Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:7

2015-12-17
S2015/04519/RS
S2015/08135/RS (delvis)
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för vård- och omsorgsanalys verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 20 januari,

den 19 februari,

den 3 maj,

den 1 augusti,

den 26 oktober.

 

 

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

1. International Health Policy Survey

Myndigheten för vård och omsorgsanalys ska genomföra en undersökning om hälso- och sjukvården, den s.k. International Health Policy Survey, som samtidigt genomförs i tio ytterligare länder. Syftet är att ge underlag till förbättrat beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt utgöra ett underlag för en internationell jämförelse mellan länder. Det amerikanska undersökningsföretaget SSRS (Social Science Research Solutions) genomför undersökningar på uppdrag av The Commonwealth Fund. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska genomföra undersökningen, samt svara för databearbetning och analyser utifrån de svenska resultaten i årets och tidigare års undersökningar. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Socialdepartementet). I uppdraget ingår även att ta fram ett underlag för presentation av resultaten.

Uppdraget ska i december 2016 delredovisas muntligen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) efter det att The Commonwealth Fund har delgett huvudresultaten för årets undersökning till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Uppdraget ska därefter redovisas skriftligen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2017.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2016. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

2. Analys av förutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska ur ett patient- och medborgarperspektiv göra en fördjupad analys av förutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård. Utifrån befintlig data och kunskap om primärvårdens funktionssätt ska primärvårdens förutsättningar att erbjuda en god vård efter behov analyseras. Förutsättningarna berör bland annat primärvårdens uppdrag, dimensionering, bemannings- och kompetensförsörjning, ersättningssystem, styrsystemets samlade kontinuitet etc. Analysen ska utgå från ett jämställdhetsperspektiv. En viktig utgångspunkt för analysen är Socialstyrelsens pågående uppdrag om att kartlägga hur samtliga landsting formulerar sina primärvårdsuppdrag (dnr S2014/8929/SAM). I Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppdrag ingår även att belysa hur förutsättningarna i primärvården i Danmark och Norge ser ut gällande att infria mål om en jämlik och patientcentrerad primärvård. I arbetet ska myndigheten ta tillvara på kunskaper och erfarenheter från de projekt som Sveriges Kommuner och Landsting genomför för att främja nya patientcentrerade arbetssätt i primärvården som ingår i överenskommelsen om insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. 2016. Målsättningen är att resultatet av uppdraget ska generera lärdomar som kan ligga till grund för ömsesidigt lärande för hälso- och sjukvårdens samtliga aktörer avseende att bidra till en jämlik och patientcentrerad primärvård i hela landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2017.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 4 000 000 kronor under 2016. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

3. Uppdrag inom missbruks- och beroendevården

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska följa upp hur många överenskommelser landstingen har ingått med kommunerna om samarbetet om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel samt innehållet i dessa överenskommelser. Utgångspunkten i uppföljningen kan vara relevanta delar ur det stödmaterial som Sveriges Kommuner och Landsting har arbetat fram (Checklista för god kvalitet och ökad tillgänglighet i missbruk- och beroendevården) samt de kvalitetsområdena som används inom öppna jämförelser. Det är särskilt angeläget att myndigheten följer upp om brukarrepresentanter får möjlighet att vara delaktiga i utformningen av överenskommelserna. Information om och i så fall hur andra myndigheter och organisationer omfattas av överenskommelsen bör även följas upp samt orsaker till varför inte alla landsting har tecknat överenskommelser. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2017.

4. Omotiverade skillnader i socialtjänsten

Myndigheten för vård och omsorgsanalys ska genomföra en förstudie för att analysera om det finns omotiverade skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, vid bemötande, bedömning och av insatser på socialtjänstens område. Myndigheten ska även belysa förutsättningarna att följa upp och analysera omotiverade skillnader för särskilda grupper till exempel äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller personer med utomnordiskt ursprung. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska senast den 15 maj 2016 lämna in en rapport över förstudien till Regeringskansliet (Socialdepartementet) där man belyser förutsättningarna att med utgångspunkt i befintliga data analysera de frågeställningar som regeringen önskar få belysta. Om myndigheten gör bedömningen att ny data behöver samlas in ska myndigheten presentera en plan för hur sådana data skulle kunna samlas in samt en kostnadsuppskattning för detta. Förstudien ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Socialdepartementet).

5. Förlängning av uppdrag att följa upp implementeringen av patientlagen

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har tidigare fått i uppdrag att följa upp implementeringen och införandet av den nya patientlagen, i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 6 mars 2014 (dnr S2014/2207/FS). Myndigheten ska senast den 15 mars varje år lämna årliga redovisningar till Regeringskansliet (Socialdepartementet). En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 januari 2017 (dnr S2014/2207/FS).

Uppdraget förlängs och en slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2017. I övrigt ska uppdraget genomföras i enlighet med tidigare beslut.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2016. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 9 Patientlag. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. Utvärdera satsningen på nationella kvalitetsregister

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska utvärdera statens och Sveriges Kommuner och Landstings satsning på de nationella kvalitetsregistren, i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 10 oktober 2013 (dnr S2013/7023/FS). En samlad slutrapport ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2017. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister.

2. International Health Policy Survey m.m.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska inom ramen för samarbetet med the Commonwealth Fund främja policyrelevant forskning, kompetensutbyggnad och kunskapsutbyte mellan länder, bland annat genom utbytesprogrammet Harkness Fellowship, i enlighet med regeringsbeslut I:14 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8929/SAM). Myndigheten ska senast den 31 januari 2016 lämna in en rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med en redogörelse för hur medlen har använts.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys34 000
ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (ram)34 000

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
ap.11 0203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 200
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-252 833
2016-02-252 833
2016-03-252 833
2016-04-252 833
2016-05-252 833
2016-06-252 833
2016-07-252 833
2016-08-252 833
2016-09-252 833
2016-10-252 833
2016-11-252 833
2016-12-252 837
Summa34 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Sara S Johansson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets rättssekretariat
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: