Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2015-12-18
Ju2015/09342/SSK
Ju2015/09922/SSK (delvis)
Statens haverikommission
Box 12538
102 29 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens haverikommission
Riksdagen har beslutat om Statens haverikommissions verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 6, bet. 2015/16:FöU1, rskr. 2015/16:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens haverikommission och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016-2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

19 februari,

3 maj,

1 augusti, och

26 oktober.

2

Organisationsstyrning

Jämställdhet

Statens haverikommission ska utarbeta en långsiktig strategi och en åtgärdsplan för att uppnå en jämnare könsfördelning i myndighetens personalsammansättning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:8

Statens haverikommission (Ramanslag)

Disponeras av Statens haverikommission44 260
ap.1Statens haverikommission - del till SHK (ram)44 260

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:8 Statens haverikommission
ap.14 4263 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens haverikommissions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 688
2016-02-253 688
2016-03-253 688
2016-04-253 688
2016-05-253 688
2016-06-253 688
2016-07-253 688
2016-08-253 688
2016-09-253 688
2016-10-253 688
2016-11-253 688
2016-12-253 692
Summa44 260
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens haverikommissions disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:8 ap.1Statens haverikommission - del till SHK
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Karolina Lemoine
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens trafikutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, SAM och REV
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, BT
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Transportstyrelsen
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: