Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2015-10-22
M2015/03602/Ee
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Energimarknadsinspektionen
Riksdagen har beslutat om Energimarknadsinspektionens verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 21, bet. 2014/15:NU3, rskr. 2014/15:70).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Energimarknadsinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt om prognoser

Energimarknadsinspektionen ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

– den 20 januari

– den 20 februari

– den 5 maj

– den 27 juli

– den 26 oktober

3

Uppdrag

PÅGÅENDE UPPDRAG

  

1. Nätkoder

Det tredje inremarknadspaketet för el och naturgas innebär att det införs ny unionslagstiftning i form av s.k. nätkoder. Förslag till lagstiftning har utarbetats av de europeiska transmissionsnätsföretagen och de europeiska energitillsynsmyndigheterna. Regeringen har uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att för varje aktuell lagstiftningsenhet (nätkod) inkomma med en sammanfattning av innebörden av nätkoden. I sammanfattningen ska inkluderas en analys av vad koden förväntas få för konsekvenser för svenska konsumenter, företag och andra aktörer. Sammanfattningen ska också inkludera en bedömning av vad möjliga avsteg från koden kan innebära. Energimarknadsinspektionen ska vid behov uppdatera sammanfattningen vid substantiella förändringar i en nätkod. Energimarknadsinspektionen ska på lämpligt sätt tillvarata den kunskap och erfarenhet som finns inom Konkurrensverket och Affärsverket svenska kraftnät på området vid genomförandet av uppdraget. Rapportering i fråga om respektive nätkod ska ske till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast i samband med att byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheterna (ACER) överlämnar sitt utlåtande till kommissionen i frågan om nätkoden bör antas eller inte.  

2. Gasuppdrag

Regeringen har uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att, i enlighet med vad som anges i regeringens beslut den 13 juni 2013 (dnr N2013/3049/E), redovisa sina analyser och författningsförslag avseende systembalansansvar, inmatning av biogas på naturgasnätet samt ekonomisk redovisning avseende särredovisning av lagring i rörledning. Uppdraget om systembalansansvar i övrigt ska, utöver de fortlöpande avstämningarna, slutredovisas senast den 30 oktober 2015. Uppdraget om gaskvalitet och inmatning av biogas på naturgasnätet ska redovisas senast den 30 oktober 2015. Uppdragen kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

3. Tröskeleffekter och förnybar energi

Regeringen överlämnade den 6 mars 2014 propositionen Tröskeleffekter och förnybar energi (prop. 2013/14:156) till riksdagen. I propositionen beskrivs huvuddragen i en övergångslösning som ska göra det möjligt att undanröja tröskeleffekter som försvårar anslutningen av anläggningar för förnybar elproduktion till elnätet. I propositionen framförs regeringens ambition att under 2016 ersätta övergångslösningen med en långsiktig marknadslösning där staten inte behöver ta finansiell risk. Energimarknadsinspektionen har därför fått i uppdrag av regeringen att utreda hur en sådan marknadslösning kan utformas (dnr N2014/2308/E).

Utifrån analysen ska eventuella författningsförslag lämnas och uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 mars 2015. Till författningsförslagen ska en fullständig konsekvensbeskrivning bifogas. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

4. Funktionskrav på elmätare

Regeringen har genomfört en reform som innebär att aktiva elkonsumenter ges möjlighet att ingå nya former av elavtal som förutsätter att elförbrukningen timmäts, utan att konsumenterna debiteras de merkostnader som uppstår av mätningen. Reformen trädde i kraft den 1 oktober 2012. Vidare har regeringen i propositionen Stärkt konsumentroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem (prop. 2010/11:153) aviserat att på längre sikt bör det stora flertalet elkonsumenter få sin elförbrukning timmätt. I dag finns det få formella funktionskrav på elmätarna men utvecklingen mot timmätning och fortsatt installation av smarta elmätare samt utvecklingen av en energitjänstemarknad skapar större behov av en tydlig reglering av vilka funktionskrav som bör ställas på en elmätare. Regeringen har uppdragit åt Energimarknadsinspektionen att utreda och föreslå vilka funktionskrav som bör ställas på elmätare i framtiden (dnr N2014/3506/E).  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 4 juli 2015. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:7

Energimarknadsinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Energimarknadsinspektionen105 117
ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)105 117

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:7 Energimarknadsinspektionen
ap.13 1543 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)11 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Energimarknadsinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-258 760
2015-02-258 760
2015-03-258 760
2015-04-258 760
2015-05-258 760
2015-06-258 760
2015-07-258 760
2015-08-258 760
2015-09-258 760
2015-10-258 760
2015-11-258 760
2015-12-258 757
Summa105 117
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet-3 486-6 3104 6005 000-400-10 196
Avgifter enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln002 4002 40000
Summa-3 486-6 3107 0007 400-400-10 196
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som Energimarknadsinspektionen har rätt att ta ut enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet.

Avgifter enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som Energimarknadsinspektionen har rätt att ta ut enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Förseningsavgifter enligt ellagen (1997:857) respektive fjärrvärmelagen (2008:263)27146807050050800
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Förseningsavgifter enligt 12 kap. 8 § ellagen (1997:857) och enligt 44 § fjärrvärmelagen (2008:263) ska levereras in i anslutning till uppbörd och redovisas på inkomsttitel 2714: Sanktionsavgifter.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Joakim Cejie
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevision
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS och MK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Affärsverket svenska kraftnät
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Konkurrensverket
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet