Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:24

2015-12-17
Ju2015/07815/Å
Ju2015/09812/LED(delvis)
Åklagarmyndigheten
Box 5553
11485 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Åklagarmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Åklagarmyndighetens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 4, bet. 2015/16:JuU1, rskr. 2015/16:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Åklagarmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Åtgärder för att förbättra kvaliteten och effektiviteten

Åklagarmyndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som Åklagarmyndigheten vidtagit för att öka enhetligheten mellan åklagarområdena i fråga om rättstillämpning. Åklagarmyndigheten ska i detta sammanhang beskriva hur myndigheten arbetar för att ta tillvara och sprida erfarenheter i syfte att utveckla verksamheten på operativ nivå.

Terrorism

Med anledning av Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism (skr. 2014/15:146) och att regeringen har föreslagit en skärpning av den straffrättsliga lagstiftningen mot terrorbrott (lagrådsremiss Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte av den 3 dec 2015) ska Åklagarmyndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att myndigheten har beredskap att hantera den aktuella brottsligheten i enlighet med regeringens inriktningar i strategin samt följa upp effekterna av en eventuell ny lagstiftning.

Särskilt om handläggningen av penningtvättsbrott och finansiering av terrorism

Åklagarmyndigheten ska, såvitt avser brott enligt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, penninghäleriförseelse och penninghäleri, redovisa uppgifter om

- antalet misstänkta personer som lagförts

- antalet beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte väckts av andra skäl

- antalet beslut att inte inleda respektive antalet beslut att lägga ned en förundersökning

- antalet inkommande och utgående framställningar om internationellt straffrättsligt samarbete

- antalet beslut om penningbeslag, beslag, förvar, kvarstad och förverkande i sådana ärenden

- antalet ärenden om dispositionsförbud uppdelade på fastställda respektive upphävda beslut.

Jämställdhetspolitiska mål

Som ett led i uppföljningen av regeringens jämställdhetspolitiska mål ska Åklagarmyndigheten redovisa

- vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla och höja kvaliteten på brottsutredningar avseende våldtäkt

- vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att stärka myndighetens förmåga att ingripa mot hot och kränkningar på internet.

Av båda redovisningarna ska framgå vilket fortsatt arbete som planeras på området.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Inom ramen för arbetet med att skapa en digitalt sammanlänkadrättskedja (Ju2012/6639/SI) ska Åklagarmyndigheten redovisa hur myndigheten har anpassat verksamheten så att dokument kan utbytas digitalt och direkt mellan berörda myndigheters verksamhetsstöd. Av redovisningen ska framgå i vilken omfattning detta har genomförts och på vilket sätt det har förbättrat kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa prognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

20 januari

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Åklagarmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar både på kort och lång sikt. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning. Av redovisningen ska även framgå hur Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten samarbetar i kompetensförsörjningsfrågor.

3

Uppdrag

Samverkan i ärenden avseende unga lagöverträdare

Åklagarmyndigheten ska verka för att samverkan enligt 39 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare kommer till stånd. Myndigheten ska senast den 31 maj 2017 redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i det syftet. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur rutiner för samverkan ska implementeras och följas upp i berörda verksamheter.

Samverkan mellan Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten gällande utredning och lagföring

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten ska gemensamt analysera och bedöma resultatet för utredning och lagföring. Även de insatser som myndigheterna gemensamt har vidtagit, eller som pågår, i syfte att förbättra brottsutredningsverksamheten ska redovisas. Redovisningen ska bestå av en gemensam rapport som lämnas till regeringen senast den 31 mars 2017.

Pågående uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Åklagarmyndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016-2018, i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017 (Ju2014/7867/Å).

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Åklagarmyndigheten i samverkan med Polismyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analyserna genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognoserna ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlagen. Rapporten ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet.

Rapport avseende utredning och lagföring

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten ska lämna en gemensam rapport senast den 31 mars 2016 (Ju2014/7867/Å).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:3

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten1 450 500
ap.1Åklagarmyndigheten (ram)1 450 500

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:3 Åklagarmyndigheten
ap.143 5153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)130 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)72 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25120 875
2016-02-25120 875
2016-03-25120 875
2016-04-25120 875
2016-05-25120 875
2016-06-25120 875
2016-07-25120 875
2016-08-25120 875
2016-09-25120 875
2016-10-25120 875
2016-11-25120 875
2016-12-25120 875
Summa1 450 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Linda Jönsson
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Kriminalvården
Brottsförebyggande rådet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Polismyndigheten
Skatteverket
Tullverket

Senast uppdaterad: