Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 10

2015-12-17
N2015/08887/SUBT
N2015/02062/SUBT
N2015/08816/KLS(delvis)
Sjöfartsverket
601 78 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Sjöfartsverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 22, bet. 2015/16:TU1, rskr. 2015/16:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Sjöfartsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Sjöfartsverket ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognos ska lämnas

– den 20 januari,

– den 19 februari,

– den 3 maj,

– den 1 augusti, och

– den 26 oktober.
 

Resultatredovisning

Sjöfartsverkets resultatredovisning ska delas in i verksamhetsområden. Av redovisningen i årsredovisningen ska det så långt möjligt framgå vad myndighetens prestationer har bidragit till i form av leveranskvaliteter och uppfyllelse av de transportpolitiska målen.

2

Organisationsstyrning

Abonnemangsavgift för Rakel

Sjöfartsverket ska använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Sjöfartsverket ska betala 3 790 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för systemet. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB och finansieras genom att Sjöfartsverket ska ta ut avgifter från sjö- och flygräddningen.

3

Uppdrag

Trygga ett långsiktigt kunskapsunderlag om havet

Sjöfartsverket och Sveriges geologiska undersökning ska tillsammans lämna förslag till hur ansvarsfördelningen vid insamling, förvaltning och tillhandahållande av havsrelaterad data, främst djupdata och så kallad backscatterdata, kan förtydligas myndigheterna emellan. Syftet är att säkerställa ett långsiktigt kunskapsunderlag för att på ett bra sätt möta såväl dagens som morgondagens behov inom havsplanering och havsmiljöförvaltning. Mot bakgrund av gällande sekretessregler och anslutande information samt de kostnader som är förknippade med datainsamlingen ska även förslag lämnas på hur samverkan kring datainsamling och hantering av data ska kunna förbättras mellan berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 juni 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:4

Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket388 308
ap.1Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (ram)388 308

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Anslagsposten får användas till utgifter inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte finansieras via handelssjöfarten såsom flyg- och sjöräddning, isbrytningsverksamhet samt fritidsbåtsinfrastruktur.

1:5

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket162 284
ap.1Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (ram)162 284

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

Anslagsposten får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

Anslagsposten får användas för utgifter för statsbidrag för att täcka underskott vid drift av Trollhätte kanal och Säffle kanaler.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål
ap.10Inget0
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)500 000
- varav INVESTERING500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Sjöfartsverket får inom en total ram om 500 000 000 kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet
Offentligrättslig verksamhet489 700145 0001 425 0001 335 00090 000724 700
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

  • Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel.
  • Det långsiktiga målet för soliditeten är att den skall uppgå till minst 25 procent.
  • Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med 2004.

Återrapportering:

Sjöfartsverket ska redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Riksdagens och regeringens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22, bet. 1997/98:TU1, rskr. 1997/98:104). Utdelningen för Sjöfartsverket för verksamhetsåret 2016 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

2. Sjöfartsverket ska för verksamhetsåret 2016, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnda inleveranser gjorts.

4. Sjöfartsverket ska informera regeringen om eventuella ändringar i verkets finanspolicy.

5. Sjöfartsverket ska utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

6. Sjöfartsverket ska utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

7. Sjöfartsverket får under 2016 besluta om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2015/16:1, utg.omr. 22, bet. 2015/16:TU:1, rskr. 2015/16:98).

8. Sjöfartsverket ska erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighetsutövning. Denna kompensation ska ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

9. Sjöfartsverket får använda avgiftsintäkter härrörande från sjö- och flygräddningen till kostnader för radiokommunikationssystemet Rakel.

 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Sjöfartsverket får i enlighet med 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Sjöfartsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Anna Johansson
Magnus Oldenburg
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Sveriges geologiska undersökning
Arbetsgivarverket

Senast uppdaterad: