Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2015-11-19
N2015/07940/SUN
N2015/07858/KLS (delvis)
Konkurrensverket
Torsgatan 11
103 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Konkurrensverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Konkurrensverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1, rskr. 2014/15:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Konkurrensverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Lagtillämpning och tillsyn

Antalet ärenden inom ramen för tillämpningen av konkurrenslagen
(2008:579) ska redovisas. Redovisningen ska göras fördelat på ären-
dekategorier och med angivande av genomsnittliga handläggnings-
tider. Redovisning ska lämnas dels för de områden/branscher där
verket tagit egna initiativ, dels för de ärenden som prövats i dom-
stol. Intressenternas uppfattning i intressentmätningen avseende
lagtillämpningen ska kommenteras.

Inom verkets ansvar rörande den offentliga upphandlingen ska om-
råden som varit föremål för tillsyn och åtgärder som vidtagits för
ökad regelefterlevnad redovisas. Inom tillsynsverksamheten ska ären-
den i vilka frågan om upphandlingsskadeavgift aktualiserats redovisas.
Det handlar om ärenden som är eller har varit föremål för domstols-
prövning och hos verket avslutade ärenden. Lagstiftning och praxis
som motverkar en effektiv offentlig upphandling ska uppmärksammas
och förslag till åtgärder redovisas. 

Den rättsliga utvecklingen inom den offentliga upphandlingen, både
nationellt och internationellt, ska följas och redovisas. Förutsättningar-
na för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar
ska rapporteras.  

Upphandlingsstöd

Myndigheten ska bedriva verksamheten med beaktande av att ett
statligt, samordnat upphandlingsstöd spelar en nyckelroll i genom-
förandet av regeringens politik på området och med beaktande av
regeringens prioriteringar inom området. Prioriteringarna har bland
annat formulerats i regeringens Färdplan för den offentliga upp-
handlingen (S2014.22). 

Myndigheten ska redovisa vilket arbete, såväl på nationell som in-
ternationell nivå, som har bedrivits inom ramen för verksamheten
och hur detta utgjort ett led i uppfyllandet av regeringens priorite-
ringar inom området. I återrapporteringen av arbetet med att ut-
veckla och förvalta kriterier som beaktar miljöhänsyn i offentliga
upphandlingar ska myndigheten ange ett siffermått på hur kriterie-
databasen utvecklats. Myndigheten ska följa upp det tidigare upp-
draget att den 1 oktober 2014 återrapportera en beskrivning av
arbetet med att vidareutveckla kriterieutvecklingen för miljökrav
i offentlig upphandling och ge in en redovisning till regeringen se-
nast den 1 maj 2015.

Förbättringsåtgärder

Förslag till regeländringar och andra åtgärder för att undanröja hin-
der för marknadstillträde för företag och för att möjliggöra effektiva
upphandlingar ska redovisas.

En sammanfattning av de viktigaste utredningsrapporterna och re-
missyttrandena ska lämnas. De viktigaste regelförändringsförslagen
på konkurrens- och upphandlingsområdena ska, där det är relevant,
kommenteras utifrån hur de främjar effektivitet och ökad tillväxt.
När det gäller konkurrensområdet ska även betydelsen ur ett konsu-
mentperspektiv beaktas.

Kunskap

Insatser som genomförts på informationsområdet ska redovisas
tillsammans med en bedömning av insatsernas resultat. Relevanta
resultat från de intressentundersökningar som företas ska redo-
visas uppdelade på olika intressentgrupper och möjliggöra jäm-
förelse över tid.

Forskning

Antalet ansökningar om forskningsmedel som kommit in under året,
antalet forskningsprojekt som beviljats stöd, totalt beviljade medel,
en kortfattad beskrivning av forskningsprojekten samt insatser som
gjorts i övrigt, uppdelat på konkurrens och offentlig upphandling, 
inklusive uppdragsforskning ska redovisas. Vidare ska översiktligt
beskrivas hur resultatet av forskningen bidrar till ökade kunskaper
hos verksamhetens intressenter och verkets personal.

Internationellt arbete

Engagemanget i det internationella arbetet på konkurrens- och
upphandlingsområdena ska redovisas och kommenteras. Verkets
deltagande i arbetet på nordisk nivå, både på konkurrens- och
upphandlingsområdena, ska särskilt kommenteras.

Samverkan

Flera myndigheter, kommittéer och utredare har en samrådsskyl-
dighet med Konkurrensverket i enlighet med förordningar, regle-
ringsbrev, kommittédirektiv m.m. Formella samråd som genom-
förts under året ska kort redovisas och kommenteras och förslag
till eventuella förbättringar lämnas. Därtill ska samverkan med
länsstyrelserna på konkurrensområdet kommenteras.

Samarbetet med Post- och telestyrelsen som följer av lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation samt förordningen
(2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksam-
het ska redovisas.

Utgiftsprognoser

För anslagen 1:15 Konkurrensverket, 1:16 Konkurrensforskning
och 1:21 Finansiering av rättegångskostnader ska utgiftsprognoser
för 2015-2019 redovisas av Konkurrensverket vid nedanstående
prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande
till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. 

Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt
instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 20 januari,
den 20 februari,
den 5 maj,
den 27 juli, samt
den 26 oktober.

Övergångsbestämmelse om återapportering av uppgifter rörande upphandlingsstöd

Återrapportering av uppgifter rörande upphandlingsstöd ska avse perioden från den 1 januari 2015 till och med den 31 augusti 2015.

2

OrganisationsstyrningInom Konkurrensverkets ansvar på konkurrensområdet ska lagtillämp-
ning utgöra en väsentlig del av verksamheten och särskild vikt ska läg-
gas vid kartellbekämpning, vid att ingripa mot privata och offentliga
aktörer som missbrukar en dominerande ställning på marknaden samt
mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

I Konkurrensverkets verksamhet med tillsyn över upphandlings-
området ska otillåtna direktupphandlingar vara i fokus och särskild
vikt ska läggas vid talan om upphandlingsskadeavgift.

Konkurrensverket ska vidta åtgärder för att öka
förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga
upphandlingar.

Överlåtelse av Konkurrensverkets tillgångar och skulder som kan hänföras till de uppgifter som den 1 september 2015 förs över till Upphandlingsmyndigheten ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Konkurrensverket har ansvaret för dessa tillgångar och skulder till och med den den 31 augusti 2015. Från och med den 1 september övergår ansvaret till Upphandlingsmyndigheten. 

Konkurrensverket ska bistå och samverka med Upphandlingsmyndigheten vid överföringen av uppgifterna.

 

Överlåtelse av avtal

De avtal som Konkurrensverket har ingått avseende uppgifter som överförs till Upphandlingsmyndigheten ska föras över till denna myndighet den 1 september 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:15

Konkurrensverket (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket186 752
ap.1Konkurrensverket (ram)138 692
ap.2Upphandlingsstöd (ram)48 060

Villkor för anslag 1:15

ap.2 Upphandlingsstöd

Kostnader och utgifter för den del av verksamheten som avser uppgifter
för att utveckla, förvalta och lämna stöd om offentlig upphandling ska
belasta anslagsposten. Både löpande utgifter och myndighetens kost-
nader med anledning av överföringen av uppgifter till en ny myndighet
ska redovisas mot denna anslagspost. Konkurrensverket ska bidra med
600 000 kronor till arbetet inom standardiseringsgrupperingen Single
Face To Industry (SFTI) under 2015.

Konkurrensverket ska särredovisa de kostnader som uppkommer för verket i anledning av överföringen av
uppgifterna till den nya myndigheten senast den 31 oktober 2015.

1:16

Konkurrensforskning (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket13 657
ap.1Konkurrensforskning (ram)13 657

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Konkurrensforskning

Medel för forskningen bör huvudsakligen anslås till forskningsprojekt
med en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden
med forskare företrädesvis vid universitet och högskolor inom i första
hand disciplinerna ekonomi och juridik. Medel får användas av verket
för uppdragsforskning, seminarier och informationsinsatser på
konkurrens- och upphandlingsområdet.

Kostnader för arvoden m.m. för ledamöterna i råden för forsknings-
frågor respektive upphandlingsfrågor ska belasta anslaget.

1:21

Finansiering av rättegångskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket18 000
ap.2Finansiering av rättegångskostnader (ram)18 000

Villkor för anslag 1:21

ap.2 Finansiering av rättegångskostnader

Anslaget ska finansiera utgifter för rättegångskostnader med anledning
av mål och ärenden som avser överklagande av Konkurrensverkets
beslut eller vari Konkurrensverket för talan. Medlen får användas först
efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:15 Konkurrensverket
ap.113 8693 %0
ap.27 650Inget0
1:16 Konkurrensforskning
ap.14103 %0
1:21 Finansiering av rättegångskostnader
ap.21 800Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)18 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konkurrensverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-2519 071
2015-02-2519 071
2015-03-2519 071
2015-04-2519 071
2015-05-2519 071
2015-06-2519 071
2015-07-2519 071
2015-08-2519 071
2015-09-2513 836
2015-10-2513 836
2015-11-2513 836
2015-12-256 333
Summa200 409
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konkurrensverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:15 ap.1Konkurrensverket
1:15 ap.2Upphandlingsstöd
1:16 ap.1Konkurrensforskning

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsbelagd verksamhet
Beräknade avgiftsinkomster001 2001 20000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beräknade avgiftsinkomster

Konkurrensverkets verksamhet avseende marknadsanalyser, identifie-
ring av aktörer med betydande marknadsinflytande och beslut om skyl-
digheter enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska
finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering
av Post- och telestyrelsens verksamhet. Konkurrensverket får rekvirera
medel från Post- och telestyrelsen för denna verksamhet.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Helena Ewenfält
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/FST ÄFG
Finansdepartementet/BA och OFA ESA, SFÖ, UR, KO
Miljö- och energidepartementet/MM
Näringsdepartementet/NV KSR, SUN
Arbetsmarknadsdepartementet/A och ARM
Regeringskansliet förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: