Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:37

2015-12-18
U2015/05895/SAM (delvis)
U2015/05986/UH
Universitets- och högskolerådet
Box 45093
10430 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Universitets- och högskolerådet
Riksdagen har beslutat om Universitets- och högskolerådets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Universitets- och högskolerådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Antagning och studieadministrativ verksamhet

Myndigheten ska särskilt redovisa följande.

 • Indikatorer för att belysa effektiviteten i arbetet med att biträda universitet och högskolor vid antagning, service och rådgivning i fråga om studieadministrativ verksamhet.
 • Vilka universitet och högskolor samt vilka övriga myndigheter som använder antagningssystemet i de nationella antagningsomgångarna fördelat på utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
 • Vilka som ger i uppdrag till myndigheten att biträda dem med tilläggstjänster, inklusive tjänster för externa kunder.
 • Den totala kostnaden för antagningssystemet i sin helhet och myndighetens kostnader för biträde med tilläggstjänster inklusive tjänster för externa kunder fr.o.m. 2014 och framåt.
 • Den totala kostnaden för hantering av anmälningar från sökande som omfattas av förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor och hur dessa kostnader fördelas dels per sökande, dels mellan berörda lärosäten.
 • Hur samverkan i fråga om hanteringen av anmälningsavgiften har fungerat mellan myndigheten och universitet och högskolor.

Statistik och analys

Myndigheten ska efter samråd med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa och kommentera följande.

 • Statistik över samtliga sökande i samband med sista ansökningsdag inför höstterminen 2016 respektive vårterminen 2017.
 • Statistik över samtliga sökande och antagna i samband med urval 1 respektive urval 2 inför höstterminen 2016 respektive vårterminen 2017.
 • En analys i fråga om utfallet av genomförd antagningsomgång, senast den 30 september 2016 för höstterminen 2016 och senast den 15 februari 2017 för vårterminen 2017. Analysen ska inkludera sökande och antagna som är skyldiga att betala anmälningsavgift enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

Myndigheten ska redovisa individbaserad statistik uppdelad på kön och ålder och statistiken ska innehålla en analys och bedömning av utvecklingen om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Bedömning av utländska utbildningar

Myndigheten ska särskilt redovisa följande.

 • Vilka åtgärder som har vidtagits för att effektivisera ärendehandläggningen och effekterna av dessa åtgärder.
 • Antalet inkomna ärenden och utförda bedömningar av utländska utbildningar fördelat på utbildningsnivå, genomsnittlig handläggningstid och kostnad per ärende, fr.o.m. 2014 och framåt. Redovisningen ska inkludera antalet inkomna ärenden där dokumentation av utbildningen saknas. Vidare ska redovisningen inkludera antalet utbildningsbeskrivningar som myndigheten har utfärdat i fråga om ärenden där fullständig dokumentation saknas.
 • Löpande redovisa arbetet med inkomna och avgjorda ärenden under 2016 liksom prognoser för antalet ärenden under det kommande året.
 • Hur myndigheten, inom ramen för bedömningsverksamheten, har samverkat med, eller bistått, universitet och högskolor, andra relevanta myndigheter, studie- och yrkesvägledarfunktioner samt andra aktörer och intressenter i syfte att främja möjligheten till vidare studier och etableringen på arbetsmarknaden för kvinnor och män med utländsk utbildning.

 

Internationellt samarbete och mobilitet

Myndigheten ska särskilt redovisa hur man sprider resultat och andra erfarenheter från programmen i syfte att främja en ökad kvalitet inom utbildningsområdet.

Informationsinsatser

Myndigheten ska särskilt redovisa följande.

 • Vilka informationsinsatser som har vidtagits för att inom myndighetens uppgifter nå studie- och yrkesvägledare på alla utbildningsnivåer.
 • Vilka informationsinsatser om anmälnings- och studieavgifter som har genomförts för gruppen avgiftsbetalande studenter.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den följande datum.

– 20 januari
– 19 februari
– 3 maj
– 1 augusti
– 26 oktober

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Myndigheten ska samverka med Uppsala universitet i universitetets genomförande av uppdraget att samordna det svenska arbetet med det globala handlingsprogrammet för utbildning för hållbar utveckling (GAP) som beslutades av FN hösten 2014.

Myndigheten ska särskilt redovisa följande.

 • Hur myndigheten har samverkat med Statens skolverk när det gäller legitimation och behörighet för lärare och förskollärare.
 • Hur myndigheten har samverkat med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inom ramen för programmet Erasmus+.

 

Jämställdhetsintegrering
Myndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 2016–2018. Myndigheten ska därutöver lämna en redovisning den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) där resultatet av genomfört arbete för 2015–2017 ska beskrivas och analyseras.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Fördelning av medel för utvecklingsarbete

Efter förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113) har 30 miljoner kronor avsatts på anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor till stöd för lärosätenas arbete med att utveckla processer och strukturer för bedömning av reell kompetens. Motsvarande belopp har beräknats för åren 2017 och 2018.

Vidare har Universitets- och högskolerådet, genom ändring av regleringsbrevet  (U2015/05484/UH) för budgetåret 2015 avseende Universitets- och högskolerådet fått i uppdrag att föreslå hur en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och yrkeshögskolan kan utformas.

Inom ramen för satsningen i budgetpropositionen får Universitets- och högskolerådet i uppdrag att bidra till att en varaktig struktur kan etableras för såväl stöd till lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens som för samarbete mellan lärosäten i fråga om denna bedömning. För uppdraget tilldelas Universitets- och högskolerådet 5 000 000 kronor för 2016 av de medel som avsatts på anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor. Regeringen har i regleringsbrevet för 2016 avseende universitet och högskolor givit lärosätena i uppdrag att samverka med myndigheten i arbetet.

För 2016 avser regeringen även att fördela 25 000 000 kronor till universitet och högskolor till stöd för deras arbete med bedömning av reell kompetens. I fråga om de medel som beräknas för 2017 och 2018 avser regeringen, med förbehåll för riksdagens beslut om medlen, att låta Universitets- och högskolerådet disponera och fördela de medel som avsätts till stöd för universitetens och högskolornas arbete med bedömning av reell kompetens. Universitets- och högskolerådets eget arbete ska ingå i användningen av dessa medel. 

Såväl statliga universitet och högskolor som enskilda utbildningsanordnare med tillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska bjudas in att delta i åtgärder inom ramen för satsningen.

Myndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) underrättat om arbetet med uppdraget och senast den 15 september 2016 redovisa tydliga kriterier för fördelningen av medel för 2017 och 2018 som underlag för en författningsreglering. Senast den 30 oktober 2016 ska myndigheten redovisa hur arbetet i övrigt fortskrider. Redovisningen ska innehålla en planering för den fortsatta verksamheten under 2017 och 2018, inklusive för hur fördelningen av medlen för dessa år ska genomföras.

Uppföljning av betygsgrupperna I och II

Myndigheten får i uppdrag att följa upp meritvärdet i betygsgrupp I respektive betygsgrupp II i högskoleförordningen (1993:100), bilaga 3 under antagningsomgångarna för vårterminen 2011 till och med vårterminen 2016, så att en jämförelse kan göras med den uppföljning som den dåvarande myndigheten Högskoleverket genomförde efter antagningen till höstterminen 2010. Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2016.

Kartläggning av förekomsten av andra behörighetskrav

Myndigheten får i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning universitet och högskolor ställer andra behörighetskrav än vad som framgår av områdesbehörigheterna. Det gäller såväl sådana andra behörighetskrav som universitet och högskolor själva har fattat beslut om, som andra behörighetskrav som universitet och högskolor har tillstånd från Universitets- och högskolerådet att ställa. Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 3 oktober 2016.

En mer flexibel användning av högskoleprovet

Myndigheten får i uppdrag att analysera vilka konsekvenser en mer flexibel användning av högskoleprovets två delar skulle kunna få för antagningen till olika utbildningar. I analysen ska det ingå en redovisning av hur gruppen antagna påverkas av olika viktningar av de två delarna i förhållande till varandra, bl.a. utifrån kön, ålder och betygsvärde. Uppdraget ska redovisas i två omgångar. Myndigheten ska redovisa den första delen av uppdraget, som omfattar antagningen till vårterminen 2016, till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den
1 mars 2016. Den andra delen av uppdraget, som omfattar dels antagningen till höstterminen 2016, dels en sammanfattande analys, ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 17 oktober 2016. I redovisningen ska även konsekvenser av ett eventuellt införande av en mer flexibel användning av provet ingå.

Kartläggning av hur resultatet från högskoleprovet används

Myndigheten får i uppdrag att kartlägga på vilket sätt och i vilken omfattning resultatet från högskoleprovet används i urvalet utöver provurvalet. Kartläggningen ska omfatta både tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och tillträde till utbildning på avancerad nivå. Av kartläggningen ska det framgå om det finns några tendenser och mönster för olika typer av utbildningar. Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 maj 2016.

Genomförande av 2030-agendan

Myndigheten får i uppdrag att mot bakgrund av antagandet av FN:s nya globala 2030-agenda för hållbar utveckling och utifrån Sveriges politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr 2003/04:112) redovisa hur myndigheten inom ramen för verksamheten internationellt samarbete och utbyte bidrar till genomförandet av 2030-agendan. Myndigheten ska redovisa uppdraget i årsredovisningen för 2016.

Uppföljning av minoritetspolitiska mål

Myndigheten får i uppdrag att följa upp, analysera och redovisa sina internt och externt riktade insatser utifrån minoritetspolitikens mål i enlighet med vad som framförs i propositionen Från erkännande till egenmakt (prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272). Myndigheten ska redovisa uppdraget i årsredovisningen för 2016.

Årliga uppdrag

Information om rekrytering och tjänstgöring inom EU:s institutioner

Myndigheten får i uppdrag att under 2016 informera om vilka möjligheter till praktik och till arbete som finns inom EU:s institutioner samt om rekryteringsprocesserna för sådan praktik och sådant arbete. Målgrupp för informationen när det gäller praktik är studenter vid universitet och högskolor. Målgrupper när det gäller rekrytering för arbete är, förutom högskolestudenter, kvinnor och män som har tidsbegränsade anställningar vid dessa institutioner samt högskoleutbildade med några års arbetslivserfarenhet. Den sistnämnda målgruppen är av särskild vikt. Myndigheten ska redovisa uppdraget och resultatet av informationsinsatserna i årsredovisningen för 2016.

För uppdraget disponerar myndigheten under 2016 högst
1 250 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, för budgetåret 2016 uppförda anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 7.

Informationsinsatser om EU-samarbetet (EU-utbildning för lärare och skolledare)

Myndigheten får i uppdrag att under året vara förmedlingsorgan för en del av Sveriges medverkan i det strategiska partnerskapet. Parnerskapet är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen med syftet att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige. Myndighetens uppdrag tar sin utgångspunkt i de aktiviteter som specificeras i den årliga handlingsplanen för det strategiska partnerskapet, vilket bl.a. innebär en fortsatt satsning på det skolambassadörsnätverk som bildats under det tidigare s.k. förvaltningspartnerskapet. Myndigheten ska kontinuerligt informera Regeringskansliet (Statsrådsberedningen) om hur arbetet inom partnerskapet fortskrider. Myndigheten ska redovisa uppdraget och utfallet av insatserna  i årsredovisningen för 2016.

För uppdraget disponerar myndigheten under 2016 högst 350 000 kr från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 Rikets styrelse för budgetåret 2016 uppförda anslaget 9:1 Svenska Institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 9.

Utbetalning av medel för stipendier

Myndigheten får i uppdrag att fördela medel till statliga universitet och högskolor för ersättning för sådana stipendier som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Myndigheten ska även utbetala medel till vissa enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Medlen ska användas för stipendier till särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga studenter som deltar i utbildning som omfattas av examenstillståndet för att helt eller delvis täcka dessa studenters studieavgifter. 

Myndigheten ska fördela medel till lärosätena läsårsvis. Som planeringsförutsättning ska gälla att lika mycket medel ska fördelas för vårterminen som för höstterminen. Fördelningen bör ske med utgångspunkt i respektive universitets och högskolas antagning av studieavgiftsskyldiga studenter föregående läsår och universitetets eller högskolans planerade antagning av studieavgiftsskyldiga studenter under kommande läsår. Inom ramen för det bemyndigande om stipendiemedel som framgår av detta regleringsbrev ska myndigheten göra det möjligt för de universitet och högskolor som tilldelas stipendiemedel att bevilja stipendier på upp till tre läsår.

Myndigheten ska i årsredovisningen för 2016 redovisa hur fördelningen av medlen har gjorts och hur medlen har använts.

I enlighet med propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter (prop. 2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15, rskr. 2009/10:230) ska stipendiemedel som avser studenter från de länder som klassificeras som låg- och medelinkomstländer enligt OECD:s biståndskommittés Development Assistance Committee (DAC) avräknas mot biståndsramen i enlighet med gällande DAC-regler. I syfte att avgöra vilka stipendiemedel som ska avräknas mot biståndsramen utifrån faktiskt utfall ska myndigheten årligen, i samband med årsredovisningen, redogöra för de stipendiemedel som lärosätena har tilldelat studenter som är medborgare i en stat som enligt OECD/DAC kan vara föremål för bistånd. Stipendiemedel som tilldelas dessa studenter ska avräknas mot biståndsramen med den begränsningen att högst 25 procent av de medel som avräknas mot biståndsramen får avse studenter som är medborgare i en och samma stat.

För stipendiemedel som klassificeras som bistånd i enlighet med OECD/DAC:s definition ska myndigheten sammanställa och redovisa statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD/DAC.s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Samordning av Europeisk referensram för examina inom högre utbildning

Myndigheten får i uppdrag att under 2016 vara nationell samordningspunkt för den övergripande europeiska gemensamma referensramen för examina inom högre utbildning.

Forum för internationalisering

Myndigheten får i uppdrag att under 2016 vara ordförande i Forum för internationalisering. Myndigheten ska i årsredovisningen för 2016 redogöra för arbetet i forumet, särskilt de resultat som har uppnåtts till följd av förbättrad samordning inom forumet i frågor som avser rekrytering och mottagande av utländska studenter.

Översättning

Myndigheten får i uppdrag att under året svara för uppdatering av översättning till engelska av nedanstående författningar. Det ska tydligt framgå att översättningarna, som ska vara lättillgängliga för målgrupper såväl i Sverige som utomlands, endast är informationsmaterial.

 • Högskolelagen (1992:1434).
 • Högskoleförordningen (1993:100).
 • Lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.
 • Förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.
 • Förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter.
 • Förordningen (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning.
 • Förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.
 • Förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan.

Nationell samordnare för elektronisk plattform för vuxenutbildare

Myndigheten får i uppdrag att under året fortsatt vara nationellt programkontor för Epale, en elektronisk plattform för vuxenutbildning i Europa. Epale, som finansieras genom Erasmus+, syftar till att tillhandahålla en gemensam plattform för samarbete och utbyte av erfarenheter inom området vuxenutbildning. Myndigheten ska fortsatt ansvara för den svenska samordningen av Epale genom att på olika sätt bistå den centrala supportservicen i genomförandet av plattformen. Vidare ska myndigheten sprida kunskap om Epale till berörda målgrupper i Sverige. Myndigheten ska ansvara för att motivera dessa målgrupper till att engagera sig i Epale och till att nyttja den service som plattformen erbjuder.

Fortsättning på uppdrag givna i regleringsbrevet för budgetåret 2015

Uppföljning av intäkter och kostnader för högskoleprovet

Myndigheten har, i enlighet med uppdraget i regleringsbrevet för budgetåret 2015, i uppdrag att följa upp och redovisa intäkter och kostnader för högskoleprovet 2015. Uppföljningen ska omfatta hela högskoleprovsverksamheten. Av redovisningen ska kostnaderna och intäkterna för myndigheten och för varje universitet och högskola framgå. Det ska även framgå vilka kostnader som påverkas respektive inte påverkas av antalet anmälda eller antalet skrivande. Myndigheten ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 10 mars 2016.

Samarbete om kartläggning och analys av internationella utbildningssamarbeten

Myndigheten har, i enlighet med uppdraget i regleringsbrevet för budgetåret 2015, i uppdrag att samarbeta med Universitetskanslersämbetet i uppdraget att kartlägga och analysera internationella utbildningssamarbeten, vilket framgår av Universitetskanslersämbetets regleringsbrev för 2015 och 2016.

Utvärdering av försöksverksamhet med lämplighetsbedömning

Myndigheten har enligt regeringsbeslut (U2014/2222/UH) i uppdrag att samordna en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning. Myndigheten har vidare, enligt regleringsbrevet för budgetåret 2015, i uppdrag att ansvara för att försöksverksamheten utvärderas i samverkan med de deltagande lärosätena. I utvärderingen ska, utöver vad som framgår av uppdraget, ingå att analysera hur den genomförda lämplighetsbedömningen har påverkat sammansättningen av grupperna sökande och antagna i fråga om kön, ålder, inrikes/utrikes födda, funktionsnedsättning, föräldrars utbildningsbakgrund och de sökandes och antagnas egen studiebakgrund. Utifrån de framtagna uppgifterna ska myndigheten också föra ett fördjupat resonemang kring hur en bedömning av lämplighet för yrket kan komma att påverka sammansättningen av de sökande och antagna vid en eventuell utvidgning av verksamheten med lämplighetsbedömning till fler lärar- och förskollärarutbildningar och lärosäten. Myndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 3 maj 2018.

Främja breddad rekrytering

Myndigheten har, i enlighet med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2015, i uppdrag att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad rekrytering till och breddat deltagande i högskolan. I uppdraget ingår att presentera goda exempel och att sprida information om dessa. Universitets- och högskolerådet ska samråda med Universitetskanslersämbetet. Myndigheten ska redovisa uppdraget  till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2016.

Särskild valideringsinsats

Myndigheten har, i enlighet med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2015 (U2015/05484/UH), i uppdrag att föreslå hur en försöksverksamhet med en särskild valideringsinsats inom högskolan och yrkeshögskolan kan utformas. Valideringsinsatsen ska öka tillgängligheten till validering för tillträde till eller tillgodoräknande av utbildning genom att göra det tydligt för den som efterfrågar validering vart hon eller han kan vända sig. Insatsen ska också göra det möjligt att genom validering kunna få ett utlåtande från Universitets- och högskolerådet över slutförd utländsk utbildning där dokumentation saknas. Målet med insatsen ska vara att fler ska få sina kvalifikationer erkända för att snabbare kunna bli antagen till eller komplettera en utbildning eller etablera sig på arbetsmarknaden.

Försöksverksamheten ska rikta sig till personer som saknar fullständig dokumentation i fråga om sin tidigare utländska gymnasiala eller eftergymnasiala utbildning. Verksamheten ska även avse personer som har en dokumenterad men oavslutad utländsk eftergymnasial utbildning. Målgruppen för försöksverksamheten inkluderar personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som behöver få sådan utbildning som avses ovan validerad. Den modell som utvecklas inom ramen för uppdraget ska dock utformas så att den kan användas av alla som behöver få utbildning eller annan kompetens bedömd och erkänd.

Universitets- och högskolerådet ska föreslå hur det kan säkerställas att valideringens resultat accepteras av universitet och högskolor, andra myndigheter och övriga aktörer som berörs, föreslå hur försöksverksamheten kan finansieras och lämna förslag till de författningsändringar som bedöms nödvändiga.

Universitets- och högskolerådets förslag till försöksverksamhet ska innebära att denna kan inledas under 2016 och avslutas den 31 december 2020. Uppdraget ska utföras i nära samarbete med universitet och högskolor samt Myndigheten för yrkeshögskolan. Rådet ska även inhämta synpunkter från Arbetsförmedlingen samt andra berörda myndigheter och aktörer. Myndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) underrättat om arbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2016.

Yrkeskvalifikationsdirektivet

Myndigheten har, enligt regeringsbeslut U2015/04934/UH, i uppdrag att förbereda de åtgärder som genomförandet av direktivet medför för myndigheten. Myndigheten ska redovisa uppdraget genom regelbunden dialog med Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:2

Universitets- och högskolerådet (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet130 283
ap.1Universitets- och högskolerådet (ram)130 283

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Universitets- och högskolerådet

I enlighet med vad riksdagen har beslutat avser 23 884 000 kronor av anslaget ökade resurser till myndighetens uppgift i fråga om bedömning av utländska utbildningar och myndighetens arbete med anledning av yrkeskvalifikationsdirektivet.

 

4:1

Internationella program (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet81 589
ap.1Internationella program m.m (ram)81 589

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Internationella program m.m

Anslagsposten får belastas med följande utgifter.

Utgifter för sådana bidrag som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Av anslagsposten ska 60 276 000 kronor användas för detta ändamål.

Utgifter för utbetalning av bidrag enligt förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område.

Utgifter för utbetalning av bidrag inom programmet Atlas. Av anslagsposten ska minst 3 500 000 kronor nyttjas för arbetsplatsförlagt lärande i utlandet. 

Utgifter för utbetalning av bidrag för delprogrammen KA1 Skola och personalmobilitet inom ramen för programmet Erasmus+. Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor nyttjas för detta ändamål. 

Utgifter för utbetalning av bidrag inom de decentraliserade programdelarna inom Erasmus+ i de fall underskott uppstår på bidragsmedlen från EU. Av anslagsposten får högst 1 300 000 kronor nyttjas för detta ändamål.

Utgifter inom Erasmus+ för programdelen KA1 för högre utbildning i syfte att främja svenskt deltagande genom råd och information vid planering och ansökan samt genom att stödja projektkoordinatorer och genomförande av projekt. Av anslagsposten får 300 000 kronor nyttjas för detta ändamål.

Utgifter inom Erasmus+, KA2, Capacity building, EU:s samarbetsprogram inom högre utbildning och inom yrkesutbildning med länder som inte deltar i programmet Erasmus+ i syfte att främja svenskt deltagande genom råd och information vid planering och ansökan samt genom att stödja projektkoordinatorer och genomförande av projekt. Av anslagsposten får 1 176 000 kr användas för detta ändamål.

Utgifter för stöd till åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten på ansökningar inom strategiska partnerskap inom Erasmus+. Medlen ska främst användas för större multilaterala projekt med förutsättningar att bidra till nationell utveckling. Medlen får även finansiera insatser som syftar till att ta till vara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet. Av anslagsposten får 112 000 kronor användas för detta ändamål.

Utgifter för delfinansiering av universitets och högskolors eller andra aktörers kostnader för intensivkurser i svenska språket för studenter inom Erasmus+ 2014. Av anslagsposten får 437 000 kronor användas för detta ändamål.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:2 Universitets- och högskolerådet
ap.13 9083 %0
4:1 Internationella program
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:1 Internationella program
ap.1153 00062 00060 00031 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)148 400
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitets- och högskolerådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2510 857
2016-02-2510 857
2016-03-2510 857
2016-04-2510 857
2016-05-2510 857
2016-06-2510 857
2016-07-2510 857
2016-08-2510 857
2016-09-2510 857
2016-10-2510 857
2016-11-2510 857
2016-12-2510 856
Summa130 283
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitets- och högskolerådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Universitets- och högskolerådet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet
Högskoleprovet0027 90027 90000
Antagning och studieadministration35 4236 608237 196241 196-4 00038 031
Summa35 4236 608265 096269 096-4 00038 031
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Universitets- och högskolerådet får ta ut och disponera avgifter för följande verksamhet utan krav på full kostnadstäckning.

Högskoleprovet

Den som vill delta i högskoleprovet ska enligt 7 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100) betala en avgift i samband med anmälan till provet. Universitets- och högskolerådets arbete med högskoleprovet, såsom framgår av högskoleförordningen, ska finansieras med en del av den avgift som anmälda till högskoleprovet betalar. Myndighetens del av avgiften motsvarar 180 kronor per anmäld deltagare i provet. Inkomsterna disponeras av Universitets- och högskolerådet och myndigheten får disponera eventuella dröjsmålsräntor. Avgiftsintäkter för högskoleprovet ska redovisas brutto mot anslaget 2:2 Universitets- och högskolerådet, utg.omr. 16. Eventuellt underskott i verksamheten får täckas via anslaget.

Antagning till högskoleutbildning och systemförvaltning inom det studieadministrativa området
Avgiftsinkomster från verksamheten får disponeras av myndigheten. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten i fråga om den tekniska förvaltningen av studiedokumentationssystemet Ladok är dock att intäkterna ska täcka samtliga kostnader för denna verksamhet (full kostnadstäckning)

 

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragen disponeras av myndigheten.

Myndigheten får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Anna Beijmo
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, EU-kansliet
Utrikesdepartementet/USTYR
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet/FST, JÄM
Finansdepartementet/BA/ESA/SFÖ
Näringsdepartementet/NV
Kulturdepartementet/Disk, D
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Migrationsverket
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Statens skolverk
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Universitetskanslerämbetet
Överklagandenämnden för högskolan
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Vetenskapsrådet
Centrala studiestödsnämnden
Verket för innovationssystem
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Sveriges lantbruksuniversitet
Statens kulturråd
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska fosterlandsstiftelsen
Evangeliska frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms musikpedagogiska institut
Sveriges förenade studentkårer
Teologiska Högskolan Stockholm AB