Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2015-11-26
U2015/05580/UH
Lunds universitet
Box 117
22100 Lund
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet
Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 16, bet. 2014/15:UbU1, rskr. 2014/15:90, prop. 2014/15:99 utg.omr. 16, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Lunds universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitetet ska ansvara för trafikflygarutbildning till dess att de studenter som antogs hösten 2012 har avslutat utbildningen.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå det totala antalet registrerade studenter och total kostnad för trafikflygarutbildning.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 34 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

3

Uppdrag

1. Universitetet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) och som senast den 1 maj 2015 ska kompletteras med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet. 

Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet inom läkarutbildningen för högst 1 242 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. 

Återrapportering

Universitetet ska senast den 25 januari 2015 lämna uppgifter till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2014 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen. 

Lunds universitet ska i årsredovisningen för 2015 lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2015 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

2. Karolinska institutet ska senast den 25 januari 2015 utbetala 1 081 000 kronor till Lunds universitet för utveckling av klinisk utbildning och forskning. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Lunds universitet har använt medlen för att utveckla verksamheten.

3. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i jiddisch.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet1 870 119
ap.1Takbelopp (ram)1 870 119

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet2 042 919
ap.6Basresurs (ram)2 042 919
ap.8Internationell forskningsanläggning (ram)0

Villkor för anslag 2:6

ap.6 Basresurs

Av anslaget är 3 084 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

Lunds universitet bemyndigas att under 2015 besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror (KIC Raw materials) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och besluta om en årlig medlemsavgift på högst 270 000 kronor under 2015—2022.

Från anslagsposten ska senast 28 februari 200 000 000 kronor användas för ett ovillkorat kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB.

Senast den 24 juli 2015 ska ytterligare 212 000 000 kronor användas för ett ovillkorat kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB.

I anslaget ingår medel för ett nätverk för Europaforskning i ekonomi.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer17 366
Diabetes28 942
Effekter på naturresurser24 808
Epidemiologi10 337
Klimatmodeller8 993
Nanovetenskap och nanoteknik27 909
Neurovetenskap28 942
Politiskt viktiga regioner12 404

Stamceller och regenerativ medicin

29 976

ap.8 Internationell forskningsanläggning

Senast den 24 juli 2015 ska 100 000 000 kronor användas för ett ovillkorat kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB.

Riksgäldskontoret ska snarast betala ut dessa medel till Lunds universitetets räntekonto.

 

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet68 328
ap.4Nationellt resurscentrum i fysik (ram)1 381
ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd (ram)2 921
ap.40Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)51 582
ap.62Spetsutbildning i entreprenörskap (ram)3 765
ap.83Kvalitetsförstärkning (ram)8 679

Villkor för anslag 2:65

ap.4 Nationellt resurscentrum i fysik

Medlen under anslagsposten avser verksamhet i nationellt resurscentrum i fysik under 2015. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/1602/S m.fl.). Lunds universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet424 011
ap.2Lunds universitet (ram)424 011

Villkor för anslag 2:66

ap.2 Lunds universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.60Allt0
ap.80Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.403 %0
ap.603 %0
ap.4003 %0
ap.6203 %0
ap.830Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.52:65 ap.4100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.5ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)936 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25364 886
2015-02-25364 886
2015-03-25364 886
2015-04-25364 886
2015-05-25364 886
2015-06-25364 886
2015-07-25369 344
2015-08-25369 344
2015-09-25369 344
2015-10-25369 344
2015-11-25369 344
2015-12-25369 341
Summa4 405 377
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.1Takbelopp
2:6 ap.6Basresurs
2:6 ap.8Internationell forskningsanläggning
2:65 ap.4Nationellt resurscentrum i fysik
2:65 ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd
2:65 ap.40Kvalitetsbaserad resursfördelning
2:65 ap.62Spetsutbildning i entreprenörskap
2:65 ap.83Kvalitetsförstärkning
2:66 ap.2Lunds universitet
Följande anslag och anlagsposter som disponeras av Lunds universitet har i detta beslut ändrats till att vara räntebärande:
2:6 ap.8Internationell forskningsanläggning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: