Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2015-12-18
M2015/04332/S
Elsäkerhetsverket
Box 4
68121 Kristinehamn
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Elsäkerhetsverket
Riksdagen har beslutat om Elsäkerhetsverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 6, bet. 2015/16:FöU1, rskr. 2015/16:116).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

   

3

Uppdrag

Behörighetsreformen

Elsäkerhetsverket ska säkerställa adekvata informationsinsatser i samband med att planerade nya regler för behörighetssystemet införs som bl.a. syftar till att det ska bli enklare för konsumenter och andra anläggningsinnehavare att säkerställa att elinstallationsarbetet utförs korrekt. Myndigheten ska också redovisa hur det kan säkerställas att det blir tydligt vilka former av elinstallationer som bör omfattas av krav på kompetens och yrkeskunnande.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 30 juni 2016.

Små- och storskalig energilagring av el

Elsäkerhetsverket ska utreda informationsbehovet om och innebörden av kraven på elsäkerhet vid installation och drift av anläggningar för små- och storskalig energilagring av el, samt vilka standarder som gäller för dessa. Exempel på en sådan anläggning är batterilager i anslutning till en produktionsanläggning eller till elnätet. Utredningen ska också omfatta en analys av om existerande regelverk tillsammans med dagens standarder och pågående standardiseringsarbete är tillfyllest elsäkerhetsmässigt.

Vid genomförandet av uppdraget ska Elsäkerhetsverket på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns hos Statens energimyndighet och Energimarknadsinspektionen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 oktober 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

4:1

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket59 713
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)59 713

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet RAKEL. Elsäkerhetsverket ska efter fakturering betala totalt 57 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som abonnemangsavgift. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
4:1 Elsäkerhetsverket
ap.11 7913 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-254 976
2016-02-254 976
2016-03-254 976
2016-04-254 976
2016-05-254 976
2016-06-254 976
2016-07-254 976
2016-08-254 976
2016-09-254 976
2016-10-254 976
2016-11-254 976
2016-12-254 977
Summa59 713
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Elsäkerhetsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsverksamhet
Publikationsförsäljning001501515
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Elsäkerhetsavgift m.m.25520057 500057 50057 500
Nätövervakningsavgift25520022 000022 00022 000
Ersättning för provade produkter2552005000500500
Ansökningsavgifter2552001 90001 9001 900
Elberedskapsavgift255200263 0000263 000263 000
Summa00344 9000344 900344 900
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Willy Hallgren
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, försvarsutskottet och näringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Energimarknadsinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret