Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:13

2015-12-17
S2015/08135/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:10
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:10 för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:10

Bidrag för mänskliga vävnader och celler (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet74 000
ap.2Bidrag för mänskliga vävnader och celler (ram)74 000

Villkor för anslag 1:10

ap.2 Bidrag för mänskliga vävnader och celler

Medlen disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till landsting i januari 2016, engångsvis utan rekvisition, i enlighet med bilagan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:10 Bidrag för mänskliga vävnader och celler
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Ulrika Axelsson Jonsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Kommunenheten
Finansdepartementet, Rättssekretariatet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting
Samtliga landsting

Senast uppdaterad: