som underlag till en plan för prioriterade insatser inom området för perioden fram till 2022. Socialstyrelsen ska beakta jämställdhetsperspektivet och uppmärksamma de skilda behov av insatser som kan finnas hos kvinnor och män. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juli 2017. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 8 Övrig verksamhet.

4. E-hälsa och välfärdsteknologi

Socialstyrelsen ska under 2016 fortsätta att genomföra följande uppdrag:

a) Socialstyrelsen ska följa upp kommunernas arbete med e-hälsa och trygghetslarm i enlighet med tidigare upparbetad uppföljningsmodell enligt det uppdrag som gavs (dnr S2014/1397/FST) om uppföljning av arbetet med e-hälsa och trygghetslarm i kommunerna.

b) Socialstyrelsen ska verka för att den nationella modellen för enhetlig och strukturerad information kallad Individens behov i centrum (IBIC), införs i landets samtliga kommuner samt stödja kommunerna vid införandet av modellen. Detta arbete ska samordnas med det arbete som myndigheten bedriver med anledning av uppdraget avseende gemen- samma informationsstrukturen för socialtjänsten som gavs i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2015, område Övriga uppdrag punkt 15. Uppdraget ska utföras i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg (Famna) och Vårdföretagarna. Vidare ska Socialstyrelsen särskilt stödja kommunerna genom att ta fram dokumentation som anger vilken information som ska kunna hanteras inom ramen för IBIC i syfte att kommunerna, vid införandet av IBIC, ska kunna vidta nödvändiga anpassningar av sina informationssystem. Detta arbete ska genomföras i samverkan med SKL.

c) Socialstyrelsen ska ta fram ett metodstöd som personalen inom socialtjänsten kan använda vid bl.a. myndighetsutövning och erbjudande om socialtjänstinsatser i form av välfärdsteknologi eller andra situationer då personalen möter kvinnor och män med helt eller delvis nedsatt beslutsförmåga. Metodstödet ska bl.a. innehålla information om regelverket för samtycke och ställföreträdarskap. Stödet ska även ge vägledning i hur personalen säkerställer mesta möjliga självbestämmande och delaktighet för personer som helt eller delvis saknar beslutsförmåga.

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2017. Uppdraget under punkten a ska även redovisas senast den 31 maj 2016. Varje deluppdrag ska redovisas för sig. Uppdraget om uppföljning av kommunernas arbete med e-hälsa och trygghetslarm (punkten a) ska dessutom redovisas på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen får, för genomförande av uppdragen använda 7 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen.

5. Ökad bemanning i omsorgen

Socialstyrelsen ska fortsätta att administrera, fördela medel och löpande följa upp den tillfälliga satsningen på ökad bemanning inom äldre- omsorgen i enlighet med regeringsbeslut II:8 från den 25 juni 2015 (dnr S2015/04636/FST) under 2016. För 2016 görs förtydligande av de särskilda villkoren för genomförande av bemanningssatsningen avseende kommunernas ansvar att informera enskilda utförare om möjligheten att ta del av stimulansmedlen. Kommunerna ansvarar för att informera enskilda utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av stimulansmedlen. Medlen ska fördelas i enlighet med bilaga 1. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2017. Socialstyrelsen får för genomförande av uppdraget använda högst 2 000 000 000 kronor under 2016. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda högst 10 000 000 kronor för att fördela, administrera och följa upp satsningen. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 5 Ökad bemanning.

6. Placeringsformen stödboende

Socialstyrelsen ska följa upp och utvärdera den nya placeringsformen för barn och unga – stödboende – som införs i socialtjänstlagen (2001:453) den 1 januari 2016 (i enlighet med prop. 2015/16:43 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga). Uppdraget ska genomföras i samråd med Inspektionen för vård och omsorg. En delredovisning ska lämnas senast den 30 november 2016. Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2019. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda högst 1 150 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel. 

7. Hemlöshetens omfattning och karaktär

Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kartläggning av hemlöshetens omfattning och karaktär år 2017 och förbereda arbetet under 2016. Omfattningen av hemlösa barnfamiljer samt av barn och ungdomar som lever under hemlösa förhållanden utanför familjen av olika skäl ska framgå av kartläggningen. Undersökningen ska utformas så att det går att jämföra utvecklingen av hemlösheten över tid samt eventuella skillnader mellan kvinnor och män respektive pojkar och flickor. Hemlösa EU- och EES-medborgare ska redovisas separat. I uppdraget ingår även att ta fram en plan, i samråd med berörda myndigheter, organisationer och forskare, för hur kartläggningen kan spridas och användas i det strategiska arbetet på olika nivåer inom socialtjänstens område mot hemlöshet – speciellt mot bakgrund av flyktingsituationen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2017 med en delredovisning av arbetet med planen senast den 30 november 2016. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 500 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.

8. Hbtq-personers villkor inom socialtjänsten

Socialstyrelsen ska i ett första steg genomföra en förstudie av vilken typ av kunskapsstöd som det finns behov av inom socialtjänstens olika verksamhetsområden för hbtq-personer med fokus på individ- och familjeomsorgen. Socialstyrelsen ska i ett andra steg utveckla kunskapsstödet och genomföra insatser i syfte att höja kunskapen om hbtq-personers villkor och levnadsförhållanden och hur diskriminering kan ta sig uttryck inom socialtjänstens område. Målet är att öka förtroendet för socialtjänstens insatser bland hbtq-personer genom att säkerställa ett likvärdigt och professionellt bemötande. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2016. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) senast den 30 mars 2018. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 8 Insatser för att stärka hbtq-personers rättigheter och möjligheter.


9. Antalet LVU-mål

Socialstyrelsen ska redovisa en sammanställning av antalet mål enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) i förvaltningsrätt och kammarrätt under de senaste tio åren, samt en analys av utvecklingen och en bedömning av vad den kan bero på. Av sammanställningen ska det framgå vilken typ av LVU-mål som avses (ansökan om vård, umgängesbegränsning etc.) samt ålder och kön på barnet eller den unge. Eventuella mönster och skillnader ska redovisas och analyseras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2016.

10. Socialtjänstlagen om krav på behörighet 

Socialstyrelsen ska lämna en delredovisning av det uppdrag om uppföljning av socialtjänstlagen (2001:453) som gavs i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2015, område Individ och familjeomsorg punkt 1. Delredovisningen ska redogöra för vilka konsekvenser behörighets- regleringen medför för kommunerna och vilka möjligheter som finns för icke behörig personal att bli behöriga. Socialstyrelsen ska lämna delredovisningen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2016.

11. Våld i nära relationer

a) Socialstyrelsen ska redovisa utvecklingen av skyddade boenden utifrån de indikatorer som myndigheten har tagit fram och uppdaterat under 2015. Av redovisningen ska framgå hur man synkroniserat indikatorerna med öppna jämförelser inom området våld i nära relationer.

b) Socialstyrelsen ska redovisa hur man arbetat för att ge ytterligare vägledning till socialtjänsten i arbetet när det gäller stöd till våldsutsatta personer som behöver hämta personliga tillhörigheter i hemmet. Socialstyrelsen ska redovisa uppdragen a och b i en samlad rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med den årliga rapporteringen av öppna jämförelser.

c) Socialstyrelsen ska vidareutveckla och stödja implementeringen av verksamma metoder för att arbeta med våldsutövare, inklusive differentiering av metoder utifrån behov. Socialstyrelsen ska också vidareutveckla och stödja implementeringen av metoder i socialtjänstens arbete när det gäller barn som är eller riskerar att utsättas för våld i familjen. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Socialstyrelsen får för genomförandet av uppdrag c använda högst 800 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.

12. Kommunernas krisberedskap inom socialtjänsten

Socialstyrelsen ska redogöra för arbetet med att inkludera indikatorer om kommunernas krisberedskap inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt funktionshindersområdet i arbetet med öppna jämförelser. Redovisningen ska göras i de ordinarie öppna jämförelserna för 2016.

13. Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser

Socialstyrelsen ska redovisa hur man arbetat för att öka jämställdhets- perspektivet i öppna jämförelser. I uppdraget ingår att analysera och beskriva resultatet av eventuella skillnader mellan könen. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2017. En delredovisning ska lämnas senast den 1 juni 2016.

14. Förteckning över personer som fått ersättning av Ersättningsnämnden

Socialstyrelsen ska förbereda inordnande den 1 juli 2016 av uppgiften att vara ansvarig myndighet för förteckningen över personer som fått ersättning enligt 1 § lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall samt uppgiften att ersätta förkomna intyg och besvara kontrollförfrågningar från myndigheter och kommuner avseende riktigheten i utfärdade intyg. Socialstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget samråda med Ersättningsnämnden.

Regelbundna uppdrag

Lägesrapporter som ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Socialstyrelsen ska årligen lämna en redovisning och analys av tillståndet och utvecklingen inom olika områden. Redovisningarna ska identifiera väsentliga förändringar och vara uppdelade på kön. Följande lägesrapporter ska tas fram:

1. inom hälso- och sjukvård senast den 31 mars 2016

2. inom funktionshindersområdet senast den 28 februari 2016

3. inom äldreomsorg och äldrevård senast den 28 februari 2016

4. inom individ- och familjeomsorg senast den 28 februari 2016.

 

Övrig regelbunden rapportering som ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)

1. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 28 februari, redovisa bedömningar av tillgång och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor, samt tandläkare och tandhygienister.  

2. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 30 april, redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna, för rekvisitionsläkemedel och för smittskyddsläkemedel. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 30 september, inkomma med en kortfattad uppdaterad prognos för innevarande år och nästkommande år.

3. Socialstyrelsen ska samla in redovisningar och återrapporteringar av medel från landstingen. De medel som avses är för rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Syftet är att skapa förutsättningar för en systematisk uppföljning av innehållet i rådgivning och annat personligt stöd. Stöd som innehåller samordning ska särskilt synliggöras. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 30 april, redovisa resultaten av uppföljningen.

4. Socialstyrelsen ska inom ramen för satsningen på att förebygga och behandla kroniska sjukdomar lämna en lägesrapport om utvecklingen av vården senast den 30 november 2016 respektive 2017. I rapporteringen ingår också att lämna förslag på insatser för att utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar.

5. Socialstyrelsen fördelar statsbidrag till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Statsbidraget uppgår till 8 000 000 kronor per år. Socialstyrelsen ska fortsatt följa upp användningen av statsbidraget för kompetenscentrum inom tandvården i samband med de årligen återkommande utlysningarna av nya statsbidrag. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 31 maj, redovisa resultaten av uppföljningen.

6. Socialstyrelsen ska följa utvecklingstendenser inom prostitutionen och utifrån detta samla in uppgifter om vad personer som säljer respektive köper sexuella tjänster själva ser för behov av stöd och hjälp. Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen undersöka vilket behov av ytterligare kunskapsstöd som socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver för att bättre tillgodose personernas behov. Inom ramen för uppdraget ska även hbtq-personer som köper och säljer sexuella tjänster uppmärksammas. I uppdraget ingår också att planera för att stödja implementeringen av det kunskapsstöd som tas fram eller revideras. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms läns arbete mot prostitution och människohandel och andra uppdrag inom området prostitution och människohandel som bedöms vara relevanta. En rapport ska redovisas senast den 13 mars 2016.

Övriga uppdrag

1. Insatser utifrån minoritetspolitikens mål 

Socialstyrelsen ska redovisa sina interna och externa insatser utifrån minoritetspolitikens mål och dess tre delområden. Myndigheten ska även komplettera publikationen Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre med information om de nationella minoriteternas rättigheter samt översätta skriften till samiska, meänkieli och finska. Vidare ska Socialstyrelsen verka för att skriften samt information om de nationella minoriteternas rättigheter sprids till berörda kommuner. Redovisningen ska innehålla en analys av genomförda insatser samt av de effekter dessa medfört. Redovisningen ska lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, som också kan utgöra ett stöd i arbetet med uppdraget, senast den 10 oktober 2016.

2. Brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens 

Socialstyrelsens uppdrag (dnr A2014/1285/DISK) förlängs t.o.m. vårterminen 2016 i de delar som avser att se till att lämplig uppdragsutbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens som anställs för arbete inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården tas fram och tillgängliggörs, samt att inhämta och sammanställa redogörelser för brobyggarverksamheten inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård från de kommuner och landsting som deltar med brobyggare i utbildningen. Socialstyrelsen ska senast den 1 september 2016 redovisa dessa delar av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet). Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 630 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, anslagsposten 2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 september 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 november 2016. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen.

3. Samverkan för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Socialstyrelsen ska, inom ramen för uppgiften att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, redovisa hur myndigheten har samverkat med Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd och organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Socialstyrelsen ska även redovisa hur frågor som rör unga transpersoners psykiska hälsa kan lyftas fram inom ramen för myndighetens övriga uppdrag gällande psykisk hälsa. Ansvaret som sammankallande myndighet ska rotera årsvis. För 2016 är Folkhälsomyndigheten sammankallande. Resultatet av denna samverkan ska redovisas i samband med myndighetens årsredovisning. 

4. Vård av personer med medfödd avvikelse i könsutvecklingen 

Socialstyrelsen ska kartlägga vård och behandling av personer med medfödd avvikelse i könsutvecklingen (intersexuella). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) senast den 31 januari 2017.

5. Det försäkringsmedicinska beslutsstödet

Socialstyrelsen ska kontinuerligt följa upp, uppdatera och utvärdera det försäkringsmedicinska beslutsstödet. I uppdraget ingår även att fullfölja att se över om de rekommenderade sjukskrivningstiderna för diagnoser för psykiska sjukdomar och besvär behöver uppdateras (dnr S2014/8929/SAM). Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2016. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda högst 2 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 10 Bidrag till hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Försäkringskassan. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Försäkringskassan senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Försäkringskassan. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen.

6. Överenskommelse mellan staten och SKL om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Socialstyrelsen ska bistå Försäkringskassan i uppdraget att ansvara för uppföljning och utbetalning avseende villkor 2, Kompetenssatsning i försäkringsmedicin, i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016.

Socialstyrelsen ska även tillsammans med SKL fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med villkor 5, Utökat elektroniskt informationsutbyte, i överenskommelsen mellan staten och SKL om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016. Socialstyrelsen får för att genomföra detta uppdrag använda högst 14 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 10 Bidrag till hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Försäkringskassan. Medlen ska utbetalas 2017 för verksamhet som bedrivits 2016. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Försäkringskassan senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Försäkringskassan. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen.

7. Stöd till samordningsförbunden

Socialstyrelsen ska i samverkan med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen stödja samordningsförbundens verksamhet. Arbetet ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017.

8. Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Socialstyrelsen ska genomföra en förstudie om hur företagshälsovårdens kompetensförsörjning kan stödjas och, inom ramen för de medel som finns avsatta för ändamålet, komma med förslag på hur fler läkare ska välja att utbilda sig inom tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin. I förstudien ingår också att kartlägga hur ST-utbildningen ser ut för arbetsmedicin idag och hur den bäst bör utformas framöver utifrån målbeskrivningen. I arbetet med förstudien ska Socialstyrelsen beakta Statskontorets förslag som framkommit i uppdraget med att se över det statliga åtagandet för specialistkompetenskurser inom ramen för läkares specialiserings- tjänstgöring (dnr S2015/07174/FS). Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartmentet) senast den 15 augusti 2016. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda högst 500 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, anslaget 2:5 Arbetslivspolitik, anslagsposten 1 till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Socialstyrelsen.

 9. Nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk

Socialstyrelsen ska se över formerna för de insatser som myndigheten gör inom ramen för arbetet med den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket under 2016. Socialstyrelsen ska särskilt analysera ändamålsenlighet och användbarhet kring de produkter och tjänster som myndigheten tillhandahåller utifrån behovet hos mottagarna främst huvudmännen, professionerna samt berörda privata aktörer. Socialstyrelsen ska även fortsättningsvis vara den statliga aktören som på nationell nivå ansvarar för hanteringen av termer och begrepp men i översynsarbetet behöver regeringen underlag för att kunna se över bl.a. det ansvar som staten ska ha långsiktigt. Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, professionsföreträdare och andra berörda aktörer. En slutrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 augusti 2016. Utöver de medel som avsätts på myndighetens förvaltningsanslag får Socialstyrelsen för uppdragets genomförande använda högst 15 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 7 Nationell informationsstruktur och nationella fackspråk.

10. Jämställdhetsintegrering

Socialstyrelsen har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i samband med myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Socialstyrelsen ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

11. Brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer

Socialstyrelsen får fördela medel för att fortsätta stödja de organi- sationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i nära relation. Användningen av medlen och en redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2017. Finansiering av uppdraget sker inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 8 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till SOS. 

12. Minskade utsläpp från resor och transporter

Socialstyrelsen ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, beakta den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se. Uppdraget ska redovisas i samband med redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:2

Bidrag till handikapporganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen188 742
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)188 742

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Medlen fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

8:1

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen596 410
ap.1Förvaltningsmedel (ram)596 410

Villkor för anslag 8:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Socialstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska betala totalt 408 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
3:2 Bidrag till handikapporganisationer
ap.10Inget0
8:1 Socialstyrelsen
ap.117 8923 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 200
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)100 000
- varav INVESTERING100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager.

5.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2549 701
2016-02-2549 701
2016-03-2549 701
2016-04-2549 701
2016-05-2549 701
2016-06-2549 701
2016-07-2549 701
2016-08-2549 701
2016-09-2549 701
2016-10-2549 701
2016-11-2549 701
2016-12-2549 699
Summa596 410
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552-7 361-1 75314 00015 000-1 000-10 114
Belopp angivna i tkr

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

1 500 000 kronor avser bidrag från Konsumentverket för drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition av Konsumentverket.

På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Anna Weinholt
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Kammarkollegiet
Konsumentverket
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Polismyndigheten
Sametinget
Statens kulturråd
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: