Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2016-02-04
Ju2016/00401/SSK
Statens haverikommission
Box 12538
102 29 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens haverikommission
Riksdagen har beslutat om Statens haverikommissions verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 6, bet. 2015/16:FöU1, rskr. 2015/16:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens haverikommission och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

19 februari,

3 maj,

1 augusti, och

26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Jämställdhet

Statens haverikommission ska utarbeta en långsiktig strategi och en åtgärdsplan för att uppnå en jämnare könsfördelning i myndighetens personalsammansättning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:8

Statens haverikommission (Ramanslag)

Disponeras av Statens haverikommission44 260
ap.1Statens haverikommission - del till SHK (ram)44 260

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:8 Statens haverikommission
ap.14 4263 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 800
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens haverikommissions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 688
2016-02-253 688
2016-03-253 688
2016-04-253 688
2016-05-253 688
2016-06-253 688
2016-07-253 688
2016-08-253 688
2016-09-253 688
2016-10-253 688
2016-11-253 688
2016-12-253 692
Summa44 260
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens haverikommissions disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:8 ap.1Statens haverikommission - del till SHK
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Vanessa Bonsib
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens trafikutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, SAM och REV
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: