Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:47

2015-12-18
U2015/05895/SAM(delvis)
U2015/05996/F
Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
c/o Hälsouniversitetets Kansli
581 83 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Linköping
Riksdagen har beslutat om Regionala etikprövningsnämnden i Linköpings verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Regionala etikprövningsnämnden i Linköping och nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)316
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Linköpings universitet

Senast uppdaterad: