Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:18

2015-12-18
U2015/04996/UH
U2015/05895/SAM(delvis)
U2015/05967/UH
Blekinge tekniska högskola
371 79 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Blekinge tekniska högskola
Riksdagen har beslutat om Blekinge tekniska högskolas verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Blekinge tekniska högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:29

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Blekinge tekniska högskola242 276
ap.1Takbelopp (ram)242 276

Villkor för anslag 2:29

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:30

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Blekinge tekniska högskola91 134
ap.3Basresurs (ram)91 134

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.51ram
ap.99ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Blekinge tekniska högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2527 785
2016-02-2527 785
2016-03-2527 785
2016-04-2527 785
2016-05-2527 785
2016-06-2527 785
2016-07-2527 785
2016-08-2527 785
2016-09-2527 785
2016-10-2527 785
2016-11-2527 785
2016-12-2527 775
Summa333 410
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Blekinge tekniska högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:29 ap.1Takbelopp
2:30 ap.3Basresurs
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: