Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2015-12-10
U2015/05673/SF (delvis)
U2015/05791/SF
Överklagandenämnden för studiestöd
Box 110
87123 Härnösand
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Överklagandenämnden för studiestöd
Riksdagen har beslutat om Överklagandenämnden för studiestöds verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 15, bet. 2015/16:UbU2, rskr. 2015/16:58).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Överklagandenämnden för studiestöd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Hantering av överklaganden

En hög servicenivå ska upprätthållas.

Den rättspraxis som utvecklas genom myndighetens beslut ska vara tydlig och lättillgänglig.

Minst 60 procent av ärendena ska avgöras inom fyra veckor.

Minst 90 procent av ärendena ska avgöras inom nio veckor.

Samtliga ärenden ska avgöras inom sex månader.

Återrapportering

Överklagandenämnden för studiestöd ska redovisa och kommentera hur prestationerna har utvecklats med avseende på volymer, kostnader och kvalitet.

Myndigheten ska redovisa antal överklagandeärenden fördelade på de vanligast förekommande sakfrågorna. En redovisning ska lämnas över antal fattade beslut, andel bifalls- och avslagsbeslut samt andel beslut som har fattats av nämnd och på delegation. Den service som myndigheten ger per telefon, via internet eller på annat sätt ska beskrivas. Antal mottagna samtal och belastningen på telefonväxeln över året ska redovisas. En fördelning av inkomna ärenden över året samt en genomsnittlig kostnad och handläggningstid per ärende ska redovisas. Vidare ska myndigheten redovisa hur den rättspraxis som utvecklas genom myndighetens beslut görs tydlig och lättillgänglig. När myndigheten presenterar eller analyserar individbaserad statistik ska det göras uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

1.2 Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna lämnas senast:

den 14 januari,
den 11 februari,
den 25 april,
den 23 juni, och
den 19 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd (Ramanslag)

Disponeras av Överklagandenämnden för studiestöd14 018
ap.1Överklagandenämnden för studiestöd (ram)14 018

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Överklagandenämnden för studiestöd

Anslaget får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd
ap.14213 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Överklagandenämnden för studiestöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-251 168
2016-02-251 168
2016-03-251 168
2016-04-251 168
2016-05-251 168
2016-06-251 168
2016-07-251 168
2016-08-251 168
2016-09-251 168
2016-10-251 168
2016-11-251 168
2016-12-251 170
Summa14 018
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Överklagandenämnden för studiestöds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Överklagandenämnden för studiestöd
På regeringens vägnar
Aida Hadzialic
Marie Mäkk
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Centrala studiestödsnämnden
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: