Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:45

2015-12-17
M2015/04232/S
M2015/01401/Kl
M2014/01074/Kl m.fl.
Se bilaga 1
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
581 93 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens geotekniska institut
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 18, bet. 2015/16:CU1, rskr. 2015/16:78).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens geotekniska institut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Klimatanpassning

Statens geotekniska institut (SGI) ska redovisa hur myndigheten har använt medlen från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SGI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, och vilka effekter insatserna har fått. SGI ska även redovisa hur myndighetens arbete med klimatanpassning använts för att stödja kommuners och andras arbete med plan- och byggprocessen.  

Handledning om naturanpassade erosionsskydd

SGI ska redovisa myndighetens insatser för att ta fram en handledning till kommuner och regionala myndigheter om naturanpassade erosionsskydd.

Utgiftsprognoser

SGI ska redovisa utgiftsprognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast

- 20 januari,

- 19 februari,

- 3 maj,

- 1 augusti,

- 26 oktober 2016.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

Uppdrag att komplettera och implementera systemet Geokalkyl

Statens geotekniska institut har enligt regeringsbeslut N2015/04735/PUB i uppdrag att komplettera och implementera systemet Geokalkyl, som används för planering av bebyggelse i tidiga skeden. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 12 december 2016. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:7

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut45 239
ap.1Statens geotekniska institut (ram)45 239

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:7 Statens geotekniska institut
ap.11 3573 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 770
2016-02-253 770
2016-03-253 770
2016-04-253 770
2016-05-253 770
2016-06-253 770
2016-07-253 770
2016-08-253 770
2016-09-253 770
2016-10-253 770
2016-11-253 770
2016-12-253 769
Summa45 239
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsverksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling-83619411 32711 223104-538
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning19728514 41614 284132614
Summa-63947925 74325 50723676
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Romson
Kerstin Grönman
Kopia till

Internrevisionen, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Riksgälden
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:45, 2015-12-17

Diarienummerförteckning

M2015/04232/S
M2015/01401/Kl
M2014/01074/Kl
M2015/00917/Kl
M2015/00916/Kl
M2015/00786/Kl
M2015/00184/Kl
M2015/00183/Kl

Senast uppdaterad: