Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:19

2015-12-17
Ju2015/09898/DOM
Revisorsnämnden
Box 24014
104 50 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Revisorsnämnden
Riksdagen har beslutat om Revisorsnämndens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Revisorsnämnden.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Examinationsverksamhet

Mål

Prov för revisorsexamen ska anordnas minst en gång under året.

Återrapportering

Nämnden ska redovisa hur många gånger prov för revisorsexamen anordnats under året, hur många som deltagit i proven och hur många som har erhållit godkänt resultat.

Beslut om auktorisation, godkännande och registrering

Mål 1

Beslut i ärenden om auktorisation, godkännande och registrering ska normalt meddelas senast två månader från det datum fullständig ansökan inkommit till nämnden.

Återrapportering

Nämnden ska redovisa antalet inkomna ansökningar och antalet beslut om auktorisation, godkännande och registrering samt antalet beslut som meddelats senare än två månader från det datum fullständig ansökan inkommit till nämnden.

Mål 2

Beslut i ärenden om fortsatt auktorisation, godkännande och registrering ska normalt meddelas senast en månad före utgången av pågående period.

Återrapportering

Nämnden ska redovisa antalet inkomna ansökningar och antalet beslut om fortsatt auktorisation, godkännande och registrering samt antalet beslut som meddelats senare än en månad före utgången av pågående period.

Nämnden ska redovisa antalet auktoriserade och antalet godkända revisorer i början respektive i slutet av året. Inom varje delgrupp ska fördelningen mellan antalet kvinnor och män framgå. 

 

Tillsyn

Mål 1

Nämnden ska bedriva tillsyn genom periodiskt återkommande kvalitetskontroll, systematisk och uppsökande tillsyn samt prövning av disciplinärenden och förhandsbesked. Förutom på handläggning av disciplinärenden ska tyngdpunkten i verksamheten ligga på den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen.

Återrapportering

Revisorsnämnden ska redovisa hur många disciplinärenden som har inletts under året, hur många av dessa som utgör egna initiativärenden samt hur många som kan hänföras till den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen respektive den systematiska uppsökande tillsynsverksamheten. Därutöver ska nämnden redovisa under året inledda och avgjorda ärenden inom ramen för olika projekt inom den systematiska uppsökande tillsynsverksamheten.

Nämnden ska dessutom redovisa antalet pågående tillsynsärenden vid årets slut, fördelade på disciplinärenden och övriga tillsynsärenden enligt mål 1.

Mål 2

Minst hälften av alla disciplinärenden som inleds ska vara avgjorda inom ett år från dagen de inleddes och minst 90 procent ska vara avgjorda inom två år.

Återrapportering

Nämnden ska redovisa antalet avgjorda disciplinärenden under året och hur många av dessa som haft en handläggningstid överstigande 12 månader, 18 månader respektive två år. Nämnden ska även redogöra för utgången i de disciplinärenden som avgjorts under året.

Mål 3

Ansökan om förhandsbesked ska normalt avgöras inom två månader från det datum fullständig ansökan inkommit till nämnden.

Återrapportering

Nämnden ska redovisa antalet inkomna ansökningar och antalet beslut om förhandsbesked samt antalet beslut som meddelats senare än två månader från det datum fullständig ansökan inkommit till nämnden.

Internationella kontakter

Mål

Nämnden ska följa och medverka till den internationella utvecklingen inom revisorsområdet, särskilt rörande god revisorssed, god revisionssed och tillsynsfrågor.

Återrapportering

Nämnden ska redovisa hur man följt och medverkat till den internationella utvecklingen inom revisorsområdet, särskilt rörande EU:s arbete och samarbetet med de nordiska länderna.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Nämnden ska:

  • Vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten ska bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.
  • Verka för att öka medvetenheten hos revisorer om behovet av att uppmärksamma och anmäla misstänkt korruptionsbrottslighet.
  • Redogöra för övergripande slutsatser som dragits av tillsynsverksamheten.
  • Redogöra för sådant samarbete med andra myndigheter som har till syfte att motverka ekonomisk brottslighet. 

Budgetutfall

Nämnden ska redovisa utfall i förhållande till beräknad budget för den avgiftsbelagda verksamheten år 2016 samt kommentera och förklara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Auktorisation, godkännande, examination samt tillsyn över revisorer1 4381 33636 94037 510-5702 204
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Åsa Thollén
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Finansdepartementet, Bankenheten
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Näringsdepartementet, Kansliet för ledning och samordning
Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: