Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
37

2015-12-17
Ku2015/02381/KL
Ku2015/02965/LS (delvis)
Statens museer för världskultur
Box 5306
402 27 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens museer för världskultur
Riksdagen har beslutat om Statens museer för världskulturs verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens museer för världskultur och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Statens museer för världskultur ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Prognoser 2016–2020

Statens museer för världskultur ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 19 februari
 • 3 maj
 • 26 oktober

Lokalkostnader

Statens museer för världskultur ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Statens museer för världskultur ska särredovisa eventuella sponsrings-
intäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens museer för världskultur ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Politik för global utveckling

Mot bakgrund av antagandet av FN:s nya globala 2030-agenda för hållbar utveckling och nystarten av politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112) ska Statens museer för världskultur redovisa planerade och genomförda insatser för att främja utbyte och samarbete med aktörer i utvecklingsländer och länder med bristande demokrati i syfte att bidra till global utveckling där hållbarhet, rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv sätts i centrum.

3

Uppdrag

Tydliggörande av världskulturuppdraget

Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige. Myndigheten ska ta fram ett underlag som tydliggör vad som kan rymmas inom uppgiften avseende världens kulturer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 september 2016.

Handlingsalternativ för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna

Statens museer för världskultur ska redovisa vad myndigheten kan göra för att förbättra sina ekonomiska förutsättningar och hur olika handlingsalternativ kan påverka verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 september 2016.

Bistå Malmö kommun avseende demokrati- och migrationsmuseum

Malmö kommun avser att genomföra en förstudie kring förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum. Statens museer för världskultur ska, inom ramen för sin verksamhet, bistå Malmö kommun i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens museer för världskultur167 335
ap.4Statens museer för världskultur (ram)167 335

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.45 0203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)59 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens museer för världskulturs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2513 945
2016-02-2513 945
2016-03-2513 945
2016-04-2513 945
2016-05-2513 945
2016-06-2513 945
2016-07-2513 945
2016-08-2513 945
2016-09-2513 945
2016-10-2513 945
2016-11-2513 945
2016-12-2513 940
Summa167 335
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens museer för världskulturs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.4Statens museer för världskultur

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor8303 3503 350083
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa8303 3503 350083
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar002 85002 8502 850
Övrigt005 80005 8005 800
Summa008 65008 6508 650
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens museer för världskultur ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Rikard Sandart
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/FMR
Utrikesdepartementet/MU
Utrikesdepartementet/USTYR
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Malmö kommun
Riksförbundet Sveriges museer