Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2015-12-10
Länsstyrelsen i Uppsala län
Bäverns gränd 17
75186 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Länsstyrelsen i Uppsala län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Uppsala läns verksamhet för budgetåret 2016.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Länsstyrelsen i Uppsala län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 500
Belopp angivna i tkr