Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2015-12-17
UD2015/11874/FIM (delvis)
UD2015/12275/FIM
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:6 Bidrag till standardiseringen
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Bidrag till standardiseringen för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för anslaget. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:6

Bidrag till standardiseringen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet30 986
ap.1Bidrag till standardiseringen (ram)30 986

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Bidrag till standardiseringen

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition, utbetala medlen till Sveriges standardiseringsförbund med en fjärdedel per kvartal med början i januari 2016.

Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges standardiseringsförbunds verksamhet för budgetåret 2016.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:6 Bidrag till standardiseringen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Hedvig Landahl
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Utrikesdepartementet, IH, RS, PLAN, EKO
Försvarsdepartementet, MFU
Finansdepartementet, BA, OFA/KO
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet, FÖF, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sveriges Standardiseringsförbund
Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd, SKA-rådet
SIS Swedish Standards Institute
SEK Svensk Elstandard
Informationstekniska standardiseringen ITS

Senast uppdaterad: