Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:8

2015-12-17
UD2015/11874/FIM
UD2015/12279/FIM
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 Borås
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Tjänsteexport

Swedac ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som myndigheten bedriver inom ramen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Redovisningen ska innehålla en samlad analys och bedömning av resultat från pågående insatser. Slutsatser och lärdomar från relevanta utvärderingar ska presenteras.

Utgiftsprognoser

Swedac ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober

3

Uppdrag

Regeringens exportstrategi – ackreditering och standardisering

Swedac ska inom ramen för sin skyldighet att bistå regeringen med expertstöd, när så är påkallat och i nära samarbete med andra relevanta myndigheter och organisationer, bidra till genomförandet av regeringens exportstrategi. Som ett led i genomförandet ska Swedac i samråd med Regeringskansliet ta fram analyser och underlag kring hur ackreditering tillsammans med standardisering, som delar av en kvalitetsinfrastruktur, kan användas för att främja svensk export.

Frihandelsavtal

Swedac ska bistå regeringen med expertstöd i samband med pågående förhandlingar om frihandelsavtal. Myndigheten ska särskilt beakta förhandlingen om frihandelsavtal mellan EU och USA (TTIP).  

Anpassning till beslutet 768/2008/EG

Swedac ska bistå regeringen och berörda myndigheter i frågor relaterade till unionsrättsakter som anpassats till beslutet 768/2008/EG.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll24 239
ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ram)24 239

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

Av anslagsposten avser 950 000 kronor kostnader för legal metrologi. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.17273 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-252 020
2016-02-252 020
2016-03-252 020
2016-04-252 020
2016-05-252 020
2016-06-252 020
2016-07-252 020
2016-08-252 020
2016-09-252 020
2016-10-252 020
2016-11-252 020
2016-12-252 019
Summa24 239
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll2 61319011 70011 4702303 033
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet3 9262 400111 400109 4002 0008 326
Tjänsteexport03 30047 70047 2005003 800
Summa3 9265 700159 100156 6002 50012 126
Belopp angivna i tkr

Villkor

Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll

Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av Swedac.

Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av Swedac.

Ackrediteringsverksamhet

Enligt 21 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska ackrediterade organ samt organ som bedöms enligt 7 § nämnda lag betala avgift till Swedac för att täcka kostnaderna för ackreditering, tillsyn och bedömning. Inkomsterna från avgifterna får disponeras av Swedac.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Ola Brohman








Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, OFA KO
Näringsdepartementet, NV FÖF
Näringsdepartementet, NV KSR
Näringsdepartementet, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: