Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
4

2015-11-19
Ku2015/01807/LS (delvis)
Ku2015/02323/MF (delvis)
Myndigheten för radio och tv
Box 33
121 25 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för radio och tv
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för radio och tvs verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 1, bet. 2014/15:KU1, rskr. 2014/15:56). Riksdagen har beslutat om förändrad myndighetsorganisation för presstödet (prop. 2014/15:88, bet. 2014/15:KU12, rskr. 2014/15:195).

Riksdagen har beslutat om användningen av anslaget 8:1 Presstödsnämnden och 8:3 Myndigheten för radio och tv (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/2015:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Myndigheten för radio och tv och nedan angivna anslag.

Medierna spelar en viktig roll i vår demokrati. Regeringens mediepolitiska ambition för mandatperioden är att skapa förutsättningar för ett medielandskap präglat av kvalitet, mångfald och oberoende.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Myndigheten för radio och tv definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Bedömning av redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB

I enlighet med förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv ska granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för radio och tv årligen i efterhand, utifrån redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB, bedöma om bolagen har uppfyllt sina uppdrag enligt villkor i sändningstillstånden, anslagsvillkoren och andra beslut av regeringen som meddelats med stöd av radio- och tv-lagen. Granskningsnämndens bedömningar ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 12 juni 2015.

Prognoser 2015–2019

Myndigheten för radio och tv ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 20 februari 
  • 5 maj
  • 26 oktober

2

Organisationsstyrning

Övertagande av Presstödsnämndens tillgångar och skulder till Myndigheten för radio och tv ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Presstödsnämnden har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 30 juni 2015 och Myndigheten för radio och tv övertar ansvaret från och med den 1 juli 2015.

3

Uppdrag

Underlag till årsredovisning

Myndigheten för radio och tv ska bistå den som har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för Presstödsnämndens årsredovisning för första halvåret 2015 med erforderliga underlag.

Presstödsnämndens verksamhet

Myndigheten för radio och tv ska lämna en resultatredovisning för Presstödsnämndens verksamhet avseende hela kalenderåret 2015. Presstödsnämnden ska i samband med avvecklingen lämna ett underlag för resultatredovisningen för perioden den 1 januari till den 30 juni 2015 till Myndigheten för radio och tv.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:1

Presstödsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för radio och tv3 254
ap.2Presstödsnämnden - del till Myndigheten för radio och tv (ram)3 254

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Presstödsnämnden - del till Myndigheten för radio och tv

Anslaget får användas för verksamhet som utförts av Presstödsnämnden men som överförts till Myndigheten för radio och tv, samt för avvecklingen av nämnden.

Övertagna avsättningar för omstruktureringskostnader som inte har redovisats mot anslag hos Presstödsnämnden ska redovisas mot anslag i samband med övertagandet.

Myndigheten för radio och tv får dispositionsrätt till medel på räntekontot som övertagits från Presstödsnämnden. Inga likvidmässiga överföringar behöver ske med anledning av detta beslut.

8:2

Presstöd (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för radio och tv286 244
ap.2Presstöd - del till Myndigheten för radio och tv (ram)286 244

Villkor för anslag 8:2

ap.2 Presstöd - del till Myndigheten för radio och tv

Anslaget får användas i enlighet med bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:524).

8:3

Myndigheten för radio och tv (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för radio och tv27 806
ap.1Myndigheten för radio och tv (ram)27 806

Villkor för anslag 8:3

ap.1 Myndigheten för radio och tv

För 2015 anvisas Myndigheten för radio och tv 8 700 000 kronor från rundradiorörelsens resultatkonto. Myndigheten ska redovisa medlen på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9459 Avgifter till Myndigheten för radio och tv. Medlen betalas ut under januari månad 2015 från rundradiorörelsens resultatkonto i Riksgäldskontoret efter rekvisition av Myndigheten för radio och tv.

Anslaget får användas för inordnande av uppgifter från Presstödsnämnden och för inrättandet av en nämnd för presstöd som ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten.

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling utöver sådana som finansieras av Trygghetsstiftelsen och/eller som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från anslaget.

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Presstödsnämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
8:1 Presstödsnämnden
ap.20Inget0
8:2 Presstöd
ap.20Inget0
8:3 Myndigheten för radio och tv
ap.17743 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 850
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 658
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för radio och tvs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-252 317
2015-02-252 317
2015-03-252 317
2015-04-252 317
2015-05-252 317
2015-06-252 317
2015-07-252 784
2015-08-252 784
2015-09-252 784
2015-10-252 784
2015-11-252 784
2015-11-27454
2015-12-252 784
Summa31 060
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för radio och tvs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.2Presstödsnämnden - del till Myndigheten för radio och tv
8:3 ap.1Myndigheten för radio och tv

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet
Utgivningsbevis0025025000
Offentligrättslig verksamhet
Ansökan om att sända tv-program samt digital kommersiell radio000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Utgivningsbevis

Målet är att avgifterna ska täcka 35 % av kostnaderna för verksamheten avseende utgivningsbevis.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Särskild avgift samt utdömda viten2712000000
Avgifter för analog kommersiell radio945800115 8910115 891115 891
Summa00115 8910115 891115 891
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter för analog kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9458 Lokalradioavgifter.

Särskild avgift enligt radio- och tv-lagen (2010:696) samt utdömda viten med anledning av förelägganden enligt radio- och tv-lagen ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

I enlighet med förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för radio och tv och radio- och tv-lagen (2010:696) får en avgift tas ut av den som hos myndigheten ansöker om tillstånd att sända tv, sökbar text-tv eller digital kommersiell radio. Myndigheten får disponera avgifterna.

Regeringen medger att överskottet från den avgiftsbelagda verksamheten under räkenskapsåret 2014 får föras över till 2015 för att täcka kostnaderna för den fortsatta handläggningen av tillståndsansökningar från 2014.

På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Jon Dunås
Kopia till

Finansdepartementet BA, ESA, SFÖ
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
RK EKOL
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk