Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2016-04-28
S2016/03087/FS
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för vård och omsorg
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för vård och omsorgs verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Inspektionen för vård och omsorg och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Utöver den löpande återrapporteringen i årsredovisningen ska Inspektionen för vård och omsorg även redovisa följande. Den statistik som rör individer ska där sådana uppgifter finns presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund:

– Antal tillstånd enligt socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, fördelat på verksamhetsområden samt antalet av dessa verksamheter som varit föremål för tillsyn (beslutade ärenden) fördelat på verksamhetsområden. Förekomsten av antal tillstånd enligt SoL för verksamheter för våldsutsatta ska redovisas.

– Antal verksamheter inom hälso- och sjukvården som anmälts enligt
2 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

– Antal inspektioner enligt 3 kap. 19 § socialtjänstförordningen (2001:937) och 11 § förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade, frekvenstillsynen, med angivande av det antal barnsamtal som har genomförts.

– Antal utförda inspektioner inom socialtjänsten och LSS (förutom de inspektioner som redovisas ovan gällande tillståndspliktig verksamhet och frekvenstillsyn), uppdelat på verksamhetsområden och per kommun. Av redovisningen ska också framgå hur många verksamheter som har inspekterats.

– Antal utförda inspektioner inom hälso- och sjukvården, uppdelat på verksamhetsområden och per landsting. Av redovisningen ska också framgå hur många verksamheter som har inspekterats.

– Antal egeninitierade tillsynsinsatser fördelat på hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten samt en redogörelse för det strategiska urvalet av tillsynsobjekt med utgångspunkt från myndighetens modell för riskanalys.

– Antal ärenden där kritik och krav på åtgärder har riktats mot brister i verksamheternas egenkontroll, fördelat på hälso- och sjukvården, socialtjänsten och LSS.

– Antal ärenden med åtgärder mot legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt antal ärenden med kritik mot legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

– Antal anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg om ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt 14 kap. 7 § SoL och enligt 24 f § LSS samt antal anmälningar om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659). För anmälningarna ska beslutade ärenden redovisas, fördelat på verksamhetsområden.

– Antal rapporterade ej verkställda beslut enligt SoL och LSS där väntetiden för individen var längre än 6 månader från kommunens beslutsdatum till verkställighet eller avslut av annan anledning samt antal ärenden enligt SoL och LSS som varit föremål för ansökningar om särskild avgift.

– Antal ärenden där Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan beslutat om överflyttning av ett ärende till annan kommun enligt
2 a kap. 11 § SoL.
Tillsynens kontroll av egenkontroll

– Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndigheten under året genomfört den kontroll som myndigheten enligt 2 § förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg ska göra av hur verksamheterna fullgör sin skyldighet att bedriva egenkontroll. Redovisningen ska ange det antal verksamheter som granskats, resultatet av granskningarna samt på vilket sätt myndigheten följt upp eventuella brister.

Minskade utsläpp från resor och transporter

– Inspektionen för vård och omsorg ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

Konsekvenser med anledning av flyktingsituationen

– Inspektionen för vård och omsorg ska med anledning av den rådande flyktingssituationen redovisa hur myndighetens verksamhet samt samverkan med andra aktörer påverkas. Myndigheten ska analysera effekterna av det ökade mottagandet av asylsökande och nyanlända, hur det påverkar myndighetens uppdrag samt beskriva hur verksamheten kan behöva utvecklas och vilka omprioriteringar som kan behöva göras inom befintliga ekonomiska ramar för att möta de kommande årens utmaningar.

Statlig styrning med kunskap

– Inspektionen för vård och omsorg ska återrapportera hur myndighetens verksamhet och arbetssätt påverkats av förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheten ska även redogöra för hur myndigheten bidragit till förordningens syfte.

Utgiftsprognoser

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa utgiftsprognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen för det anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognostillfällen:

20 januari   

19 februari  

3 maj  

1 augusti  

26 oktober  

3

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Inspektionen för vård och omsorg ska utveckla en modell för att följa upp hur hälso- och sjukvårdens verksamheter sköter sin egenkontroll enligt patientsäkerhetslagen (2010:569). Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2017 i den särskilda rapport som myndigheten årligen, enligt 3 § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg, lämnar till regeringen.  

2. Inspektionen för vård och omsorg ska under 2016-2017 följa utvecklingen av enskildas klagomål mot bakgrund av den förändring av regelverk och ansvarsförhållanden som genomfördes i samband med patientsäkerhetslagens (2010:659) ikraftträdande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) månatligen. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2018. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2017. I redovisningen ska ingå en samlad bedömning av utvecklingen på området och hur myndigheten har arbetat med att effektivisera verksamheten med bibehållen kvalitet.

3. IVO ska göra en analys av myndighetens sanktionsmöjligheter. Idag har IVO inom ramen för sin tillsyn en skyldighet att, i enlighet med patientsäkerhetslagen (2010:659) vidta åtgärder för att vårdgivare ska följa de bestämmelser som framgår av gällande författningar. Dessutom har IVO möjlighet att, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen (2001:453), vidta åtgärder för att omsorgsgivare ska följa de bestämmelser som framgår av gällande författningar. IVO kan förelägga vård- och omsorgsgivare att fullgöra sitt uppdrag enligt gällande författningar och föreläggandet kan förenas med vite. Dessutom har IVO vid svåra missförhållanden möjlighet att helt eller delvis förbjuda en verksamhet alternativt återkalla tillstånd. I uppdraget ingår att analysera om sanktionsmöjligheterna är tillräckliga. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2016. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

 

 

Pågående uppdrag givna i tidigare regleringsbrev

1. Inspektionen för vård och omsorg har i syfte att öka effektiviteten i tillsynen inom socialtjänsten i uppdrag att utveckla en metod för hur myndigheten ska utöva tillsyn över hur kommunerna fullgör sin egenkontroll. Med egenkontroll menas här kommunernas författningsreglerade skyldighet att kontrollera att den egna verksamheten och verksamhet som lagts ut på entreprenad bedrivs med god kvalitet och enligt de regler som gäller. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2016 i den särskilda rapport som myndigheten årligen, enligt 3 § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg, lämnar till regeringen.

2. Inspektionen för vård och omsorg har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten  avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den
22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:1

Inspektionen för vård och omsorg (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för vård och omsorg638 458
ap.1Inspektionen för vård och omsorg (ram)638 458

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
4:1 Inspektionen för vård och omsorg
ap.119 1543 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för vård och omsorgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2553 205
2016-02-2553 205
2016-03-2553 205
2016-04-2553 205
2016-05-2553 205
2016-06-2553 205
2016-07-2553 205
2016-08-2553 205
2016-09-2553 205
2016-10-2553 205
2016-11-2553 205
2016-12-2553 203
Summa638 458
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för vård och omsorgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Inspektionen för vård och omsorg

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Beräknad budget för avgiftsbelagdverksamhet där intäkterna ej disponeras
Blodverksamhet25528183001 0008002001 318
Vävnads- och cellverksamhet25527064001 0007003001 406
Summa1 5247002 0001 5005002 724
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Klara Granat
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Socialutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret