Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:50

2015-12-18
U2015/05895/SAM(delvis)
U2015/05999/F
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Samverkanshuset, Universitetsområdet
901 87 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Riksdagen har beslutat om Regionala etikprövningsnämnden i Umeås verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Regionala etikprövningsnämnden i Umeå och nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)316
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tin Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Umeå universitet