Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:12

2015-12-17
S2015/08135/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:9
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:9 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:9

Bidrag för samordning och tillgänglighet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 000 000
ap.2Prestationsbunden vårdgaranti (ram)1 000 000

Villkor för anslag 1:9

ap.2 Prestationsbunden vårdgaranti

Regeringen beslutar att avsätta högst 4 800 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingått, regeringsbeslut III:11 från den 23 april 2015 (dnr S2015/3210/FS), om insatser för tillgänglighet och samordning inom hälso- och sjukvården 2015. Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis efter rekvisition. SKL får rekvirera medel för faktiska kostnader under 2015. Rekvireringen av medlen ska ske senast den 31 mars 2016. Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Rekvisitionen ska innehålla en ekonomisk redovisning för de faktiska kostnaderna. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. Rekvisitionen och den ekonomiska redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende anslag 1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel disponeras av Kammarkollegiet och ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:9 Bidrag för samordning och tillgänglighet
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Sara S Johansson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, avdelningen för offentlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: