Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 9

2015-12-18
N2015/08977/SK
N2015/08902/KLS(delvis)
2015/06410/SK
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:25 och 1:26 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:Forskning och samfinansierad forskning och anslaget 1:26 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 23, bet. 2015/16:MJU2, rskr. 2015/16:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:25

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande564 354
ap.1Forskningsstöd (ram)564 354

Villkor för anslag 1:25

ap.1 Forskningsstöd

1. Medel för forskningsstöd får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad om inget annat anges.

2. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

3. Anslaget ska finansiera forskningsbidrag samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 10 500 000 kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser, varav 250 000 kronor ska överföras till Sametinget och användas till information om forskningsresultat rörande rennäringsfrågor med särskilt fokus på åtgärder med anledning av klimatförändringen. Sametinget ska redovisa till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (forskningsrådet) hur medlen använts. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen som en separat skrivelse. Vidare ska 580 000 kronor utbetalas till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien för verksamhet som utvecklar forskningsbiblioteket vid akademin i syfte att främja forskning för en hållbar utveckling inom de areella näringarna. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien ska redovisa till forskningsrådet hur medlen använts. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen som en separat skrivelse. 

4. Anslaget ska finansiera stöd till forskning rörande ekologisk produktion med minst 12 000 000 kronor.

5. Anslaget ska finansiera stöd till samfinansierad forskning med minst 41 500 000 kronor inom jordbruks- och miljöteknik, skogsforskning, trädgårdsforskning samt forskning inom växtförädlingsområdet m.m. Medel utbetalas med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal.

Stöd till samfinansierad jordbruks- och miljöteknisk forskning och samfinansierad skogsforskning ska efter rekvisition utbetalas till Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och respektive stiftelse.

Verksamhet inom växtförädlingsområdet vid Sveriges lantbruksuniversitet ska finansieras med 4 000 000 kronor under förutsättning av medfinansiering av universitet. Stöd till samfinansierad forskning inom växtförädlingsområdet får utbetalas för forskning i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen LantbruksforskningStöd om 2 000 000 kronor ska efter rekvisition utbetalas till offentligt privat partnerskap för växtförädling som bedrivs inom ramen för Nordiska minsterrådet.

Stöd till samfinansierad forskning inom trädgårdsområdet får betalas ut till forskningsorgan i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och företrädare för näringen.

6. Anslaget ska finansiera stöd till samfinansierad forskning och utveckling med minst 23 000 000 kronor för ett produktionsinriktat forskningsprogram för jordbrukets hållbarhet och konkurrenskraft, samt hästforskning. Stöd till hästforskning ska omfatta minst 3 000 000 kronor. Stöd till programmet ska utbetalas enligt avtal mellan forskningsrådet och Stiftelsen Lantbruksforskning respektive Stiftelsen Hästforskning.

7. Av anslaget ska minst 12 000 000 kronor användas för forskning om djurskydd. Utlysning och utvärdering ska ske efter samråd med Statens jordbruksverk.

8. Av anslaget ska minst 6 000 000 kronor användas för utveckling av djurskyddsbefrämjande åtgärder. Beviljande av medel ska ske i samråd med Statens jordbruksverk.

9. Av anslaget ska högst 2 000 000 kronor användas för att bidra till svenska laboratoriers deltagande i projekt på EU-nivå om validering av alternativa metoder för djurförsök. Beviljande av medel ska ske efter samråd med Vetenskapsrådet.

10. Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

11. Av anslaget ska minst 100 000 000 kronor användas för satsningar kring skogsråvaror och biomassa i enlighet med intentionerna i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30).

12. Av anslaget ska 12 500 000 kronor avsättas för strategiska innovationsområden i enlighet med vad som anges i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30).

1:26

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande1 177
ap.1Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien (ram)1 177

Villkor för anslag 1:26

ap.1 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

1. Av anslaget ska 1 177 000 kronor utbetalas med högst en fjärdedel per kvartal till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Redovisning av verksamheten ska göras till forskningsrådet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
ap.116 931Inget0
1:26 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
ap.11 400 000525 000525 000345 918
Belopp angivna i tkr

Villkor

Forskningsrådet får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 400 000 000 kronor 2016—2021. Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Catharina Stenborg Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionenen
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Utbildningsdepartementet/SF, UH och F
Miljö- och energidepartementet/MM
Näringsdepartementet/IF och SK
Riksdagen/ miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Universitetskanslersämbetet
Vetenskapsrådet
Sametinget
Statens jordbruksverk
Sveriges lantbruksuniversitet
Verket för innovationssystem
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Stiftelsen Jordbruks- och miljöteknisk forskning
Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut
Stiftelsen Lantbruksforskning
Stiftelsen Hästforskning

Senast uppdaterad: