Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 3

2015-11-19
N2015/07948/KLS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 1:16 och 1:17
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:16 och anslaget 1:17 för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 23, bet. 2014/15:MJU2, rskr. 2014/15:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:16

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 400
ap.6Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor (ram)5 400

Villkor för anslag 1:16

ap.6 Övriga åtgärder inom konkurrenskraftig livsmedelssektor

1. Av anslaget ska 3 400 000 kronor användas för ett nationellt resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling. Medlen betalas ut till Länsstyrelsen i Jämtlands län efter rekvisition senast den 1 december 2015 och i övrigt gäller de villkor som anges i regeringsbeslut den 26 februari 2015 nummer IV 1, dnr N2015/1965/HL.

2. Av anslaget får 2 000 000 kronor användas till åtgärder för regeringens arbete med strategi, kommunikation och utvärdering. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

 

1:17

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet42 913
ap.2Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (ram)42 913

Villkor för anslag 1:17

ap.2 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

Anslaget får användas för utgifter för medlemskapsavgifter i internationella organisationer inom utgiftsområdets ansvar. Anslaget får även användas för internationella skogsfrågor samt för andra bidrag relaterade till utgiftsområdets internationella arbete. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.60Inget0
1:17 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
ap.21 287Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Agneta Rongione
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM och internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: