Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2015-12-17
UD2015/11874/FIM (delvis)
UD2015/12258/FIM
Exportkreditnämnden
Box 3064
103 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Exportkreditnämnden
Riksdagen har beslutat om Exportkreditnämndens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Exportkreditnämnden.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Exportkreditnämndens uppgifter anges i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden. Utöver vad som anges i och följer av denna och andra tillämpliga förordningar, inklusive förordningen (2011:211) om utlåning och garantier, ska följande gälla.

Exportkreditnämnden ska främja svensk export genom att utfärda garantier.

Exportkreditnämnden ska samverka med andra svenska exportfrämjande aktörer och presenteras som en del av Sveriges samlade exportfrämjande. Verksamheten ska bedrivas så att samarbetsmöjligheter med relevanta myndigheter och organisationer med uppgift att stödja företagsutveckling och internationalisering nationellt, regionalt och lokalt tas till vara. Här avses exempelvis Almi Företagspartner AB, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), AB Svensk Exportkredit, Swedfund International AB och Tillväxtverket samt handelskamrar och övriga aktörer i det regionala tillväxtarbetet.  

Exportkreditnämnden ska fortsätta satsningen på att öka kännedomen bland små och medelstora företag om sina tjänster.

Exportkreditnämnden ska fortsätta öka och vidare effektivisera sin regionala närvaro, främst med syfte att sänka trösklarna för små och medelstora företag.

Återrapportering

Utöver att redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår i myndighetens instruktion, ska Exportkreditnämnden redovisa följande:

  • totalt antal och volym av garanterade affärer och garantivolym som ingås under 2016, fördelat efter marknad och bransch;
  • antalet nya kunder bland små och medelstora företag enligt EU:s definition vid utgången av 2016;
  • samarbete med andra aktörer som bedriver exportfrämjande med särskild betoning på verksamhet som är riktad mot små och medelstora företag;
  • resultatet av arbetet med att öka kännedomen bland små och medelstora företag om sina tjänster i enlighet med EU:s definition av små och medelstora företag. Rapporteringen ska även avse effekterna av Exportkreditnämndens ökade regionala närvaro;
  • övriga insatser som vidtagits för att öka kunskapen om verksamheten;
  • kostnader för och intäkter från Exportkreditnämndens verksamhet ska redovisas separat i årsredovisningen. Kostnader och intäkter ska redovisas separat avseende dels den administrativa delen av verksamheten och dels den riskbaserade verksamheten.

Marknadsmässig risk

Myndigheten ska följa eventuella ändringar i EU:s definition av marknadsmässig risk och dess påverkan på svenska företags möjligheter till finansiering och säkring av betalningar i förhållande till de viktigaste konkurrentländerna, samt om så är påkallat föreslå åtgärder.

Verksamhetens administrativa kostnader

Exportkreditnämnden ska i form av tidsserier redogöra för utvecklingen av verksamhetens administrativa kostnader, inklusive lönekostnader och lokalkostnader. Redovisningen ska även inkludera vilka åtgärder som under året vidtagits för att rationalisera och effektivisera verksamheten, bl.a. avseende utvecklingsarbete och digitala tjänster. Redovisningen ska även avse hur stor del av premien som avser den administrativa verksamheten.

Rättvis och hållbar global utveckling samt ansvarsfullt företagande

Exportkreditnämnden ska inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling (PGU).

Exportkreditnämnden ska i sin verksamhet vidareutveckla arbetet med frågor rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, korruption och frihet på nätet med utgångspunkt från OECD:s rekommendationer på dessa områden (”Common Approaches” respektive ”Bribery and Officially Supported Export Credits”). Exportkreditnämnden ska därutöver bidra till en hållbar skuldsituation genom att följa OECD:s riktlinjer om hållbar långivning (Sustainable Lending).

Vidare ska Exportkreditnämnden säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med - samt informera om - OECD:s riktlinjer för multinationella företag, principerna i FN:s Global Compact samt FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter.

Exportkreditnämnden ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att garantigivningen ska bidra till hållbara investeringar och minskad klimatpåverkan.

3

Uppdrag

Internationella aktiviteter

Exportkreditnämnden ska föra Sveriges talan i de arbetsgrupper i EU och OECD och andra forum där regelfrågor avseende exportkrediter behandlas. Arbetet ska ske i nära samråd med Utrikesdepartementet.

Redovisning till Riksgäldskontoret

Exportkreditnämnden ska till Riksgäldskontoret lämna det underlag som Riksgäldskontoret behöver för att lämna en rapport innehållande en samlad riskanalys av statliga garantier och utlåning.

Exportkreditgarantiram och investeringsgarantiram

Exportkreditnämnden ska lämna ett underlag med redovisning av hur exportkreditgarantiramen och investeringsgarantiramen har utnyttjats (inklusive beträffande produkter och branscher) samt hur detta har bidragit till export. En bedömning ska även göras avseende behovet av den sedan 2009 utökade ramen, även vad gäller Exportkreditnämndens produkter, i förhållande till marknadsutvecklingen samt avseende skadebetalningar och riskavsättningar. Redogörelsen ska inkludera en prognos för garantiramens storlek och en framåtblickande bedömning av behovet. Redovisningen ska lämnas senast den 1 mars och den 10 augusti 2016 samt den 1 mars 2017.

Administrativ premie

Den administrativa delen av den premie som Exportkreditnämnden tar ut för varje garanti har genererat en administrativ reserv vid myndigheten. Exportkreditnämnden ska ta fram en modell för premieberäkning så att varaktiga över- eller underskott inte uppstår och så att den administrativa reserven är justerad senast den 31 december 2020.

Regeringens exportstrategi

Exportkreditnämnden ska inom ramen för regeringens exportstrategi, när så är påkallat och i nära samarbete med andra relevanta myndigheter och organisationer, bidra med stöd och expertkunskap inom sitt verksamhetsområde. Exportkreditnämnden ska särskilt beakta frågor om hur verksamheten bland små och medelstora företag samt den regionala närvaron kan användas för att främja svensk export.

Miljömål

Exportkreditnämnden har fått i uppdrag (M2015/2633/MM) att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och att inom ramen för ordinarie planeringsprocesser upprätta en plan med åtgärder för genomförande av det instruktionsenliga uppdraget.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)14 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för det ordinarie garantisystemet

Exportkreditnämnden får under 2016 ställa ut exportkreditgarantier intill ett belopp av 450 miljarder kronor.

Exportkreditnämnden får under 2016 ställa ut investeringsgarantier intill ett belopp av 10 miljarder kronor.

Exportkreditnämnden har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som har ställts ut av myndigheten. Exportkreditnämnden ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas och redovisa det beloppsmässiga beräknade överskridandet.

I de fall som överskott uppstår såväl i den administrativa delen av verksamheten som i den del av myndighetskapitalet som utgörs av överskott av ej förväntansriktiga premier ska inleverans redovisas mot inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter.

 

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, FMA
Finansdepartementet, SFÖ
Miljö- och energidepartementet, KL
Miljö- och energidepartementet, MM
Näringsdepartementet, HT RTS
Näringsdepartementet, ISB KF
Näringsdepartementet, NV FÖF
Näringsdepartementet, NV KSR
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Tillväxtverket
Samtliga länsstyrelser
Sveriges export- och investeringsråd
AB Svensk Exportkredit
Almi Företagspartner AB
Samverkansorganen
Stiftelsen Norrlandsfonden
Swedfund International AB

Senast uppdaterad: