Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
10

2015-12-10
Ku2015/02965/LS (delvis)
Institutet för språk och folkminnen
Box 135
751 04 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen
Riksdagen har beslutat om Institutet för språk och folkminnens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Institutet för språk och folkminnen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Insatser för nationella minoritetsspråk

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen för 2016 särskilt redovisa hur medlen från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter har använts för att bedriva språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib samt revitaliseringsinsatser i enlighet med förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Myndigheten ska senast den 3 februari 2017 även redovisa detta i en särskild rapport till Länsstyrelsen i Stockholms län och till Sametinget.

Lokalkostnader

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2016–2020

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 19 februari
 • 3 maj
 • 26 oktober

Sponsringsintäkter

Institutet för språk och folkminnen ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. 

Bidragsintäkter

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

3

Uppdrag

Traditionell småskalig matkultur

Institutet för språk och folkminnen ska i samverkan med Statens Jordbruksverk, Riksantikvarieämbetet och Sametinget under 2015–2018 främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, ta till vara och utveckla bl.a. traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Befintliga uppgifter enligt instruktion samt myndigheternas pågående verksamheter inom områdena ska utgöra bas för genomförandet. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda aktörer och ta sin utgångspunkt i befintliga samarbetsstrukturer. Uppdraget ska delredovisas av Jordbruksverket efter samråd med övriga myndigheter senast den 5 maj 2017 och slutredovisas senast den 26 april 2019.

Immateriellt kulturarv

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa och bedöma hur det nationella arbetet med tillämpningen av Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet fortlöper. Myndigheten ska även bedöma hur arbetet kan utvecklas framöver inom befintliga ekonomiska och organisatoriska ramar. Myndigheten ska särskilt redovisa hur minoriteter är delaktiga i arbetet. I uppdraget ingår att inhämta och redovisa synpunkter från Stiftelsen Nordiska museet, Nämnden för hemslöjdfrågor, Statens musikverk, Riksantikvarieämbetet och Sametinget. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten även samråda med andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 16 maj 2016.

Rapport till Unesco om vidtagna åtgärder

Institutet för språk och folkminnen ska ta fram underlag till Sveriges första periodiska rapport till Unesco om de åtgärder som vidtagits på nationell nivå för tillämpningen av Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Underlaget ska tas fram i form av en färdigställd rapport i enlighet med anvisningar från Unesco och omfatta åtgärder som vidtagits från och med att Sverige ratificerade konventionen 2011 och framåt. Uppdraget ska genomföras i löpande dialog med Kulturdepartementet och redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 november 2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen1 247
ap.11Institutet för språk och folkminnen (ram)1 247

3:4

Institutet för språk och folkminnen (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen58 876
ap.1Institutet för språk och folkminnen (ram)58 876

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Institutet för språk och folkminnen

Av anslaget får högst 200 000 kronor användas för bidrag till terminologiskt arbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.11373 %0
3:4 Institutet för språk och folkminnen
ap.11 7663 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 617
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-255 010
2016-02-255 010
2016-03-255 010
2016-04-255 010
2016-05-255 010
2016-06-255 010
2016-07-255 010
2016-08-255 010
2016-09-255 010
2016-10-255 010
2016-11-255 010
2016-12-255 013
Summa60 123
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.11Institutet för språk och folkminnen
3:4 ap.1Institutet för språk och folkminnen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter003 00003 0003 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Teresia Ståhle Löfgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen/Gransk
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/Unescosekretariatet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för kulturanalys
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Statens musikverk
Stiftelsen Nordiska museet

Senast uppdaterad: