Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2015-12-18
Fi2015/05296/SFÖ
Fi2015/05652/RS (delvis)
Fortifikationsverket
63189 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Fortifikationsverket
Riksdagen har beslutat om Fortifikationsverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 2, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Fortifikationsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Myndigheten ska i sin verksamhet inleverera en avkastning om 3,8 procent på 30 procent av myndighetens genomsnittliga lån i Riksgäldskontoret.

Myndigheten ska vidare:

- medverka till att de statliga målen för arkitektur, formgivning och design uppnås, och

- verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås, främst målen om god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan och levande skogar.

Hänsyn till miljö- och kulturvärden ska i tillämpliga delar motsvara vad som gäller för andra stora fastighetsförvaltare.

Återrapportering

Redovisningen av verksamhetens resultat ska fördelas på verksamhetsdelarna Förvaltning, Uppdrag och Avyttring. Myndigheten ska redovisa:

- totalkostnader för drift, underhåll och administration,

- intäkter och kostnader för avyttringar som genomförts till följd av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004, varvid det totala bokförda värdet för avyttringarna ska anges (alla avyttringar för vilka marknadsvärdet överstiger 10 000 000 kronor ska redovisas separat),

- antalet överföringar av förvaltningsansvaret där fastighetens marknadsvärde ligger på mellan 10 000 000 kronor och 20 000 000 kronor,

- avkastning i procent,

- soliditet,

- driftsnetto i kr/kvm i det öppna beståndet,

- direktavkastning i det öppna beståndet,

- andel uthyrd area i procent i det öppna beståndet,

- hyresintäkter i kr/kvm i det öppna beståndet,

- mediaförbrukning i kWh/kvm i det öppna beståndet,

- driftkostnader i kr/kvm i det öppna beståndet,

- underhållskostnader i kr/kvm i det öppna beståndet, och

- administration i kr/kvm i det öppna beståndet.

Myndigheten ska redovisa avslutade investeringar som beräknas överstiga 20 000 000 kronor och dessa investeringars andel av den totala avslutade investeringsvolymen.

Myndigheten ska återrapportera de försäljningar av fast egendom som överstiger 10 000 000 kronor. I återrapporteringen ska antalet försålda fastigheter samt respektive fastighets försäljningspris framgå.

Myndighetens resultaträkning och finansieringsanalys ska utformas på ett sätt som möjliggör jämförelser med andra fastighetsförvaltande myndigheter och statliga fastighetsförvaltande aktiebolag.

 

3

Uppdrag

1. Investeringsplan

Myndigheten ska i samband med att budgetunderlaget lämnas redovisa en investeringsplan för en fyraårsperiod avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 20 000 000 kronor ska redovisas i underlaget, mindre objekt får behandlas samlat.

2. Redovisning av hyresgästernas behov av investeringar

Myndigheten ska efter samråd med Försvarsmakten och andra hyresgäster redovisa hyresgästernas behov av nybyggnation, ombyggnation och liknande som innebär investeringar inom myndighetens verksamhet för 2017–2020. Redovisningen av uppgifterna ska ske enligt bilaga som bifogats regeringsbeslutet den 4 oktober 2007 om uppdrag till Fortifikationsverket m.fl. (dnr Fi2007/7855). Vidare ska myndigheten efter samråd med Försvarsmakten redovisa de enskilda projekt som bedöms överstiga 10 000 000 kronor. Dessa ska beskrivas kortfattat med uppgifter om ort, förband/verksamhet, typ av anläggning, om det är ny- och/eller ombyggnad samt bakgrunden till behovet. Redovisning ska ske i samband med att budgetunderlaget lämnas. En avvikelserapportering mot den redovisning som lämnats i samband med budgetunderlaget ska inges till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 17 juni 2016. 

3. Investeringsutfall

Myndigheten ska i samband med att budgetunderlaget lämnas samt senast den 17 juni 2016 redovisa investeringsutfallet jämfört med investeringsplanen för 2016–2019. Avvikelser från planen för objekt där investeringen överstiger 20 000 000 kronor ska kommenteras.

4. Underhållsplaner

Myndigheten ska upprätta särskilda underhållsplaner. I detta arbete ska myndigheten samverka med Försvarsmakten.

5. Hantering av camper

Myndigheten ska via uppdrag stödja Försvarsmakten gällande byggnader, förvaltning samt avveckling av camper för Försvarsmaktens internationella insatser.

6. Internationell samverkan

Myndigheten bemyndigas att inleda förhandlingar om avtal med motsvarande myndighet i andra länder i syfte att utbyta erfarenheter och information inom ramen för myndighetens verksamhetsområde. Regeringskansliet (Finansdepartementet) ska underrättas när förhandlingar inleds. Efter avslutade förhandlingar ska myndigheten i särskild ordning redovisa förhandlingsresultatet för Regeringskansliet (Finansdepartementet).

7. Minskade utsläpp från resor och transporter

Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter – REMM, som drivs av Trafikverket.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)115 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)20 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)11 700 000
- varav INVESTERING11 700 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsverksamhet
Förvaltning002 384 7562 308 24376 51376 513
Uppdrag00750 381742 8217 5607 560
Avyttring00104 03968 93435 10535 105
Summa003 239 1763 119 998119 178119 178
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska den 13 maj, 16 september och 18 november 2016 betala in en fjärdedel av det prognostiserade avkastningskravet. Den fjärde inbetalningen, vilken ska utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, ska betalas i samband med budgetårets slut och senast när årsredovisningen levererats till regeringen. Inbetalningen ska redovisas mot inkomsttitel 2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning.

Upplåtelse av mark och lokaler till Försvarsmakten ska ske enligt överenskommelsen Hyresmodell 2006.

Medel motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd ska betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapital. Ränta om 6 procent utgår på belopp motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd som inte levereras in till statskassan under budgetåret från och med den 1 januari 2017 till dess att betalning sker. Räntan ska betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster. Myndigheten ska skriva ned det avkastningspliktiga kapitalet med ett belopp som motsvarar amorteringen.

Vid försäljning av fastigheter (utöver de som säljs till följd av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004) ska belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapital. Myndigheten ska skriva ned statskapitalet med samma belopp. Myndigheten ska leverera in eventuellt överskott mot inkomsttitel 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas fattade försvarsbeslut (prop. 1996/97:4, 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000:FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) får myndigheten disponera för att betala sådana kostnader som uppstår till följd av avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöbalken är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.

Myndigheten ska leverera in återstående överskott av försäljningar med anledning av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 till statens centralkonto och redovisa dessa under inkomsttitel 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter. Överskottet eller underskottet ska redovisas i balansräkningen som en egen post. Som sluttidpunkt för avräkning mot inkomsttitel räknas det datum då det sista objektet är avyttrat.

Myndigheten får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt som ska avyttras med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut. Nedsättningen ska ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör, och som myndigheten övertar till bokfört värde från Försvarsmakten, får nedsättning ske med det bokförda värdet. Nedsättning av statskapital får ske, oberoende av finansieringssätt, för objekt som sägs upp med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut, om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter den 1 juli 1994.

2. Myndigheten får behålla överskott från försäljningar av övnings- och skjutfält inklusive byggnadsobjekt, överskott av skogsbruk och arrenden, samt uthyrning och övriga nyttjanderätter av övnings- och skjutfält under avveckling för att bekosta:

avveckling av fält som varken kan avyttras eller användas,

avveckling av riskarrenden eller inlösen av mark, t.ex. inom inarrenderade riskområden,

avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning,

förädling och avyttring av fält, samt

metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition.

3. Inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över får myndigheten, utan hinder av beloppsgränserna i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., besluta om investeringar och förvärv när det beräknade investeringskostnaden inte överstiger 20 000 000 kronor per projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade kostnaden överstiger 20 000 000 kronor ska verket lämna över frågan till regeringen för prövning.

4. Myndigheten får besluta om att förvaltningsansvaret enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m., ska föras över till andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om villkoren för överföringen och fastighetens marknadsvärde inte överstiger 20 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Per Bolund
Hans Mildenberger
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/SSK
Försvarsdepartementet/MFI
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliet Förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: