Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:42

2015-12-18
U2015/05895/SAM(delvis)
U2015/05991/F
Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungl. biblioteket
Riksdagen har beslutat om Kungl. bibliotekets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Kungl. biblioteket och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kungl. biblioteket ska

– redovisa hur volym och kostnader för digital lagring har utvecklats de tre senaste åren samt lämna en bedömning av framtida lagringsbehov och kostnaderna för detta,

– redovisa en kortfattad analys av verksamhetens övergripande kostnadsutveckling,

– lämna en redogörelse för samarbeten med andra myndigheter och organisationer, inklusive internationella organ, samt en bedömning av hur länge varje samarbete väntas fortgå,

– redovisa vilka samarbetsprogram myndigheten har lämnat ekonomiskt stöd till, beloppen på de ekonomiska bidragen för programmen och en analys av resultaten av programmen,

– lämna en redogörelse för sitt jämställdhetsarbete inom myndigheten, och

– lämna en fördjupad redovisning av myndighetens insatser och uppnådda resultat på biblioteksområdet enligt 5 § förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket.

 

Prognoser

Kungl. biblioteket ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 20 januari,

– den 19 februari,

– den 3 maj,

– den 1 augusti, och

– den 26 oktober.

3

Uppdrag

Samverkansråd vid Statens kulturråd

Kungl. biblioteket ska under 2016 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Den svenska databasen SwePub

Kungl. biblioteket ska i samarbete med Vetenskapsrådet och med universitet och högskolor, genom Sveriges universitets- och högskoleförbund, vidareutveckla databasen SwePub för att möjliggöra och kvalitetssäkra bibliometriska analyser. Kungl. biblioteket ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider.

Minskade utsläpp från resor och transporter

Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som har tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:8

Kungl. biblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. biblioteket350 540
ap.1Kungl. biblioteket (ram)350 540

Villkor för anslag 3:8

ap.1 Kungl. biblioteket

1. Av anslaget ska 10 130 000 kronor fördelas för kompensationsmedel med anledning av fjärrlån.

2. Av anslaget ska 200 000 kronor användas för det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
3:8 Kungl. biblioteket
ap.110 5163 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)68 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)43 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. bibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2529 212
2016-02-2529 212
2016-03-2529 212
2016-04-2529 212
2016-05-2529 212
2016-06-2529 212
2016-07-2529 212
2016-08-2529 212
2016-09-2529 212
2016-10-2529 212
2016-11-2529 212
2016-12-2529 208
Summa350 540
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. bibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:8 ap.1Kungl. biblioteket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Avgiftsbelagd verksamhet
Administrativ service007 0007 00000
Övriga intäkter001 0001 00000
Summa008 0008 00000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Riksdagen, utbildningsutskottet och kulturutskottet
Riksrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Kulturdepartementet/KA, KO
Ekonomistyrningsverket
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Vetenskapsrådet

Senast uppdaterad: