Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2016-03-23
M2016/00852/Ee
Energimarknadsinspektionen
Box 155
63103 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Energimarknadsinspektionen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Energimarknadsinspektionens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 21, bet. 2015/16:NU3, rskr. 2015/16:91).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 17 december 2015 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Energimarknadsinspektionen och nedan angivna anslag.

.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Energimarknadsinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt om prognoser

Energimarknadsinspektionen ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

– den 20 januari

– den 19 februari

– den 3 maj

– den 1 augusti

– den 26 oktober

3

Uppdrag

PÅGÅENDE UPPDRAG

  asdrgargfawf

Gasuppdrag

Energimarknadsinspektionen ska i enlighet med vad som anges i regeringens beslut den 13 juni 2013 (dnr N2013/3049/E), redovisa sina analyser och författningsförslag avseende systembalansansvar, inmatning av biogas på naturgasnätet samt ekonomisk redovisning avseende särredovisning av lagring i rörledning. Uppdraget om systembalansansvar i övrigt ska, utöver de fortlöpande avstämningarna, slutredovisas senast den 31 mars 2016. Uppdraget om gaskvalitet och inmatning av biogas på naturgasnätet ska redovisas senast den 31 mars 2016.

NYA UPPDRAG

    

Uppdrag att analysera effekterna av en ökad andel variabel elproduktion i kraftsystemet

Energimarknadsinspektionen ska analysera vilken påverkan en ökad andel variabel elproduktion har på elproducenters lönsamhet, grossistpriset på el samt priset till slutkund. Energimarknadsinspektionen ska utreda huruvida dagens elhandelssystem är samhällsekonomiskt effektivt på kort och lång sikt. I uppdraget ingår också att bedöma hur en ökad andel variabel elproduktion påverkar incitamenten för investeringar i befintlig och ny elproduktion samt investeringar i elproduktionsanläggningar som enbart används vid hög efterfrågan, så kallad topplastproduktion. 

Vid utförandet av uppdraget ska Energimarknadsinspektionen på lämpligt sätt ta till vara på den kunskap och erfarenhet som finns hos Statens energimyndighet, Affärsverket svenska kraftnät samt andra berörda aktörer på området. Uppdragets genomförande ska fortlöpande stämmas av med Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 december 2016.

Uppdrag rörande nätkoder för el

Inom ramen för det tredje inremarknadspaketet för el och naturgas pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer och nätkoder som reglerar gränsöverskridande handel med el och förutsättningarna för tillgång till elnät. Riktlinjerna och nätkoderna har formen av EU-förordningar, som beslutas av Europeiska kommissionen med stöd av bemyndiganden i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003. En sådan kommissionsförordning är direkt tillämplig i en medlemsstat. Det kan dock finnas behov av kompletterande föreskrifter på nationell nivå.  

Regeringen har i regleringsbrevet för 2015 uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att för varje aktuell riktlinje och nätkod inkomma med en sammanfattning av innebörden av denna. I sammanfattningen ska inkluderas en analys av vad riktlinjen eller nätkoden förväntas få för konsekvenser för svenska konsumenter, företag och andra aktörer. Sammanfattningen ska också inkludera en bedömning av vad möjliga avsteg från riktlinjen eller nätkoden kan innebära. I sammanfattningen ska inkluderas en analys av vad riktlinjen eller nätkoden förväntas få för konsekvenser för svenska konsumenter, företag och andra aktörer samt för samhällsekonomin i de fall det bedöms relevant. Energimarknadsinspektionen ska vid behov uppdatera sammanfattningen vid substantiella förändringar i en riktlinje respektive nätkod. Energimarknadsinspektionen ska på lämpligt sätt tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns inom Konkurrensverket och Affärsverket svenska kraftnät på området vid genomförandet av uppdraget. Rapportering i fråga om respektive riktlinje och nätkod ska ske till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast i samband med att byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) överlämnar sitt utlåtande till kommissionen i frågan om nätkoden bör antas eller inte. 

Energimarknadsinspektionen ska nu även utreda behovet av kompletterande nationella föreskrifter i anslutning till de riktlinjer och nätkoder som antagits i EU-kommissionens kommitté för gränsöverskridande elhandel (C08200) under tiden till och med den 31 mars 2016 och, om det är motiverat, ta fram förslag till kompletterande lag eller förordning. Energimarknadsinspektionen ska i det sammanhaget särskilt analysera om ansvarsfördelningen mellan myndigheterna på elområdet behöver anpassas till EU-förordningarna. Energimarknadsinspektionen ska vid genomförandet av uppdraget på lämpligt sätt ta till vara de kunskaper och den erfarenhet som finns hos Affärsverket svenska kraftnät. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 december 2016.

Uppdrag rörande nätkoder för naturgas

Inom ramen för det tredje inremarknadspaketet för el och naturgas pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer och nätkoder som reglerar gränsöverskridande handel med naturgas och förutsättningarna för tillgång till naturgasnät. Riktlinjerna och nätkoderna har formen av EU-förordningar, som beslutas av Europeiska kommissionen med stöd av bemyndiganden i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (gasförordningen). En sådan kommissionsförordning är direkt tillämplig i en medlemsstat. Det kan dock finnas behov av kompletterande föreskrifter på nationell nivå. 

Regeringen har i regleringsbrevet för 2015 uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att för varje aktuell riktlinje och nätkod inkomma med en sammanfattning av innebörden av denna. I sammanfattningen ska inkluderas en analys av vad riktlinjen eller nätkoden förväntas få för konsekvenser för svenska konsumenter, företag och andra aktörer. Sammanfattningen ska också inkludera en bedömning av vad möjliga avsteg från riktlinjen eller nätkoden kan innebära. I sammanfattningen ska inkluderas en analys av vad riktlinjen eller nätkoden förväntas få för konsekvenser för svenska konsumenter företag och andra aktörer samt för samhällsekonomin i de fall det bedöms relevant. Energimarknadsinspektionen ska vid behov uppdatera sammanfattningen vid substantiella förändringar i en riktlinje respektive nätkod. Rapportering i fråga om respektive riktlinje och nätkod ska ske till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast i samband med att byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) överlämnar sitt utlåtande till kommissionen i frågan om nätkoden bör antas eller inte. 

Ett förslag till nätkod kan även tas fram på kommissionens initiativ enligt artikel 6 punkt 11 i gasförordningen.Vidare kan en nätkod ändras. Energimarknadsinspektion ska även i dessa fall och i anslutning till att en nätkod antas eller ändras i kommissionens kommitté för genomförande av de gemensamma reglerna för överföring, distribution, leverans och lagring av naturgas (Gaskommittén), utreda behovet av kompletterande nationella föreskrifter och, om det är motiverat, ta fram förslag till kompletterande lag eller förordning. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) och ska rapporteras enligt särskild överenskommelse med företrädare för Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).

Forum för smarta elnät

Energimarknadsinspektionen ska inom sina givna sakområden bistå i Forum för smarta elnäts kansliets arbete med, t.ex. med frågor som rör elmarknadsdesign och elnätsreglering, regelskrivning, slutkundsfrågor, kunders beteendemönster och möjlighet till efterfrågeflexibilitet, samt kunskaper och andra möjligheter som kan inhämtas från Energimarknadsinspektionens internationella nätverk. Energimarknadsinspektionen får för detta arbete ta del av avsatta medel för Forum för smarta elnät inom anslag 1:4 Energiforskning, anslagspost 11. Energimyndigheten får efter rekvisition betala ut högst 2 000 000 kronor till Energimarknadsinspektionen.

Uppdrag om samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster

Enligt artikel 3.15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (elmarknadsdirektivet) och enligt artikel 3.11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (gasmarknadsdirektivet) ska medlemsstaterna informera kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att fullgöra förpliktelserna att tillhandahålla samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster och om åtgärdernas eventuella inverkan på nationell och internationell konkurrens.

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att sammanställa en redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits i Sverige för att fullgöra förpliktelserna att tillhandahålla sådana samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster som avses i artikel 3.15 i elmarknadsdirektivet och i artikel 3.11 i gasmarknadsdirektivet. Energimarknadsinspektionen ska även redovisa en bedömning i frågan om vilken inverkan åtgärderna har på nationell och internationell konkurrens. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 7 november 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:7

Energimarknadsinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Energimarknadsinspektionen110 707
ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)110 707

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

Energimarknadsinspektionen ska använda anslaget för att hantera underskottet i myndighetens tillsyn som bedrivs i enlighet med förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet. Underskottet ska betalas av under åren 2016-2019.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:7 Energimarknadsinspektionen
ap.13 3213 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Energimarknadsinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-259 226
2016-02-259 226
2016-03-259 226
2016-04-259 226
2016-05-259 226
2016-06-259 226
2016-07-259 226
2016-08-259 226
2016-09-259 226
2016-10-259 226
2016-11-259 226
2016-12-259 221
Summa110 707
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln0-3 0006 0006 0000-3 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som Energimarknadsinspektionen har rätt att ta ut enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter enligt ellagen (1997:857) respektive fjärrvärmelagen (2008:263)27147506050050860
Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet2552-9 019-1 7004 0004 250-250-10 969
Summa-8 269-1 6404 0504 250-200-10 109
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Jan-Olof Lundgren
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevision och RÄTT
Finansdepartementet/BA och KO
Utrikesdepartementet/RS
Näringsdepartementet/KSR
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Affärsverket svenska kraftnät
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Konkurrensverket
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet