Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2016-06-02
U2016/02716/S
Boverket
Box 534
37123 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:13 Upprustning av skollokaler
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 18, bet. 2015/16:CU1, rskr. 2015/16:77).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:13

Upprustning av skollokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket830 000
ap.1Upprustning skolor - del till BOV (ram)830 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Upprustning skolor - del till BOV

Av tilldelade medel får 500 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen. Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med förordningen (2015:552) om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. Högst 180 000 000 kronor får användas för utgifter som följer av 3 §. Högst 150 000 000 kronor får användas för utgifter som följer av 3 a §. Högst 2 500 000 kronor får användas för att täcka Boverkets kostnader för administration av bidraget.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:13 Upprustning av skollokaler
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:13 Upprustning av skollokaler
ap.1700 000470 000230 00002018
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Maria Palm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Näringsdepartementet, PUB och SUBT
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statens skolverk

Senast uppdaterad: