Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2015-12-18
Fi2013/03980/E2
Fi2014/03569/E1
Fi2015/04680/E5 m.fl.
Se bilaga 1
Konjunkturinstitutet
Box 3116
103 62 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Konjunkturinstitutet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Konjunkturinstitutets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 2, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Konjunkturinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1. Myndighetens prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag. Med tillförlitliga avses dels att prognoserna har hög precision givet de metoder som finns tillgängliga och saknar omotiverade systematiska fel, dels att analysen är förankrad i nationalekonomisk teori och empiri.

Myndigheten ska:

  • redovisa och analysera prognosprecisionen,
  • analysera prognosavvikelser och kommentera eventuella tendenser till systematiska fel,
  • belysa den osäkerhet som prognoserna är behäftade med,
  • redovisa hur prognoserna gör tillgängliga, och
  • redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

Myndigheten ska, i samband med att myndigheten presenterar sina prognoser, göra en prognosjämförelse med andra prognosmakare, däribland regeringen. I analysen av prognosavvikelserna ska även regeringens prognosavvikelser ingå. Prognosavvikelserna ska därtill jämföras med andra prognosmakares avvikelser.

2. Myndigheten ska i samband med att den presenterar sina prognoser redovisa en prognos, med en femårig horisont, som baseras på ett antagande om att finanspolitiken endast omfattar åtgärder som redan aviserats, föreslagits eller beslutats av riksdagen eller regeringen. Prognosen ska vara väl genomarbetad och redovisningen ska vara tydlig och utförlig. Redovisningen ska bl.a. innehålla beräkningsförutsättningar och en variabeluppsättning som möjliggör jämförelser med regeringens prognoser.

3. Myndigheten ska analysera budgetutrymmet med utgångspunkt från det finanspolitiska ramverket.

4. Myndigheten ska göra en kvantitativ bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Bedömningen ska omfatta ett antal scenarier som illustrerar under vilka omständigheter som de offentliga finanserna kan anses vara långsiktigt hållbara. Myndigheten bör lyfta fram de utmaningar som bedöms vara av särskild vikt för de offentliga finansernas långsiktiga utveckling och analysera olika alternativ för att möta dessa.

5. Myndigheten ska förse Regeringskansliet (Finansdepartementet) med leveranser av utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet. Myndigheten ska leverera en utfallsbank anpassad för Finansdepartementets verksamhet i en FIMO-struktur. Tidpunkter för leveranserna och omfattningen av dessa bestäms i samråd med Finansdepartementet.

6. Myndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) i frågor som rör utveckling och införande av nya modeller och rutiner för det löpande arbetet med prognoser och medelfristiga kalkyler.

7. Myndigheten ska intensifiera utvecklingsarbetet av miljöekonomiska metoder och modeller. Myndigheten ska redovisa utvecklingsarbetet.

8. Myndigheten ska förse Regeringskansliet (Finansdepartementet) med snabbanalyser kring energi- och klimatpolitiska frågeställningar. Myndigheten ska redovisa antal tillfällen respektive antal timmar för biståndet vad gäller snabbanalyser.

9. Myndighetens arbete med den årliga rapporten om miljöpolitikens samhällsekonomiska aspekter ska genomföras i samråd med Naturvårdsverket. Rapporten ska bl.a. behandla den ekonomiska politikens kort- och långsiktiga effekter på riksdagens miljökvalitetsmål och på en i övrigt miljömässigt hållbar utveckling. Rapporten ska publiceras senast den 31 december 2016.

10. Myndigheten ska i rapporten om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen analysera bl.a. sambanden mellan arbetslöshet, sysselsättning och löner. Av särskild vikt är att analysera såväl lönenivåns som lönestrukturens samband med arbetslöshet och sysselsättning. Vid framtagandet av rapporten ska relevanta jämställdhetsaspekter beaktas. Myndigheten beslutar efter samråd med Medlingsinstitutet om rapportens utformning och publiceringstidpunkt med hänsyn till avtalsförhandlingarna.

11. Myndigheten ska bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. genom att delta i olika arbetsgrupper, råd och liknande organ, samt genom att granska det statistiska underlagets kvalitet i det löpande prognos- och analysarbetet. Vid behov ska myndigheten föreslå utredningar och förbättringar.

12. När myndigheten presenterar eller analyserar individbaserad statistik, ska det göras uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

13. Myndigheten ska till Regeringskansliet (Finansdepartementet) lämna en skriftlig bedömning av om kriterierna enligt 5 § andra stycket lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är uppfyllda. Bedömningen ska lämnas inom tre veckor efter det att ett sammanvägt mått på svenska hushålls och företags syn på ekonomin understigit sitt historiska medelvärde med mer än två standardavvikelser (vilket för närvarande motsvarar att myndighetens barometerindikator understigit värdet 80). En sådan bedömning ska även lämnas när systemet för stöd vid korttidsarbete tillämpats under sex månader.

14. Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser för anslaget 1:7 Konjunkturinstitutet med tillhörande kommentarer för 2016–2020. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 20 januari, 19 februari, 3 maj, 1 augusti och 26 oktober 2016.

3

Uppdrag

Ny makromodell

Myndigheten ska utveckla en s.k. dynamisk stokastisk allmänjämviktsmodell (DSGE-modell). Syftet med modellen är att utgöra ett huvudsakligt stöd för det makroekonomiska prognosarbetet och policyarbetet vid Konjunkturinstitutet och Regeringskansliet (Finansdepartementet). Uppdraget ska ske i enlighet med Konjunkturinstitutets rapport Förstudie om lämpligt makroekonomiskt modellstöd (Fi2014/3569). En referensgrupp ska knytas till uppdragets genomförande där representanter från Regeringskansliet (Finansdepartementet) och andra personer med relevant kunskap om utveckling och användning av makroekonomiska modeller ska ingå. Myndigheten ska redovisa en specificering av modellval för policyanalys till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 30 juni 2016. Myndigheten ska ha utvecklat en DSGE-modell för policyanalys som är redo för användning senast den 31 december 2018.

Finanspolitiska multiplikatorer

Myndigheten ska kvantifiera storleken på de finanspolitiska multiplikatorerna i Sverige. Analysen ska innehålla ekonometriska skattningar över hur BNP och sysselsättning påverkas på kort sikt av olika typer av finanspolitiska åtgärder och i den mån det är möjligt skilja mellan olika konjunkturlägen. Analysen bör skilja mellan olika typer av finanspolitiska åtgärder, som t.ex. direkta och indirekta skatter, transfereringar, offentlig konsumtion samt offentliga investeringar. Metodvalet ska så långt som möjligt baseras på det aktuella forskningsläget på området. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 oktober 2016.

Kostnadseffektivitet mot målet om förnybar energi

Myndigheten ska utreda och analysera hur kostnadseffektiviteten i styrningen mot höjda ambitioner för förnybar energi för perioden efter 2020 kan säkerställas. Hur väl samhällsekonomiska kostnader är internaliserade i priset i olika sektorer och användningsområden ska utgöra en del av analysen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 1 augusti 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:7

Konjunkturinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Konjunkturinstitutet61 827
ap.1Konjunkturinstitutet (ram)61 827

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:7 Konjunkturinstitutet
ap.11 8553 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konjunkturinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-255 152
2016-02-255 152
2016-03-255 152
2016-04-255 152
2016-05-255 152
2016-06-255 152
2016-07-255 152
2016-08-255 152
2016-09-255 152
2016-10-255 152
2016-11-255 152
2016-12-255 155
Summa61 827
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konjunkturinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Konjunkturinstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsverksamhet
Försäljning av statistik och statistiktjänster70310111110804
Expertuppdrag-609501 5331 5330-559
Användarstöd och kurser-1142940400-85
Summa-201801 5841 5840160
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek i övrigt bestäms av Konjunkturinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndigheter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Marie Hyllander
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA1, BaS och EA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Medlingsinstitutet
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 5, 2015-12-18

Diarienummerförteckning

Fi2013/03980/E2
Fi2014/03569/E1
Fi2015/04680/E5
Fi2015/05652/RS delvis