Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2016-01-21
UD2015/11590/FIM
Exportkreditnämnden
Box 3064
10361 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Exportkreditnämnden
Riksdagen har beslutat om Exportkreditnämndens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:66).

Regeringen har den 18 december 2014 beslutat om regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Exportkreditnämnden.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2015 beslutar regeringen att följande ska gälla för Exportkreditnämnden.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Exportkreditnämnden.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Exportkreditnämndens uppgifter anges i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden. Utöver vad som anges i och följer av denna och andra tillämpliga förordningar, inklusive förordningen (2011:211) om utlåning och garantier, ska följande gälla.

Exportkreditnämnden ska främja svensk export genom att utfärda garantier.

Exportkreditnämnden ska samverka med andra svenska exportfrämjande aktörer och presenteras som en del av Sveriges samlade exportfrämjande. Verksamheten ska bedrivas så att samarbetsmöjligheter med relevanta myndigheter och organisationer med uppgift att stödja företagsutveckling och internationalisering nationellt, regionalt och lokalt tas till vara. Här avses exempelvis Almi Företagspartner AB, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), AB Svensk Exportkredit, Swedfund International AB och Tillväxtverket samt handelskamrar och övriga aktörer i det regionala tillväxtarbetet.  

Exportkreditnämnden ska fortsätta satsningen på att öka kännedomen bland små och medelstora företag om sina tjänster.

Exportkreditnämnden ska fortsätta öka och vidare effektivisera sin regionala närvaro, främst med syfte att sänka trösklarna för små och medelstora företag.

Återrapportering

Utöver att redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår i myndighetens instruktion, ska Exportkreditnämnden redovisa följande:

  • totalt antal och volym av förbindelser som ingås under 2015, fördelat efter marknad och bransch;
  • antalet nya kunder bland små och medelstora företag enligt EU:s definition vid utgången av 2015;
  • samarbete med andra aktörer som bedriver exportfrämjande med särskild betoning på verksamhet som är riktad mot små och medelstora företag;
  • resultatet av arbetet med att öka kännedomen bland små och medelstora företag om sina tjänster i enlighet med EU:s definition av små och medelstora företag. Rapporteringen ska även avse effekterna av Exportkreditnämndens ökade regionala närvaro;
  • övriga insatser som vidtagits för att öka kunskapen om verksamheten;
  • kostnader för och intäkter från Exportkreditnämndens verksamhet ska redovisas separat i årsredovisningen. Kostnader och intäkter ska redovisas separat avseende dels den administrativa delen av verksamheten och dels den riskbaserade verksamheten.

Marknadsmässig risk

Myndigheten ska följa eventuella ändringar i EU:s definition av marknadsmässig risk och dess påverkan på svenska företags möjligheter till finansiering och säkring av betalningar i förhållande till de viktigaste konkurrentländerna, samt om så är påkallat föreslå åtgärder.

Verksamhetens administrativa kostnader

Exportkreditnämnden ska i form av tidsserier redogöra för utvecklingen av verksamhetens administrativa kostnader, inklusive lönekostnader och lokalkostnader. Redovisningen ska även inkludera vilka åtgärder som under året vidtagits för att rationalisera och effektivisera verksamheten, bl.a. avseende utvecklingsarbete och elektroniska tjänster. Redovisningen ska även avse hur stor del av premien som avser den administrativa verksamheten.

Rättvis och hållbar global utveckling samt ansvarsfullt företagande

Exportkreditnämnden ska inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling (PGU).

Exportkreditnämnden ska i sin verksamhet vidareutveckla arbetet med frågor rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, korruption och frihet på nätet med utgångspunkt från OECD:s rekommendationer på dessa områden (”Common Approaches” respektive ”Bribery and Officially Supported Export Credits”). Exportkreditnämnden ska därutöver bidra till en hållbar skuldsituation genom att följa OECD:s riktlinjer om hållbar långivning (Sustainable Lending).

Vidare ska Exportkreditnämnden säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med - samt informera om - OECD:s riktlinjer för multinationella företag, principerna i FN:s Global Compact samt FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter.

Exportkreditnämnden ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att garantigivningen ska bidra till hållbara investeringar och minskad klimatpåverkan.

Övrig rapportering

Exportkreditnämnden ska redovisa inriktning, omfattning, resultat och finansiering/avgifter för myndighetens tjänsteexport samt en bedömning av effekterna av den tjänsteexport som bedrivs.

3

Uppdrag

Internationella aktiviteter

Exportkreditnämnden ska aktivt medverka i och ta fram underlag till de internationella aktiviteter där myndighetens verksamhet berörs.

Redovisning till Riksgäldskontoret

Exportkreditnämnden ska till Riksgäldskontoret lämna det underlag som Riksgäldskontoret behöver för att lämna en rapport innehållande en samlad riskanalys av statliga garantier och utlåning.

Kundnöjdhet

Exportkreditnämnden ska redovisa vidtagna åtgärder avseende kundnöjdheten. Redovisningen av detta sker till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i en separat rapport senast den 31 augusti 2015;

Premieberäkning

Exportkreditnämnden ska redovisa eventuella åtgärder för att uppdatera premieberäkningen. Detta ska redovisas i en separat rapport till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 juni 2015;

Överskott

Exportkreditnämnden ska ge förslag på hur överskottet i myndighetens administration ska disponeras, i enlighet med 25a § Avgiftsförordningen (1992:191). Detta redovisas i budgetunderlaget senast den 1 mars 2015.

Förutsättningar för exportkreditgaranti

I förordningen (2007:656) om exportkreditgaranti föreskrivs bl.a. vilka förutsättningar som gäller för beviljande av exportkreditgarantier. Exportkreditnämnden ska redovisa hur föreskrifterna har tillämpats och hur de har påverkat affärsverksamheten (inklusive antal affärer och belopp).

Exportkreditnämnden ska särskilt redovisa vilka konsekvenser det utvidgade mandatet avseende svenskt intresse sedan 2007 haft på affärsvolymen och riskportföljen. Redovisningen ska göras i en separat skrivelse till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 juni 2015.

Exportkreditgarantiram och investeringsgarantiram

Exportkreditnämnden ska lämna ett underlag med redovisning av hur exportkreditgarantiramen och investeringsgarantiramen har utnyttjats (inklusive beträffande produkter och branscher) samt hur detta har bidragit till export. En bedömning ska även göras avseende behovet av den sedan 2009 utökade ramen, även vad gäller Exportkreditnämndens produkter, i förhållande till marknadsutvecklingen samt avseende skadebetalningar och riskavsättningar. Redogörelsen ska inkludera en prognos för garantiramens storlek och en framåtblickande bedömning av behovet. Redovisningen ska lämnas senast den 16 mars och den 10 augusti 2015 samt den 14 mars 2016.

Inleverans av myndighetskapital

Exportkreditnämnden ska, med utgångspunkt i myndighetens skrivelse till Utrikesdepartementet som inkom den 14 augusti 2014, fastställa hur stor del av myndighetskapitalet som ska betalas in till statens centralkonto. Det gäller såväl överskott i den administrativa delen av verksamheten som den del av myndighetskapitalet som utgörs av överskott av ej förväntansriktiga premier. Inleverans ska ske senast den 31 mars 2015 och redovisas mot inkomsttitel 2120 Övriga myndigheters inlevererade överskott.

Regeringens exportstrategi

Exportkreditnämnden ska medverka i framtagandet av en ny svensk exportstrategi.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)14 700
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för det ordinarie garantisystemet

Exportkreditnämnden får under 2015 ställa ut exportkreditgarantier intill ett belopp av 500 miljarder kronor.

Exportkreditnämnden får under 2015 ställa ut investeringsgarantier intill ett belopp av 10 miljarder kronor.

Exportkreditnämnden har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som har ställts ut av myndigheten. Exportkreditnämnden ska informera Utrikesdepartementet innan kreditutrymmet utnyttjas och redovisa det beloppsmässiga beräknade överskridandet.

 

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen