Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 8

2015-12-18
N22015/08976/SK
N2015/08902/KLS(delvis)
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:24 Sveriges lantbruksuniversitet inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:24 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 23, bet. 2015/16:MJU2, rskr. 2015/16:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:24

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet4 653
ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet (ram)4 653

Villkor för anslag 1:24

ap.5 Analysverksamhet vid Lunds universitet

Medlen ska användas till arbete med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:24 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25388
2016-02-25388
2016-03-25388
2016-04-25388
2016-05-25388
2016-06-25388
2016-07-25388
2016-08-25388
2016-09-25388
2016-10-25388
2016-11-25388
2016-12-25385
Summa4 653
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:24 ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet
På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Catharina Stenborg Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet/UH
Miljö- och energidepartementet/MM
Riksdagen/miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Universitetskanslersämbetet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Sveriges lantbruksuniversitet

Senast uppdaterad: