Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:48

2015-12-17
M2015/04303/S (delvis)
M2015/03640/Kl
M2015/03400/Kl m.fl.
Se bilaga 1
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 20, bet. 2015/16:MJU1, rskr. 2015/16:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Varningstjänsten för skydd av liv och egendom och för att upprätthålla beredskap för akuta insatser i samband med katastrofer ska ha en träffsäkerhet på minst 80 procent.

Återrapportering

Varningarnas träffsäkerhet och andelen falska larm ska redovisas. Metoden för beräkning av träffsäkerhet ska redovisas. Åtgärder ska föreslås som ökar varningarnas träffsäkerhet.

Mål 2

SMHI:s väderprognoser ska ha en träffsäkerhet på minst 85 procent.

Återrapportering

Prognosernas träffsäkerhet ska redovisas. Metoden för beräkning av träffsäkerhet ska redovisas.

Mål 3

Minst 95 procent av uppmätta data i SMHI:s observationssystem avsedda för prognosproduktion ska kunna användas i prognosverksamheten.

Återrapportering

SMHI ska redovisa hur stor del av uppmätta data som har kommit till institutet i tid för att kunna användas i prognosverksamheten.

Övrig återrapportering  

1. SMHI ska senast den 15 september 2016 återrapportera till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) enligt såväl befintliga mål och mätetal som de mål och mätetal som föreslagits i tidigare återrapportering (dnr M2015/03400/Kl). Återrapporteringen ska täcka första halvåret av 2016 och kompletterar den årliga återrapporteringen. I samband med detta ska SMHI även föreslå möjlig kompletterande redovisning av verksamhet inom varningar, prognoser och beredskap.

2. SMHI ska redogöra för hur myndigheten har bidragit till att öka kunskapen om klimatförändringarna gentemot relevanta nationella målgrupper och hur kommunikationsinsatser om klimatförändringarna genomförts, samt analysera vilket genomslag insatserna har fått.

3. SMHI ska redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått. I redovisningen ska särskilt ingå: 

- vilka aktiviteter som vidtagits inom ramen för Kunskapscentrum för klimatanpassning

- redovisning av arbetet med riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer samt med metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd (skyfall)

- redovisning av utbetalade stöd samt hur samverkan har skett med andra myndigheter samt länsstyrelser och kommuner. 

4. SMHI ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

- den 20 januari

- den 19 februari 

- den 3 maj

- den 1 augusti

- den 26 oktober 2016.

3

Uppdrag

Uppföljning och rapportering av arbetet med klimatanpassning

1. SMHI ska senast den 20 december 2016 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) redovisa ett förslag på hur det nationella arbetet med klimatanpassning fortlöpande kan följas upp. Uppföljningen ska bland annat ge svar på effekten av det nationella arbetet kopplat till identifierade problem och behov och kunna användas för rapportering till EU och internationella organisationer. SMHI ska också lämna underlag för redovisning av det nationella arbetet med klimatanpassning inför europeiska kommissionens uppföljning 2017.

Minskade utsläpp från resor och transporter

2. SMHI ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut221 781
ap.1SMHI (ram)221 781

1:10

Klimatanpassning (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet30 000
ap.3Klimatanpassning - del till Lantmäteriet (ram)30 000
Disponeras av Statens geotekniska institut16 500
ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut (ram)16 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län30 000
ap.4Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala (ram)30 000
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap15 500
ap.1Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)15 500
Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut27 000
ap.5Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (ram)27 000
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.8Klimatanpassning - del till Kammarkollegiet (ram)0

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Anslagsposten får användas för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde såsom karteringar, konsekvensbedömningar och riskhanteringsplaner avseende översvämningar, värmeböljor, skogsbrand samt ras- och skred.

Högst 1 500 000 kronor får användas för framtagande av en metod för kartering och konsekvensanalyser av skyfall i tätbebyggelse. 

ap.2 Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

Anslagsposten får användas för klimatanpassningsinsatser inom myndighetens ansvarsområde genom ras- och skredriskkarteringar, karteringar av erosionsrisker, metodutveckling samt nyttiggörande och komplettering av material från utförda ras- och skredriskkarteringar samt för framtagande av handledning om naturanpassade erosionsskydd. Av anslaget får högst 600 000 kronor användas för finansiering av samordning och harmonisering av de kartunderlag som rör ras, skred och erosion som olika myndigheter tillhandahåller.

ap.3 Klimatanpassning - del till Lantmäteriet

Anslagsposten får användas för att ta fram en rikstäckande markmodell med täta och noggranna höjddata, vilket är ett viktigt planeringsunderlag för klimatanpassningsändamål. Av anslaget får högst 800 000 kronor användas för informationsinsatser om projektet. Anslaget får även användas för utgifter för investering i en ny teknisk lösning för lagring och tillhandahållande av höjddata.

ap.4 Klimatanpassning - del till Länsstyrelsen i Uppsala

Länsstyrelsen har en central roll i arbetet med anpassningen till ett förändrat klimat. Anslagsposten får användas för att stödja länsstyrelserna i samordningen av det lokala och regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.  

Länsstyrelsen i Uppsala län fördelar medlen till samtliga länsstyrelser.

ap.5 Klimatanpassning - del till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Anslagsposten ska användas för att finansiera verksamheten vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, såsom att samla, sprida och tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning, framtagande av beslutsunderlag, information och publikationer samt deltagande i utåtriktade aktiviteter, internationella möten och omvärldsbevakning.

SMHI får betala ut 5 600 000 kronor till andra myndigheter för utveckling av verktyg och handlingsplaner för anpassning av myndigheternas arbete till ett förändrat klimat.  Medlen betalas ut mot rekvisition.

Därutöver får högst 7 000 000 kronor användas för finansiering av SMHI:s arbete med:  

  • framtagande av riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer för olika delar av Sverige för dagens och framtidens klimatförhållanden
  • genomförande av en studie om metod för beräkning av värsta möjliga korttidsnederbörd (skyfall).

Underlagen ska syfta till att öka tillgången till klimatinformation och beslutsunderlag om klimatanpassning för att därmed stödja länsstyrelser, kommuner och landsting med anpassning till ett förändrat klimat.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.16 6533 %0
1:10 Klimatanpassning
ap.1465Inget0
ap.2495Inget0
ap.3900Inget0
ap.4900Inget0
ap.5810Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:10 Klimatanpassning
ap.319 90015 0004 90002018
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2518 482
2016-02-2518 482
2016-03-2518 482
2016-04-2518 482
2016-05-2518 482
2016-06-2518 482
2016-07-2518 482
2016-08-2518 482
2016-09-2518 482
2016-10-2518 482
2016-11-2518 482
2016-12-2518 479
Summa221 781
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1SMHI
Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-251 375
2016-02-251 375
2016-03-251 375
2016-04-251 375
2016-05-251 375
2016-06-251 375
2016-07-251 375
2016-08-251 375
2016-09-251 375
2016-10-251 375
2016-11-251 375
2016-12-251 375
Summa16 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.2Klimatanpassning - del till Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdragsverksamhet1 4451 06578 70077 5001 2003 710
Affärsverksamhet3 684-18484 00084 00003 500
Tjänsteexport-90390370 00068 0002 0002 000
Summa4 2261 784232 700229 5003 2009 210
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Romson
Petter Hojem
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Justitiedepartementet, SSK
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Lantmäteriet
Länsstyrelsen i Uppsala län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statens geotekniska institut

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:48, 2015-12-17

Diarienummerförteckning

M2015/04303/S (delvis)
M2015/03640/Kl
M2015/03400/Kl
M2015/00784/Kl
M2014/02157/Kl
M2014/02156/Kl
M2014/02155/Kl
M2014/02154/Kl
M2013/02377/Kl